نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید

چکیده

به‌رغم آنکه اصطلاح «تبعیض» به طور عام و «تبعیض علیه کودکان» به طور خاص بسیار پرکاربرد هستند این دو نه در اعلامیة جهانی حقوق بشر تعریف شده‌اند، نه در میثاقین و نه در پیمان‌نامة حقوق کودک؛ امّا این به معنای فقدان تعریفی، هر چند اجمالی از این اصطلاح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیست. در اسناد متعددی که برای مقابله با تبعیض در قلمروها و موضوعات خاص تدوین شده‌اند، تعاریفی برای اصطلاح تبعیض، البّته از همان منظر ارائه شده است. از مقایسه و انتزاع قدر جامع این تعاریف مجزا و سپس الغای خصوصیت‌های آن تعاریف، می‌توان به تعریفی کلّی- که بشود ادعا کرد مقبول نظام بین‌الملل حقوق بشر است- دست یافت.
مقالة حاضر نخست مروری دارد بر تعریف اصطلاح «تبعیض» در اسناد خاص حقوق بشری؛ سپس نقش نهادهای نظارتی حقوق بشری در تبیین اصل عدم تبعیض مطالعه را می‌کند و در نهایت برای اصطلاح «تبعیض علیه کودکان» تعریفی پیشنهاد کرده، اجزا و قیود چهارگانة آن تبیین می‌کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Discrimination against Children" Understanding the Concept and Providing the Definition Through a Comparative Study of the International Human Rights Instruments

نویسنده [English]

 • Seyed Masoud Noori

Assistant Professor Mofid University

چکیده [English]

Despite the fact that the terms "Discrimination" in general and "Discrimination against Children" in particular are very widely used, these two terms are not defined in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social   and Cultural Rights (ICESCR) nor in the Convention on the Rights of the Child (CRC).But this doesn't mean that there isn't any definition, although general/ imprecise one, of  these terms in the international human rights instruments.
In different and various documents that deal with discrimination in specific concepts and certain issues have developed as well as various definitions of the term "Discrimination" but from the same perspective are presented. Through a comprehensive comparison, and much abstraction and then abolish the separate definitions of the feature definitions, can be the general definition - that credit can be claimed by international system of human rights-achieved.
This article will first review definitions of the term "Discrimination" in particular human rights documents, then explore the role of human rights supervisory institutions, in explaining the principle of non-discrimination and will finally proposes a definition for the term "Discrimination against Children" and explain the four components and constraints of this proposed definition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discrimination
 • Discrimination against Children
 • Supervisory Institutions of Human Rights Instruments
 • CRC
 • Child's Human Dignity
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. مینوخین، آلبرتو و دیگران؛ فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری، حقوق بشر، جلد دوم و سوم، 1386 و 1387.
  2. وضعیّت کودکان جهان در سال 2003، ترجمة هادی غبرایی، تهران، یونیسف، 1380.
  3. یوسف‌زاده، سپیده؛ وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها)، جلد دوم و سوم، حقوق بشر، 1386 و 1387.
   1. A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich Nations, Innocents Report Card, Issue No. 5, 2003, Figure 3.
   2. Dan O'Donnell & Dan Seymour, Child Protection; A handbook for parliamentarians. Inter-Parliamentary Union and UNICEF, 2004.
   3. Committee on the Rights of the Child, General Comment 1, 2001, HRI/GEN/1/Rev.5,article 29.
   4. Detrick, Sharon, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Kluwer Law International, Hague, The Netherland, 1999.
   5. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), (Signed by Council of Europe member states in 4 November 1950, Rome, Effective 3 September 1953).
   6. Human Rights Committee, General Comment 17, 1989, HRI/GEN/1/Rev.5.
   7. Hundreds of millions of children worldwide are victimized by war, violence, exploitation, neglect and other forms of abuse and discrimination, Investing in the Children of the Islamic World. UNICEF, 2005. New York, USA.
   8. James R. Himes, Implementing the Convention on the Rights of the Child, Resource Mobilization in Low-Income Countries. UNICEF, International Child Development Centre, Florence, Italy.1995.
   9. Manual on Human Rights Reporting Under Six Major International Human Rights Instruments, United Nations, Geneva, 1997.
   10. Matthew C.R. Craven, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, A Perspective on Its Development, Oxford University Press, London, 2002.
   11. Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography.
   12. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.
   13. Rachel Hodgkin & Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Fully revised editionUnited Nations Children’s Fund (UNICEF), New York, June 2002.
   14. Resolution adopted by the General Assembly S-27/2. A world fit for children,10 May 2002.

  ب- لاتین


   

CAPTCHA Image