نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه مفید

چکیده

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه‏» به بررسى، رژیم‏هاى مالى زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکى از مدرن‏ترین حقوق مدون غرب است، مى‏پردازد .
حقوق ایران به پیروى از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالى زوجین در مالکیت، اداره و بهره‏بردارى از اموال خودشان است . اما در حقوق فرانسه رژیم‏هاى مختلف جدایى اموال و اشتراک اموال وجود دارد . در حالى که زن فرانسوى تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در مى‏آمد اما به مرور زمان تحولاتى ایجاد شد و به زن اختیارات بیشترى اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است . ما بر این باوریم که ریاست‏خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل براى زن و شوهر است و ریاست‏خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر براى الزام به انفاق به نفع زن حامله است . این در حالى است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگى و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Matrimonial egimes in Iranian and French Legal Systems

نویسندگان [English]

  • Najad Ali Almasi 1
  • Morteza Mohammadi 2

1 Associate Professor of Private Law, University of Tehran

2 Mofid University's private law graduate

چکیده [English]

This article examines matrimonial property regimes in trans' and France's legal systems (that of France being one of the most sophisticated Western written legal systems). Iran's legal system, following Shi'a jurisprudence, provides for the principle of independence of the espouses in matters of property  ownership, administration and disposition. This is among the most advanced legal institutions established by Islam fourteen centuries ago. In French legal system there exist various matrimonial regimes of separation and partnership of property. Two centuries ago. French woman was considered as minor after marriage and it was through laborious progress that she was granted more powers. But it is still true that her powers come smaller than those of man. We believe that man's presidency and wife's maintenance are mutual rights and obligations wife and husband. Man's presidency is the source of his duty to provide maintenance while the other source is wife's being pregnant. But in French legal system the expenses of life and the dut) to maintenance are bilateral obligations. The main problem with independence matrimonial regime i.e. the only accepted regime in our legal system is the status of housewives after divorce which is to some extent solved through protections such as quantum meruit of the work done by wife in her husband's house ( Art. 336 of Civil Code and Note 6(a) of the Expediency Council) and the institution of ,Vahlat ( obligatory grant ) in Note 6(b) of the same council's resolution.

 

