نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید

چکیده

مقاله حاضر در‌صدد تحلیل و نقد دکترین کلسن از حقوق بین‌الملل بر اساس تئوری محض حقوقی و آموخته‌های معرفت‌شناسانة او از کانت است و به این سؤال پاسخ می‌دهد که دیدگاه‌های کلسن از حقوق بین‌الملل تا چه حدی به نظریه معرفت‌شناسانة کانت و تئوری محض حقوقی پایبند مانده‌است؟ 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on Kelsen's Theory of International Law Based on His Epistemological Readings of Kant

نویسنده [English]

 • Saeed Rahaei

Assistant Professor Mofid University

چکیده [English]

This article aims at examining and critiquing Kelsen's theory of International Law based on the “Pure theory of Law” and his epistemological readings of Kant. It purports to answer the question to what extent Kelsen's views on International Law are consistent with Kant's theory of epistemology and the Pure Theory of Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy of Law
 • International Law
 • Kelsen
 • Kant
 • the Pure Theory of Law
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. برانلی، ایان؛ حقوق بین‌الملل در واپسین سال‌های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، چاپ اول، 1383.
  2. فلسفی، هدایت الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، 1379.
  3. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوقی، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1352.
  4. کلی، جان؛ تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1382.
  5. کولپه، ازوالد؛ مقدمه‌ای بر فلسفه‌، ترجمه احمد آرام، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی، چاپ اول، 1363.
  6. مالوری، فیلیپ؛ اندیشه‌های حقوقی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، چاپ اول، 1383.
   1. Crawford, james, The International Law Commission's Articles on State Respopnsibility, Cambridge University Press, first ed., 2002.
   2. Kelsen, Hans, The Pure Theory of Law, Translated from Rechtsheher, by Knigt, Max, The Regents of University of California, U.S.A, 1970.
   3. __________ , General Theory of Law and State, New Jersey, Transaction Publishers, 2006.
   4. _________ , Peace Through Law, New York, Van Ress Press, 1944.
   5. _________ , "Will the Judgment in the Nuremburg Trial Constitute a Precedent in Interntional Law?", International Law Quartely, 1947.
   6. Ladavac, Nicoletta Bersier, "Hans Kelsen (1881-1973 ) Bibliographical Note and Bibliographiy", European Journal of International Law, Vo 9l, 1998, No.2.
   7. Leben, Charles, "Hans Kelsen and the advancement of International Law", European Jourrnal of International Law, Vol 9, 1998, No. 2.
   8. Mcleod, Ian, Legal Theory, Macmillan Law Master, 1999.
   9. Paulson, Stanley L. and Paulson Bonnie (ed), Normativity and Norms Critical Perspectives on Kelsenian Themes, New York, Oxford University Press, 1998.
   10. Simma, Bruno and Andreas, Paulus, Syposium on Method in International Law Report, American Journal of International Law, 1999.
   11. Shaw, Malcolm N, International law, New York, Cambridge University press, Fifth ed., 2003.
   12. Stewart, Iain, "The Critial Legal science of Hans Kelsen", Journal of Law and Society, 17-31, 1990. at: http://www.lae.mq.edu/staff/Stewarti/JLSKelsen.doc.
   13. Stone, Julius, The Golden Age of Pound, The Sydney Law Review, March 1962 Vol. 4, No. 1.
   14. Gray (ed.), Christopher Berry, The Philosophy of Law An Encyclopedia, vol. 2, London, Garland Publishing, 1999.
   15. Zolo, danilo, "Hans Kelsen: International Peace Through Law", European Journal of International Law, Vol.9, 1998, No. 2.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image