نشانی: قم ، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید ، دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی 
 تلفن: 32130290-025       نمابر : 32927395-025   صندوق پستی: 3611 – 37185  نمابر: 32925764-025
  پست الکترونیکی: ccls@mofidu.ac.ir و cclsmofid@gmail.com

فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image