 
 1) این مقاله خلاصه پایان‏نامه کارشناسى ارشد نگارنده است که با راهنمایى دکتر نجاد على الماسى تدوین و در دانشگاه مفید دفاع شده است .
2) دانشیار حقوق خصوصى دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه مفید .
3) دانش آموخته حقوق خصوصى دانشگاه مفید .
4. Encyclopedie, Dalloz, droit civil regims matrimoniaux, paris, Edition Dalloz, 1975, 9.2
5) مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، (تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، زمستان‏1374)، صص 156- 155 .
6) همان، ص 450 .
7. Henri et leon Mazeaud, Leconsde Droit Civil " Regimes Matrimoniuax", (paris, Editions Montchrestiem, cinquieme Edition, 1982), p.132.
8. le regimematrimonial contrairementat ce qu|on aparfois affirme, n|existe pas dans tous les systemes juridiques: il est ignore au moins du droit musulman.
(رژیم مالى بر خلاف آنچه که برخى‏ها گفتند در تمام سیستم‏هاى حقوقى وجود ندارد . حداقل در نظام حقوقى اسلام از این موضوع غفلت‏شده است) .
Encyclopedie, Dalloz, op. cit.
9) ابن بابویه محمد بن على، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، قم، موسسه نشر اسلامى، چاپ دوم)، ج‏4، ص 93 .
محمد بن حسن، حر عاملى، وسایل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، (بیروت، دار احیاء التراث العربى) ج 10، ص 449 .
10) الراغب الاصفهانى، حسین بن محمد، مفردات غریب القرآن، (دفتر نشر کتاب، 1404ق)، ص 431 .
11) طباطبایى، سید محمدحسین، المیزان، (ترجمه: سید محمدباقر همدانى)، قم، دفتر تبلیغات اسلامى قم 1363، ج 4، ص 534 .
12) طباطبایى، سید محمد حسین، پیشین، ص 544 .
13. Henri et Leon Mazeaud, op. cip, p.67-68.
14. Encyclopedie, Dalloz, op. cip,
15. Encyclopedie, Dalloz, op. cip, P.3.
16. Henriet Leon Mazeaud, op. cip, P. 142&151.
17) منوچهریان، مهرانگیز، وضع حقوقى زن در جهان و طرح قانون خانواده، انتشارات اتحادیه زنان حقوقدان ایران، 1342، ص 79 .
18. Encyclopedie, Dalloz, op. cip,
19. Cerard, Cornu, les regimes matrimoniauxn, (Paris, Presses universitaires de la france, 1er Edition, 1974), p.7.
20) منوجهریان، مهرانگیز، پیشین، ص 100 .
21. Henri et Leon Mazeaud, op. cip, p.556.
22. Ibid, P. 557.
23. Henri et Leon Mazeaud, op. cip, P.596.
24) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، ج 1 .
25. Jean Carbonnier, Droit civil, Presses universitaires de France, Tom 2, p.68.
26) حلى (علامه)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضى، ج‏2، ص‏52 .
27) جبعى عاملى، زین‏الدین، (شهید ثانى)، مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام، قم، انتشارات بصیرتى، ج 1، ص 465 .
28) الطرابلسى، عبد العزیز بن البراج، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1406ق ج‏2، ص‏347 .
29) طباطبایى، سیدعلى، ریاض‏المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، (قم، مؤسسة آل‏البیت، 1404ق)، ج‏2، ص 165 .
30) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، (تهران، المکتبة الاسلامیة، چاپ دوم، 1366)، ج 31، ص 304 .
31) هندى (فاضل)، محمدبن‏حسن، کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، (قم، منشورات مکتبة آیة‏الله مرعشى، 1405ق) ج 2، ص 107 .
32) نجفى، محمد حسن، پیشین، ص‏306 .
33) مومن سبزوارى، محمد باقر بن محمد، کفایة الاحکام، (اصفهان، مدرسه صدر مهدوى)، ص‏194 .
34) بحرانى، یوسف، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، (قم، مؤسسه نشر اسلامى)، ج 25، ص‏99 .
35) مکارم شیرازى، ناصر، و دیگران، تفسیر نمونه، (تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1366)، ج 3، ص‏371 .
36) بل و بما یشم من قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» محمد حسن، نجفى، پیشین،
