دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله پژوهشی
قرارداد عدم تجارت
قرارداد عدم تجارت

مهدی شهیدی؛ علیرضا باریکلو

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 5-22

چکیده
  قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریات اخلاقى در آیینه حقوق
نظریات اخلاقى در آیینه حقوق

سیدمحمدقاری سیدفاطمی

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 23-38

چکیده
     در این مقاله، ضمن معرفى اجمالى برخى نظریه‏هاى غالب اخلاقى، انعکاس این نظریه‏ها در مقررات حقوقى بررسى مى‏شود . اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقى کانتى است، به عنوان نظامى اخلاقى، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سرقت مال مشاع
سرقت مال مشاع

محمد جعفر حبیب زاده؛ باقر شاملو

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 39-52

چکیده
    سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثى که در رکن مادى این جرم بررسى مى‏شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللى در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حق چون برگ برنده
حق چون برگ برنده

رونالد دورکین؛ محمد راسخ

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 53-76

چکیده
    بهترین معناى حق این است که آن را برگى برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسى بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلى مى‏باشند . این مقاله در پى ارائه چنین تحلیل و نظریه‏اى از حق است . یعنى ارائه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980
خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

فخرالدین اصغری آقمشهدی

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 77-94

چکیده
  مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقى ارث زن
مطالعه تطبیقى ارث زن

احمد دیلمی

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 95-116

چکیده
  سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه
ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه

نجاد علی الماسی؛ مرتضی محمدی

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، صفحه 117-147

چکیده
  نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه‏» به بررسى، رژیم‏هاى مالى زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکى از مدرن‏ترین حقوق مدون غرب است، مى‏پردازد . حقوق ایران به پیروى ...  بیشتر