نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

قانون معمولاً پس از تصویب است که محل نظر و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما قانون یک پیشینة ذهنی نیز دارد، که معمولاً پس از تصویب، اغلب برای دریافت نیت قانون‌گذار و ارائة تفسیر صحیح در پی آن می‌گردند. معنای مورد نظر از قانون و نیت قانون‌گذار اول بار در قالب کلمات است که بیان می‌شود و در واقع زبان راه ارتباطی ما به معنای قانون است. یا بگوییم زبان راهی است که قانون به توسط آن خود را می‌نمایاند. به این ترتیب شایسته است  آثاری که این وجهة زبانی بودن در حین ایجاد یا تصویب قانون و هنگام تفسیر قانون (در مقام اجرا یا قضا) دارا می باشد، مورد بررسی قرار گیرد. اما برای قدم اول باید این ارتباط نمایان شود، با یک توضیح مقدماتی روشن می‌شود که قانون ارتباطی با زبان دارد، اما این ارتباط از چه سنخی است؟ زبان، خود به طرق گوناگون (فلسفی، زبان­شناختی، معنا­شناختی و ...) بررسی می‌شود، دو قرن اخیر دوران غلبة نگرش‌های زبانی در فلسفه بوده است که این خود، حاکی از اهمیت والای آن می‌باشد، همچنین استفاده از دانش‌های زبانی در گرایش‌های مختلف علوم انسانی، رو به گسترش است. در حقوق نیز امروزه در تحقیقات بسیاری زاویة دید از منظرِ زبان است. این نوشته در صدد معرفی این نگرش است، اینکه می‌توان از منظر زبان نیز مسائل حقوق را به نحوی ویژه بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between various Linguistic Sciences and Law

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Kadkhodaei 1
 • Mahdi Salari Nasab 2

1 Associate Professor of Law, University of Tehran

2 Master of Public Law, University of Tehran

چکیده [English]

Law usually is taken into consideration after that it is made.  But a law also has abstract bases that after making law we look for those bases to find the purpose of legislator and making an authentic interpretation of law. But the will of legislator, firstly is said by means of words, so language is the way through it we reach meaning of Law, in other word language is the way that through it Law is manifests itself. Therefore it is worthy to study the effects of linguistics features on Law when it is maid or interpreted. For the first step, connection between Law and Language should be clarified. Language, itself, is explored from a different kinds of perspective (e.g. philosophical, linguistic, semantic…), two recent centuries, linguistic views in philosophy have been dominated and it shows its importance. Furthermore, use of linguistic branches is developing in humanities. Also in Law, nowadays, many researchers have a linguistic aspect. This essay is going to introduce this perspective, the viewpoint that problems of law can be studied from linguistic perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language
 • Law
 • Philosophy of Language
 • Linguistics
 • Semantics
 • Hermeneutics
 • Islamic Legal Theory
 • Interpretation
 • Vagueness
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آجودانی ، ماشاء‌الله؛  مشروطة ایرانی، تهران، نشرِ اختران، چاپ ششم، 1384.
  2. آشوری، داریوش؛ زبان باز، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1387. 
  3. آقاگل زاده، فردوس؛ زبان‌شناسی حقوقی (قانونی): رویکردی نوین در زبان‌شناسی کاربردی، مجلة بخارا، 1386، شمارة 63.
  4. احمدی، بابک؛ حقیقت و زیبایی، تهران، نشرِ مرکز، چاپ ششم، 1382.
  5. احمدی ، بابک؛ ساختار و تأویل متن، تهران، مرکز، 1382.
  6. احمدی، بابک؛ هایدگر و پرسشِ بنیادین، تهران، نشرِ مرکز، چاپ سوم 1384 .
  7. ادیب سلطانی، میر شمس الدین؛ درآمدی بر چگونگی شیوة خطِ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ سوم، 1378.
  8. اشنایدر و اشتکلر؛ معنی‌شناسی، در زبان‌شناسی و ادبیات، ترجمة کورش صفوی، تهران، هرمس، چاپ دوم، 1386.
  9. بلایشر، ژوزف؛ هرمنوتیک معاصر، ترجمة سعید جهانگیری، آبادان، پرسش، 1380.

  10.بورشه، ت؛ اشنایدر، ی. ه. ی؛ زبان، در زبان‌شناسی و ادبیات، ترجمة کورش صفوی، تهران، هرمس، چاپ دوم،1386 .