37) زحیلى، وهبة، الاسرة المسلمة فى العلم المعاصر، (دمشق، دار الفکر، چاپ اول، 1420ق)، ص 82 .
38) کما انه یشم من نصوص بیان حق کل منهما على الاخر مقابلة کل منهما لصاحبه .» محمد حسن، نجفى، پیشین .
39) حر عاملى، محمد بن حسن، پیشین، ج 14، «باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث‏1» ، ص 112 .
40) همان، «باب 88 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث‏1» ، ص 121 .
41) نجفى، محمد حسن، پیشین، ص‏307 .
42) همان، ص‏309 .
43) همان، ص‏306 .
44) در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .» ماده 1106 ق . م
45) کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص‏186 .
46) نفقة الزوجة مقدمة على الاقارب لکونها من المعاوضة‏» ، محمد حسن، نجفى، پیشین، ص 365 .
47) جبعى عاملى، زین‏الدین، (شهید ثانى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، (قم، دارالهادى للمطبوعات، 1403ق)، ج‏5، ص‏476 .
48) سرخسى، شمس‏الدین، المبسوط، (بیروت، دار المعرفة)، ج 5، ص 185 .
49) نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا واثاث البیت‏بقدر رفع حاجت‏با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق‏» ماده 1204 ق . م .
50) پرداخت نفقه قانونى زوجه و اولاد برسایر دیون مقدم است‏» تبصره 2، ماده 12 قانون حمایت‏خانواده .
51) صفایى، سید حسین، و اسدالله امامى، پیشین، ص 183 .
52) همان، ص 184 .
53) معصیتهن عما اوجب الله من طاعة الازواج، اسعصت زوجها و ابغضته‏» فخرالدین، طریحى، مجمع البحرین، (دفتر نشر فرهنگ اسلامى)، ج 4، ص 312 .
54) این بابویه، محمد بن‏على، قمى (شیخ صدوق)، پیشین، ج‏4، ص‏273 .
55. Jean Carbonnier, Op. Cit., P. 86.
56. Ambroise, Colin & Henri, Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, (Paris, Librairie Dalloz, 7e edition, 1932), P.381.
57) نجفى، محمد حسن، پیشین، ص 207 .
58) فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» بقره 229 .
59) من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها صلبها کان حقا على الامام ان یفترق بینهما» محمد بن حسن، حر عاملى، پیشین، ج‏15، «باب 1 از ابواب نفقات، حدیث‏2» ، ص 223 .
60) موسوى خویى، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین «المعاملات‏» ، (قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیست‏وهشتم، 1410ق)، «مساله 1406» ، صص 289- 288 .
61) نجفى، محمد حسن، پیشین، ج 30، ص 105 . و ابن جنید به نقل از حسن بن یوسف، حلى (علامه)، مختلف الشیعه، (تهران، مکتبة نینوى)، ج 2، ص 582 .
62) صفایى، سید حسین، و اسدالله امامى، پیشین، ص 277 . و سید حسن، امامى، حقوق مدنى، (تهران، انتشارات کتاب‏فروشى اسلامیه، چاپ ششم، 1370)، ج‏4، صص 445- 444 . و سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، (تهران، نشر علوم اسلامى، چاپ پنجم 1374)، ص 368 .
63) نجفى، محمدحسن، پیشین، ص‏105; زین‏الدین جبعى عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام، پیشین، ص‏497 .
64) ابن جنید به نقل از حسن بن یوسف، حلى (علامه)، پیشین .
65) موسوى خویى، سید ابوالقاسم، پیشین،
66. Jean Carbonnier, Op. Cit., P.89.
67) کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 191 .
68) و امره بفعل مایجب فان نفع و الا عزروه بما یراه‏» محمد حسن، نجفى، پیشین، ج 31، ص 207 .
69. Jacqueline, Rubellin Devichi, op. cit., P. 701.
70) نجفى، محمد حسن، پیشین، صص 317- 316 .
71) مضافا الى استصحاب بقاء حق الزوج و سلطنته‏» ، سید على، طباطبایى، پیشین، ص 164 .
72) امامى، سید حسن، پیشین، ص 439 .
73) نجفى، محمد حسن، پیشین، ص 320 .
74) همان
75) حلى، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، (چاپ اول 1387ق)، ج‏3، ص 277، و محمد بن حسن، هندى (فاضل)، پیشین، ص 147 .
