نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

موضوع قرارداد بیمه مسئولیت مدنی، دین مسئولیت مدنی بیمه‌گذار است. بیمه‌گر زمانی متعهد به جبران خسارت می‌گردد که با ایراد خسارت از سوی بیمه گذار در مدت قرارداد بیمه، مسئولیت مدنی نامبرده محقق شده باشد. با این حال گاه در قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شرط می‌شود که بیمه‌گر تنها در صورتی متعهد به پرداخت غرامت گردد که مطالبه خسارت از سوی زیان‌دیده در طول مدت قرارداد صورت گرفته باشد، حتی اگرفعل زیانبار و یا ورود خسارت قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد. این شرط که «شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی» نامیده می‌شود به ویژه در حقوق فرانسه با تردیدها و انتقاداتی از سوی حقوق‌‌دانان و قضات مواجه شده است. در واقع تردید بر سر اعتبار یا عدم اعتبار این شرط تا حد زیادی به شناخت ماهیت واقعی این شرط مربوط می‌شود. در این نوشتار پس از معرفی اجمالی شرط مطالبه، به تبیین ماهیت حقوقی آن در فرانسه و ایران پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Claims-Made Clause in Liability Insurance a Comparative Study in French and Iranian Law

نویسندگان [English]

 • Mohsen Izanloo 1
 • Mojtaba Eshraghi Arani 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

The subject of liability insurance contract is the insured's liability debt. The insurer's obligation to indemnity is realized when within the contract term, damage is incurred by the insured. But according to claims-made clause (reclamation clause) the insurer's obligation is realized just when the first claim is made in the policy period, though damage itself, or the act causing it has been made before this period. This clause has been encountered with doubts and criticisms by French jurisprudence which is possibly due to misunderstanding about its real nature. Accordingly, this article has focused - after a preliminary representation of The Clause- on explanation of the Clause's legal nature in France and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Claim
 • Claims-Made Policy
 • Risk
 • Liability Insurance
 • Subsequent Guarantee Clause
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. انصاری، شیخ مرتضی؛ مکاسب، چاپ سنگی، تبریز، 1275ه.ق.
  2. ایزانلو، محسن؛ نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، پایان‌نامه دکتری، با راهنمایی استاد ناصر کاتوزیان، دانشگاه تهران،1383.
  3. بابایی، ایرج؛ مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ، 1386، شماره 23.
  4. رابرت. ال. کارتر؛ بیمه اتکایی، ترجمه هادی دستباز، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1372.
  5. کاتوزیان، ناصر؛ ایزانلو، محسن؛ مسئولیت مدنی، جلد سوم، بیمه مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1387
  6. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.
  7. گودرزی، حجت الله؛ فلاح شمس، میر فیض؛ اصول قراردادهای بیمه، انتشارات صادق نیا، چاپ اول، 1385.
   1. Doherty, Neil A, "the Design of insurance contracts when liability rules are unstable", Journal of Risk and Insurance. Vol 58 .1991.
   2. Faure, Michael & Fenn, paul, Retroactive liability and the insurability OF long tail Risks, International Review of law and Economics, vol. 19, 2000.
   3. Ingrham, John, D. insurance coverage problems in latent disease & injury cases, Environ. L R. 1982.
   4. Kroll, Gerald, The claims made Dilemma In Professional Liability Insurance, Ucla Law Review, 1975.
   5. Kroll, sol, the professional liability policy "claims-made", American Bar Association Journal, 1977.
   6. Larson, Margaret R, excusing Nonoccurrence of insurance policy conditions in order to avoid disproportionate forfeiture: Claims Made Formats as a Test Case, cnnecticut insurance law journal, 1998.
   7. Lee, Roy, Pierce, Professional Liability insurance: The claims made and reported trap, Western state law review, 1991.
   8. Oettle, Kenneth F & Howard, Davis, J: Zuckerman and Spark: the Validity of claims-made insurance policies as a function of retroactive coverage, Tort and insurance law journal vol 21, 1985.
   9. Parker, John, k, the untimely demise of the claims made insurance form? A critique of stine v. c co, Detroit college of law review, 1983.
   10. Spier J & Maryland, B., the claims-made general liability policy: An examination of public policy and notice issues, Defense counsel journal-October 1987 .
   11. Bigot, Jean, Assurance de responsabilité civil professionnelle: la législation des clauses réclamation par l'article 80 de la loi du 1er aout2003, JCP 2003.
   12. Bigot, Jean, traite de droit des assurances, Tome 3, LGDJ, 2002.
   13. Cocoreal et Reidmatten, les Responsabilités civile diverses et le contrat d'assurance, Assurance française; JCP éd. 2000.
   14. Constantin, Francois, Reform of liability lnsurance in france: Fait dommageableclaims, made 2004.
   15. Courtieu, Guy, Assurance de responsabilité, durée de la garantie: la nouvelle donne; R C et Ass.2003.
   16. Faivre-Rochex, André, à la recherche du sinistre en assurance de responsabilité, Gaz. Pal, 1996.
   17. Groutel, Hubert, Traite du contrat d'assurance Terrestre, Lexis Nexis SA, 2008.
   18. Groutel, Hubert, De la Diffculté D'élaborer une règle de Droit, à propos de la garantie dans le Temps En Assurance de Responsabilité, Dalloz, 2e éd, 2005.
   19. kullman, Jérome, lamy Assurances, Dalloz, 2e éd, paris, 2004.
   20. Lambert-Faivre, Yvonne, Droit des assurances, précis Dalloz , 11ed, 2001.
   21. Picard, Morris et Besson, André, les Assurances Terrestres en droit francais, Tom.1, le contrat d' assurance, 4 éd.L.G.D.J, 1975.
   22. Veill, Alex, Droit civil, les Obligations, Précis Dalloz, Paris, 1971.
   23. Veaux-rournerie, Paulette ed Veaux, Daniel, Régles Particulèires à l'assurance de responsabilité, Juris classeur, Civile annexes, Fasc 11-4: sinistre, 1996, n.2
   24. Viney, Génévieve et Jourdain, Patrice, les effet de la responsabilité, L.G.D.J 2e éd, 2001.

  ب- لاتین

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CAPTCHA Image