عضویت، نمایه سازی و باز انتشار دوفصلنامه حقوق تطبیقی در پایگاه معتبر بین المللی حقوقی HeinOnline
  به استحضار می رساند، به لطف حق، و با صورت پذیرفتن تحقیقات و تلاش های مستمر در مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، پس از یک دوره اعمال، نظارت، بررسی و گسترش استانداردهای بین المللی دوفصلنامه حقوق تطبیقی، این دوفصلنامه از سوی پایگاه معتبر بین المللی حقوقی هین آنلاین HeinOnline مورد تایید و پذیرش عضویت قرار گرفت. از این رو، زین پس، تمام مقالات منتشر شده در دوفصلنامه حقوق تطبیقی(از ابتدا تا به اکنون) و همچنین مقالات و شماره های آتی در این سامانه، نمایه و منعکس خواهد شد.  

مطالعه بیشتر

نمایه سازی دوفصلنامه حقوق تطبیقی در Google Scholar
دوفصلنامه حقوق تطبیقی در Google Scholar نمایه سازی شد.

مطالعه بیشتر

انتشار آنلاین شماره 12 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی (پاییز و زمستان 98)
شماره 12 نشریه حقوق تطبیقی (پاییز و زمستان 1398) به چاپ رسید.

مطالعه بیشتر

انتشار آنلاین شماره 11 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی (بهار و تابستان 98)
به استحضار می رساند شماره 11 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی در قالب جدید به صورت آنلاین منتشر شد.

مطالعه بیشتر