76) الطرابلسى، عبد العزیز بن البراج، پیشین، ص 348 . و محمد بن حسن، طوسى (شیخ الطائفه)، المبسوط فى فقه الامامیه (المکتبه المرتضویه لاحیاء الانار الجعفریه، 1460 ق) ج 6، ص 28 .
77) مومن سبزوارى، محمدباقر بن محمد، پیشین، ص 195 .
78) طوسى، محمد بن حسن، (شیخ الطائفه)، پیشین .
79) ابن قدامه، مقدسى، پیشین، ص 291 .
80) لایخلو الثانى منهما من‏قوة کماعرفت، وان ابیت لکان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة یبثت لها . . .» محمدحسن نجفى، پیشین، ص‏324 .
81) جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، حقوق خانواده، (تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376)، ص‏180 . و محمد بن حسن، طوسى (شیخ الطائفه)، پیشین، ص‏22 .
82) نجفى، محمد حسن، پیشین، صص 326- 325 .
83. Jean Carbonnier, Op. Cit., P. 168.
84. Georges, Hubrecht & Georges, Vermell, Droit civil, (Sirey 14e edition, 1987), P.48
85. Jacqueline, Rubellin Devichi, Op. Cit., P. 658.
86. George Hubrecht & Georges, Vermell, Op. Cit., P.55.
87. Jacqueline, Rubellin Devichi, Op. Cit., P. 658.
88. Colin, Ambroise; Capitant, Henri, op. cit, P. 380.
89. Jacqueline, Rubellin Devichi, Op. cit., P659 & 671.
90) یزدى، سید محمد کاظم، العروة الوثقى، (تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة)، ج 2، ص 623- 622 .
91) طباطبایى (حکیم)، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، (بیروت، دار احیاء التراث العربى)، ج‏14، ج 12، ص 142 .
92) نجفى، محمد حسن، پیشین، ج 27، ص 335 .
93) حلى (محقق حلى)، جعفر بن حسن، شرایع‏الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، (بیروت، دارالاضواء، چاپ‏دوم 1403ق)، جزء2، ص‏188 .
94) حلى (علامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، المؤسسة آل البیت، ج 1، ص 235 .
95) اقتضاء احترام عمل المسلم ذلک‏» ، سید محمد کاظم، یزدى، پیشین، ص 623 . و «من استیفاء عمل محترم بالامر فلا یحل بدون عوضه‏» ، زین الدین، جبعى عاملى (شهید ثانى)، پیشین، ص 331 .
96) موسوى خویى، سید ابوالقاسم، (مقرر: مرتضى بروجردى)، مستند العروه الوثقى، (قم، انتشارات دارالعلم، 1365)، ج 1، ص 391 .
97) به نقل از سید محسن، طباطبایى (حکیم)، پیشین، ص 141 .
98) روزنامه رسمى، مورخ 21/12/1370، ص 29 .
99) قربان‏نیا، ناصر، زن و قانون مجازات، کتاب نقد، سال سوم، شماره 12، (پاییز 1378)، ص 96
100. Bernard Vareille, Regimes Matrmoniaux, Revue trimestrielle de droit civil, (Avr-juin, 19970, P.494-496.
101) دیانى، عبدالرسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، (تهران، امیر دانش، چاپ اول، 1379)، ص‏192 .
102) در بسیارى از کشورهاى اسلامى با استناد به همین آیه، شوهر را ملزم به پرداختهایى نموده‏اند، از جمله ماده 165 قانون احوال شخصیه کویت مصوب 1984 و ماده 18 مکرر قانون احوال شخصیه مصر اصلاحى 1985 که به مدت دو سال شوهر را ملزم به پرداختهایى نموده است . حسین، مهرپور، مباحثى از حقوق زن از منظر حقوق داخلى، مبانى فقهى و موازین بین‏المللى، (تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379)، ص 46- 45 .
103) العلوى الحسینى الموسوى، محمد کریم، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، (تهران، حاج عبدالمجید - صادق نوبرى، چاپ سوم، 1396ق)، ج 1، ص 174 .
104) فیض کاشانى، محسن، الصافى فى کلام الله، (مشهد، دار المرتضى للنشر، چاپ اول)، ج 1، ص 249 .
105) طباطبایى، سید محمد حسین، پیشین، ص 371 .
106) طوسى، محمد بن حسن، (شیخ الطائفه)، تهذیب الاحکام فى شرح المقنعة، (تهران، دار الکتاب الاسلامیه، 1390ق)، ج 7، ص 342 .
107) نقل از: محسن فیض کاشانى، پیشین .
108) طباطبائى، سید محمد حسین، پیشین، ص 371 .
109) شبر، سید عبدالله، تفسیرالقرآن الکریم (تفسیر شبر)، (بیروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق)، ج‏1، ص 39 . 
CAPTCHA Image