دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون
رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون

عباسعلی کدخدایی؛ مهدی سالاری نسب

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 3-20

چکیده
  قانون معمولاً پس از تصویب است که محل نظر و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما قانون یک پیشینة ذهنی نیز دارد، که معمولاً پس از تصویب، اغلب برای دریافت نیت قانون‌گذار و ارائة تفسیر صحیح در پی آن می‌گردند. معنای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

محسن ایزانلو؛ مجتبی اشراقی آرانی

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 21-36

چکیده
  موضوع قرارداد بیمه مسئولیت مدنی، دین مسئولیت مدنی بیمه‌گذار است. بیمه‌گر زمانی متعهد به جبران خسارت می‌گردد که با ایراد خسارت از سوی بیمه گذار در مدت قرارداد بیمه، مسئولیت مدنی نامبرده محقق شده باشد. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی
مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی

ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ حمید‌رضا پرتو

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 37-56

چکیده
  تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 نوید بخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید است. نظامی که در آن قواعد سنتی مسئولیت مدنی دستخوش ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقدی بر تئوری کلسن از حقوق بین‌الملل بر اساس آموخته‌های معرفت‌شناسانة او از کانت
نقدی بر تئوری کلسن از حقوق بین‌الملل بر اساس آموخته‌های معرفت‌شناسانة او از کانت

سعید رهایی

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 57-86

چکیده
  مقاله حاضر در‌صدد تحلیل و نقد دکترین کلسن از حقوق بین‌الملل بر اساس تئوری محض حقوقی و آموخته‌های معرفت‌شناسانة او از کانت است و به این سؤال پاسخ می‌دهد که دیدگاه‌های کلسن از حقوق بین‌الملل تا چه حدی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم
گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم

حسن پوربافرانی؛ مصطفی افشین پور

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 87-106

چکیده
  حقوق بین‌الملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین‌الملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی

سید علی علوی قزوینی؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 107-130

چکیده
  با آنکه بازی‌های ورزشی در بردارنده خطرها و حوادث فراوانی است، لیکن زیان ها وآسیب‌های ناشی از عملیات ورزشی مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند، بلکه حوادث و خسارات ناشی از ورزش لازمه اجتناب‌ناپذیر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
«تبعیض علیه کودکان» تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعة تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر
«تبعیض علیه کودکان» تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعة تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر

سید مسعود نوری

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 131-144

چکیده
  به‌رغم آنکه اصطلاح «تبعیض» به طور عام و «تبعیض علیه کودکان» به طور خاص بسیار پرکاربرد هستند این دو نه در اعلامیة جهانی حقوق بشر تعریف شده‌اند، نه در میثاقین و نه در پیمان‌نامة حقوق کودک؛ ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تبیین باب ضمان نفوس جستاری در تقسیم‌بندی انواع قتل با نگاهی تطبیقی
تبیین باب ضمان نفوس جستاری در تقسیم‌بندی انواع قتل با نگاهی تطبیقی

احمد حاجی ده‌ آبادی

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 145-162

چکیده
  قتل بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده است. می‌توان گفت مقسم این سه و به تعبیر بهتر جهت و زاویه تقسیم این سه، جنایت است و مقصود از جنایت آن است که شخص به قصد ایراد صدمه به کسی و یا حیوانی و یا شیئی، ...  بیشتر