نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

حقوق بین‌الملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین‌الملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است که این امر باعث شده است که مدونین حقوق بین‌الملل کیفری، در تنظیم معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به حقوق داخلی توجه داشته باشند. این توجه در رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی نیز به چشم می‌خورد. از طرف دیگر این حقیقت غیرقابل انکار است که حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین‌الملل کیفری قواعدی دقیق و در عین حال گسترده‌تر را در خود جای داده است. در این مقاله برای اثبات گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری به بررسی برخی از مصادیق علل موجهه جرم در حقوق بین‌الملل کیفری (دفاع مشروع، اضطرار و امر آمر قانونی) و مقایسة آن با حقوق داخلی می‌پردازیم. همچنین متذکر می‌شویم قبول تئوری پیروی حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی، امکان رجوع به حقوق داخلی در موارد نقص، اجمال یا ابهام مقررات حقوق بین‌الملل کیفری را فراهم خواهد نمود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Criminal Law Use Municipal Law for Justifying Grounds

نویسندگان [English]

 • Hassan Poorbafrani 1
 • Mostafa Afshinpor 2

1 Assistant Professor of Law, University of Isfahan

2 Master of Criminal Law and Criminology

چکیده [English]

International criminal law for interpreting its basic concepts and its fundamental subjects is owed to municipal law of countries, specially civilized countries. Municipal law in compare with international criminal law has a longer history and so international criminal law actually notice to municipal law for setting international agreements and conventions. Also we could see this notice in judicial processes at international courts. On the other hands, we could not deny that municipal law accommodates more detailed and widespread rules and regulations than international criminal law. At following, we will discuss about some samples of justifying grounds in the area of international criminal law, such as lawful defense, Necessity and superior order.
Also remember that, adopting the theory of municipal law followed by international criminal law, provides the possibility of reference to municipal law in situations which there is lacking, brevity or ambiguity of international criminal laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Justifying Grounds
 • International Criminal Law
 • Superior Order
 • Lawful Defense
 • Necessity
 1. منابع

  الف- فارسی

  1-    قرآن کریم.

  2-    آقایی جنت مکان، حسین؛ محاکمه قدرت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1386.

  3-    اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، جلد 1، نشر میزان، چاپ دوم، 1381.

  4-    استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار؛ حقوق جزای عمومی،‌ ترجمه حسن دادبان، جلد 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377.

  5-    ایزدی فرد، علی‌اکبر؛ باقری، روح‌الله؛ اضطرار در امور کیفری: موجهه یا رافع؟، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال ششم، پاییز1386، شماره 19.

  6-    باهری، محمد؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات برادران علمی، 1340.

  7-    پیمانی، ضیاءالدین؛ تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ایران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،1357.

  8-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1367.

  9-    حبیب زاده، محمدجعفر؛ فخر بناب، حسین؛ مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، فصلنامه مدرس علوم انسانی، پاییز 1384، شماره 40.

  10-شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات ویستار، چاپ دهم، 1380.

  11-شبث، ویلیام؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1384.

  12-صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1371.

  13-عظیمی شوشتری، عباسعلی؛ اضطرار و آثار آن در مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی، مجله حکومت اسلامی، زمستان 1387، شماره 50.

  14-علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، جلد 1، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1373.

  15-فیوضی، رضا؛ حقوق بین‌المللی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1386.

  16-فلچر، جورج؛ مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه مهدی سید‌زاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384.

  17-کسسه، آنتونیو؛ حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387.

  18-شیایزری، کریانگ ساک؛ حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1383.

  19-گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1384.

  20-محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، جلد 3، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376.

  21-میر محمد صادقی، حسین؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383.

  22-نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1387.

  23-ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای عمومی، جلد 2، انتشارات داد، چاپ سوم، 1374.

  ب- لاتین

  1. 24-Bantekas, I, Nash, S, International Criminal Law, London, Cavandish Publication, 2003.
  2. Bowett, D.W, Self Defence in International Law, London, Manchester University Press, 1958 .
  3. Cassese, Antonio, Interantional criminal law, Oxford university press, second Edition, 2008.
  4. Clarkson, C.M.V, Understanding criminal Law, Fontana press, 1987.
  5. Elliot, Catherine and quinn, frances, Criminal law, Longman, Third Edition, 2000.
  6. 29- Herring, Jonathan, Criminal Law (Text, Cases & materials), Oxford, New York , 2004 .
  7. 30-Langsted, Lars bo & Garde, Peter, Criminal law in Denmark, Kluwer Law International, The Hague, 1998.

   

CAPTCHA Image