  11.پالمر، ریجارد؛ علم هرمنوتیک، ترجمة محمد سعیدِ حنایی کاشانی، تهران، هرمس، 1382.

  12.حلاق، وائل ابن؛ تاریخِ تئوری‌های حقوق اسلامی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1386.

  13.دریفوس، هیوبرت؛ ال و پل رابینو، میشل فوکو؛ فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی، 1376.

  14.دو سوسور، فردینان؛ زبان‌شناسی، دورة زبان‌شناسی عمومی، ترجمة کورش صفوی، تهران، هرمس، چاپ دوم،1382.

  15.راسخ، محمد؛ بنیادِ نظری اصلاحِ نظامِ قانون‌گذاری، تهران، دفتر مطالعاتِ حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1384.

  16.شایگان، داریوش؛ افسون‌زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمة فاطمه ولیانی، تهران، فرزان روز، چاپ سوم، 1381.

  17.شهزادی، موبد رستم؛ قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، تهران، مؤسسة فرهنگی انتشاراتی فروهر، چاپ دوم، 1386.

  18.صفوی، کورش؛ آشنایی با معنی‌شناسی، تهران، نشر پژواکِ کیوان، چاپ اول، 1386.

  19.صفوی ،کورش؛ فرهنگِ توصیفی، معنی‌شناسی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، 1384.

  20.فوکو ،میشل؛ نظمِ گفتار، ترجمة باقر پرهام، تهران، آگه، 1380.

  21.کلی، جان؛ تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1382.

  22.محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، 1382.

  23.مطهری، مرتضی؛ آشنایی با علوم اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1372.

  24.ملکیان، مصطفی؛ علم اصول در بافت دانش‌های زبانی، پگاه حوزه، 1381.

  http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4073&id=23736

  25.ملکیان، مصطفی؛ مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانش‌های زبانی، مجله نقد و نظر، پاییز و زمستان 1384، ش 39 و40.

  26.ملکیان، مصطفی؛ مشتاقی و مهجوری، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1385.

  27.نیچه ،فردریش؛ چنین گفت زرتشت، ترجمة داریوش آشوری، تهران، نشر آگه، چاپ بیست و دوم، 1384.

  28.هارتمن، پ. اشنله و ه. اشتروبه؛ زبان در زبان‌شناسی و ادبیات، ترجمة کورش صفوی، تهران، هرمس، چاپ دوم،1386.

  29.وستبروک، ریموند و دیگران؛ آغاز قانون‌گذاری، ترجمة گودرز افتخار جهرمی و دیگران به کوشش حسین بادامچی، تهران، طرح نو، 1382.

  30.رابرت اندرسن، هال؛ زبان و زبان‌شناسی، ترجمة محمد‌رضا باطنی، تهران، علمی فرهنگی، چاپ سوم،1381 .

  ب- لاتین

  1. Abrams, M.H, A Glossary of Literary Terms, Heinle & Heinle, Seventh Edition, 1999.
  2. Bjorn, Ramberg. & Gjesdal, Kristin, hermeneutics, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First Published, Nov. 2005. Also available at:
  3. http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/
  4. Endicott, Timothy, Law and Language, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First Published Dec. 2002. Also available at:

  http://plato.stanford.edu/entries/law-language/

  1. Endicott, Timothy, Law is Necessarily Vague, Legal Theory, 7 (2001), 379-385, printed in the United States of America, Cambridge University Press. Also available at:

  http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=106750&jid=LEG&volumeId=7&issueId=04&aid=106749

  1. Lacey A.R, A Dictionary of Philosophy, London, Routledge, Third Publish.
  2. Lamarque, Peter. V, Concise Encyclopedia of Philosophy of Language, Oxford, Pergamon, 1997.
  3. Lycan, William. G, Philosophy of Language, Routledge, Second Edition, 2008.
  4. Rodman, Robert, Linguistics and the Law: how knowledge of, or ignorance of elementary linguistics may effect the dispensing of justice, University of Birmingham, Press, 2002, Forensic Linguistics 9(1) 2002, also available at: http://www4.ncsu.edu/~rodman/LingLaw.pdf
  5. Searle, John, Philosophy in New Century, Cambridge University Press, 2008.
  6. Van Hoecke, Mark, Law as Communication, Hart Publishing, 2002.
  7. Wacks, Raymond, Philosophy of Law, A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2006.

   

   

CAPTCHA Image