به استحضار می رساند، به لطف حق، و با صورت پذیرفتن تحقیقات و تلاش های مستمر در مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، پس از یک دوره اعمال، نظارت، بررسی و گسترش استانداردهای بین المللی دوفصلنامه حقوق تطبیقی، این دوفصلنامه از سوی پایگاه معتبر بین المللی حقوقی هین آنلاین HeinOnline مورد تایید و پذیرش عضویت قرار گرفت.


از این رو، زین پس، تمام مقالات منتشر شده در دوفصلنامه حقوق تطبیقی(از ابتدا تا به اکنون) و همچنین مقالات و شماره های آتی در این سامانه، نمایه و منعکس خواهد شد.