مقاله علمی - پژوهشی
اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی
اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی

نجاد علی الماسی؛ مهدی حسین زاده

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 3-24

https://doi.org/10.22096/law.2018.30708

چکیده
  پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روش‌های پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویة قضایی
داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویة قضایی

لعیا جنیدی؛ نسترن غیاثوندقزوینی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22096/law.2018.30709

چکیده
  داوری به عنوان شیوه‌ای مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه‌های ملی دارد، روز به روز در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22096/law.2018.30710

چکیده
  جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدیدِ بزه‌دیده را فراهم می‌آورد، به‌گونه‌ای که در مواردی ممکن است، بزه‌دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین‌رو می‌توان پذیرفت که ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر
مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ محمد مهریار

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22096/law.2018.30711

چکیده
  مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی
حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22096/law.2018.30712

چکیده
  برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره‌مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه‌های مهم امروز و آیندة بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران
حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران

محمدجواد نجفی؛ محمدهادی مفتح؛ محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22096/law.2018.30713

چکیده
  انتقاد، از لوازم آزادی بیان در حوزه‌های مختلف ازجمله در دو حوزة دین و سیاست قابل طرح است. به‌رسمیت شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم‌ترین محکی است که به‌وسیلة آن می‌توان پایبندی حکومتی را به حقوق ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه
راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه

محمدمهدی مقدادی؛ نسرین نکوجوی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22096/law.2018.30733

چکیده
  هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می‌کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی‌دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده؛ اعظم حیدری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22096/law.2018.30734

چکیده
  ملکیت و حق از جملة مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطة بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام‌های حقوقی نیز در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تحلیل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس
واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس

میرقاسم جعفرزاده؛ مرتضی اسدلو

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22096/law.2018.30735

چکیده
  تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری با تصویب موافقتنامة جهان شمول تریپس حداکثر توان و ظرفیت خود را به نمایش گذاشت اما حتی با این همگرایی در سطح بین‌المللی نیز، اختلافات موجود بین کشورهای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ
مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ

مهدی تلبا؛ علیرضا ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 195-224

https://doi.org/10.22096/law.2018.30743

چکیده
  اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همة نظام‌های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی ...  بیشتر