نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی،قم، ایران.

چکیده

قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

RESTRAINT OF TRADE CONTRACT

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahidi 1
  • Alireza bariklou 2

1 Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

A contract restraint of trade is a contract by which a person agrees with the other person not to carry out any specific trade with a third person who is not a party to this contract in future. A contract in restraint of trade, in the absence of special justifying circumstances, is contrary to public order and the article 28 of the Constitution and thus not valid. A contract in restraint of trade can be valid if three conditions are satisfied: the contract must be reasonable, that is, it must be reasonable in the object of restraint and it scope must not exceed the time or area than is necessary to protect that interest. There must be a contracting interest meriting protection, that is, the interest must arise from the contractual relation between the parties and it must not be contrary to the public interest, that is, it must be useful, or at least, not cause any damage to public interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CONTRACT
  • RESTRAINT OF TRADE
  • IRANIAN LAW
منابع فارسى:
1- الجبعى العاملى، زین الدین، الروضة البهیة، ج 6، چ 3، قم، مرکز النشر - مکتب الاعلام الاسلامى، 1367 .
2- الحسینى المراغى، میرعبدالفتاح، العناوین، ج 2، الطبعة الاولى، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1418 .
3- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج اول، چ اول، قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضائى وادارى، 1354 .
4- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، ج 1، چ 2، تهران، انتشارات مدرس، 1372 .
5- منتظرى، حسین على، دراسات فى المکاسب المحرمه، ج اول، االطبعة الاول، قم، نشر تفکر، 1415 .
6- موسوى، سیدروح‏ا .(. . امام خمینى)، تحریر الوسیله، ج اول، نجف، مطبعة الآداب .
7- نائینى، میرزا محمد حسین، منیة الطالب، ج 3، الطبعة الاولى، شیخ موسى خوانسارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1421 ه . ق .
8- نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 27، چ 6، تهران، کتابخانه اسلامى، 1379ه . ق . 
CAPTCHA Image