نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 
سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثى که در رکن مادى این جرم بررسى مى‏شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللى در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادى این جرم ایجاد مى‏کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسى دیدگاه حقوقى و فقهى و رویه قضایى ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده‏ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکاء، تردیدى نیست و چنین تفسیرى علاوه بر سازگارى بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومى سازگارتر است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THEFT OF INDIVISUM PROPERTY

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Habib zadeh 1
  • Bagher Shamlu 2

1 Associate Professor of Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Theft is one of the property crimes and its subject is movable property belonging to another person. One of problems in actus reus of this crime is whether joint ownership of stolen property creates disorder in elements of actus reus of this crime? In this article considering the issue from legal as well as Islamic jurisprudence view andjudicial precedent of Iran and comparing it with the legal system of other countries, especially France, we conclude that theft of Joint property must be a crime. In addition to being in agreement with the logic and principle governing criminal law, this interpretation is more in accord with rules of pubic order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • THEFT
  • INDIVISUM PROPERTY
  • INDIVISUM

 

 1- ابن البراج الطرابلسى، قاضى عبدالعزیز، المهذب، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
2- ابن ادریس محمد العجلى الحلى، ابى منصور محمد، السرائر، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
3- ابوعامر، محمدزکى، القهوجى، على عبدالقادر، القانون الجنائى، القسم الخاص الدار الجامعیه، بیروت، 1988 .
4- استانبولى، ادیب، شرح قانون العقوبات، دمشق، 1990 .
5- الجبعى العاملى، زین الدین، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1983 .
6- الخویى، سید ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، مطبعة الاداب، نجف، بى تا .
7- امین‏بک، احمد، شرح قانون العقوبات الاهلى، القسم الخاص، مطبعة دارالکتب المصریه، 1924 .
8- امین‏پور، محمدتقى، قانون کیفر همگانى و آراء دیوان کشور، شرکت‏سهامى چاپ تهران، 1330 .
9- بروجردى‏عبده، محمد، اصول قضایى دیوان عالى کشور، کتابفروشى محمد على علمى، 1326 .
10- حائرى‏شاه‏باغ، سید على، شرح قانون مجازات عمومى، انتشارات نقش جهان، 1329 .
11- حبیب‏زاده، محمدجعفر، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات سمت، 1372 .
12- حرعاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بى تا .
13- موسوى، سید روح ا . . . ، (امام خمینى) تحریر الوسیله، انتشارات اسماعیلیان، بى تا .
14- شهیدى، مهدى، وضعیت‏حقوقى تصرفات شریک در مال مشاع، فصلنامه حق، ش 6 .
15- شیخ مفید، المقنعه، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه، الدار التراث، بیروت، 199 .
16- شیخ طوسى، النهایه، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
17- عبدالملک، جندى، الموسوعة الجنائیه، دار احیاء التراث العربى، بى تا، بیروت، ج 4 .
18- عبید، رؤف، جرائم الاعتدا على الاشخاص و الاموال، دارالفکر العربى، 1985 .
19- محقق حلى، شرایع الاسلام، نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه .
20- محمدجعفر، على ; قانون العقوبات، الموسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 1995 .
21- محمدصادقى، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، 1376 .
22- نجفى، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چ هشتم .
23- یوسف‏الحکیم، جاک; ریاض الخانى، محمد; شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دانشگاه دمشق، 1415 ه . ق . جزء دوم .
منابع انگلیسى:
1. Crim. 7 aout. 1937, Bull. Crimm. n. 183; crim. 31 janv. 1974, Bull. Crim. n. 43.
2. Crim. 12 dec. 1984. Bull. Crimm. n. 403;
3. Crim. 7oct. 1981, Bull. Crim. n. 403;
4. Crim. 21 avr. 1964. Bull. Crim.n. 116; Crim. 28 juin. 1996, Bull. Crim.n.176.
5. Crim. 27fer. 1996, Bull. Crim. 96.
6. Crim. 25mai. 1998, Bull. Crim.n.223.
7. Crim. 11mars. 1942, Crim. 5juin 1956, Crim. 27avr. 1966, Dalloz. n. 489.
8. Crim. 27mai.1975, Gaz. pal. 1975. 2. 607. 
CAPTCHA Image