مدیر مسئول


دکتر سیدمسعود موسوی کریمی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه

سردبیر


دکتر ربیعا اسکینی استاد دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد آشوری استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجادعلی الماسی استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا باریکلو استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی،قم، ایران.

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد حاجی ده آبادی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حبیبی مجنده دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر ربیعا اسکینی استاد دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی،قم، ایران.

حقوق تجارت بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی مقدادی دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمصطفی میرمحمدی دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حسین هاشمی دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور تالیا خابریوا استاد آکادمی علوم روسیه، فدراسیون روسیه.

حقوق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر رشاد قربانف رئیس دپارتمان مبانی حقوقی اقتصاد انستیتوی قانونگذاری و قوانین تطبیقی تحت دولت فدراسیون روسیه.

حقوق

مدیر اجرایی


لیلا قربانی مدیر اجرایی دوفصلنامه حقوق تطبیقی- دانشگاه مفید

  • cclsmofidgmail.com
  • 025-32130290