نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

LOSS OF PROFIT IN IRANIAN LAW AND 1980 INTERNATIONAL SALE OF GOODS CONVENTION

نویسنده [English]

  • Fakhrodin Asghari ghmashhadi

Faculty member of Mazandaran University

چکیده [English]

This article discusses the loss of profit in Iranian law and the 1980 international sale of Goods Convention. After presenting the definition and kinds of loss of profit, the article first discusses this issue in Iranian law and by referring to general rules and 'principles like la dharar, waste (etlaf) and causation (tasbib) and wisdom tradition states that this kind of loss is recoverable. Then it refers to the different codes of Iran. Finally the article discusses the matter in convention and states some judicial decisions passed by reference to the convention and refers to some problems that aren't expressed in it and suggests some solution introduced by interpreters.

منابع

الف - فارسى
1- آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفایة الاصول، چ ششم، ج 2، تهران، کتابفروشى اسلامیة، 1366 .
2- اردبیلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الارشاد و الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1416 ه . ق . کتاب غصب .
3- اسماعیل‏پور، ایرج، بررسى عدم النفع در نظام حقوقى ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و آمریکا، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، 74- 373 .
4- اسماعیلى، محسن، نظریه خسارت، چ اول، تهران، امیرکبیر، 1377 .
5- الفقیه، محمدتقى، قواعد الفقه، چ دوم، بیروت، دار الاضواء، 1407 ه . ق .
6- امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج 1، چ 4، انتشارات اسلامیه، 1351 .
7- انصارى، شیخ مرتضى، رسائل، قم، اسماعیلیان .
8- بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج 1، قم، مطبعة خیام، 1402 ه . ق .
9- بهرامى حمید، سوء استفاده از حق، چ دوم، تهران موسسه اطلاعات، 1370 .
10- جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق، چ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 .
11- حسینى عاملى، محمدجواد، مفتاح الکرامه، چ اول، ج 14، بیروت، دار التراث، 1418 ه . ق .
12- خویى، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر، محمد على توحیدى، انتشارات وجدانى، چ 1، 1368 .
13- درودیان، جزوه درس حقوق مدنى(4)، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران .
14- رشتى، حبیب الله، فقه الامامیه، مقرر سید محمد کاظم خلخالى، مکتبة الداورى، چ 1، 1408 ق .
15- شیخ الشریعه اصفهانى، مساله لاضرر، چ قم .
16- طباطبایى سیدعلى، ریاض المسائل، ج 2، کتاب غصب .
17- مجموعه محشى قانون مدنى، چ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1379 .
18- محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى)، چ سوم، تهران، اندیشه‏هاى نو در علوم اسلامى، 1370 .
19- محمدى، ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ اول، تهران، نشر یلدا، 1373 .
20- مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، چ اول، ج 1، قم، مدرسة الامام امیرالمومنین، 1411 ه . ق .
21- موسوى خمینى، روح الله، الرسائل، ج 1، قم، اسماعیلیان .
22- موسوى خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، قم، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان .
23- نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، چ سوم، ج 37، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1367 .
24- نراقى، ملا احمد، عوائد الایام، عائده چهارم، قم، بصیرتى، 1408 ه . ق .
25- هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، تفسیرى بر حقوق بیع بین المللى، ترجمه مهراب داراب پور، چ اول، ج 3، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374، ص 88 .
ب - انگلیسى
1. WWW.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bib2.html//:http
2. John Honnold, Uniform Law For International Sales Under The 1980 United Nations Convention, Kluwer, Bosten, 2 ed, 1997, p.415. 
CAPTCHA Image