نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 نوید بخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید است. نظامی که در آن قواعد سنتی مسئولیت مدنی دستخوش تغییر شده و پیروی صرف از آن قواعد به دلیل لزوم رعایت منافع عمومی و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه تعدیل شده است. موضوع این پژوهش تجزیه وتحلیل و ارزیابی قوانین یادشده در پرتو مطالعات تطبیقی است. در این راستا, نخست مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب و سپس دامنه این مسئولیت مورد بحث و بررسی قرارداده‌ایم تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود که نظام مسئولیت ناشی از عرضه کالا یا خدمات معیوب در حقوق موضوعه ایران چه تحولاتی یافته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Product Liability in Consumer Protection Act, an Improvement or Review of the Classic Rules

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Abdipour Fard 1
 • Hamidreza Partow 2

2 PhD Student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

 Enactment of Consumer Protection Act 2009 and Car user Protection Act 2007 is harbinger of a fundamental change in product liability system in which classic rules have been adapted and following of its rules has been modified upon necessity of observance of public interest and protection of the weaker party. In this paper we will analyse aforementioned acts in the light of comparative studies in other legal systems. firstly, the base  of  liability  for defective products ,then  scope of  responsibility of  producers will  considered to find the effect of these acts on product  liability in Iranian legal system. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defective Products
 • Consumer
 • Liability
 • Producer
 1. منابع    

  الف- فارسی

  1. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، جلد 1، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و پنجم، 1387.
  2. بادینی، حسن؛ فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت انتشار، چاپ اول، 1384.
  3. حکمت نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1387.
  4. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، جلد 1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1385.
  5. کاتوزیان، ناصر؛ مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1384.
  6. قنواتی، جلیل؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد 1، تهران، سمت، چاپ اول، 1379.
  7. بجنوردی، محمد حسن؛ القواعد الفقهیه، جلد 1، نشر الهادی، چاپ اول، 1377.
  8. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی؛ مسالک الافهام، جلد 12، مؤسسه المعارف الاسلامیه. چاپ اول، 1416ه.ق.
  9. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ قواعد الاحکام، جلد 2، مؤسسه النشرالاسلامی، چاپ اول، 1418ه.ق.

  ب- عربی

  10.طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، جلد 2، بیروت، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1404ه.ق.

  11.محقق کرکی، حسن بن علی؛ جامع المقاصد، جلد 6، بیروت، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410ه.ق.

  12.موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 2، موسسه النشرالاسلامی، چاپ اول، 1363.

  13.نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام، جلد 37 و 43، تهران، الاسلامیه، چاپ ششم، 1367.

   

  ج- لاتین

  1. Corley, Robert N. &Shedd, Peter J, Principles of Business Law, Prentice Hall, 1989.
  2. Gordley, James, Comparative study of Private Law, Cambridge University Press, 2006.
  3. 16.Judge,Stephen, Business Law, Macmillan, London, 1955.
  4. Keith N. Hylton, Duty on tort law: an Economic approach, 2006. available at:www.ssrn.com-January 2010.
  5. 18.Harpwood.Vivenne, Modern Tort Law,Cavendish Publishing Limited, 2003.
  6. Iain Ramsay, Rationales for Intervention in the Consumer Marketplace, Office of Fair Trading, 1984.
  7. Malaurie, Philippe et Aynes, Laurent, et Stoffel-Munck, Philippe, Les obligation, Defreno, 2003.
  8. Mullis, Alastair & Oliphant, Ken, Torts, Palgrave Macmilan, 2003.
  9. Cartwright ,Consumer Protection and The Criminal law ,Cambridge University Press,2004.
CAPTCHA Image