نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

10.22096/law.2018.30708

چکیده

پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روش‌های پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالش‌های جدیدی را دربارة قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین‌الملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین نمونه آنسیترال در پاسخ به پیدایش ارتباطات الکترونیکی تصویب و سعی نموده‌اند، با به کارگیری دو اصل برابری کاربری و بی‌طرفی رسانه‌ای بر این مشکل غلبه نمایند اما باز هم ممکن است، ایراداتی دربارة قانون حاکم در فضای الکترونیکی ایجاد شود و برای رفع این چالش، گرایش جهانی به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده و در نهایت اعطای اختیار به طرفین برای تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات این اسناد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principle of Party Autonomy and Determining of Lex Mercatoria as Governing Legal System to Obligations of Electronic Negotiable Instruments

نویسندگان [English]

 • Nejad Ali Almasi 1
 • Mahdi Hosseinzadeh 2

1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 Graduated from Kharazmi University with a PhD in Jurisprudence and Private Law

چکیده [English]

The appearances of technological processes have affected the legal transactions and payment methods and these processes open the novel perspectives of communications   human beings. The possibility of issuance and the transfer of electronic negotiable instruments have expanded the demands for the usage of these instruments; on the other hand, in cyberspace have made new challenges to applicable law for these instruments to conflict rules of private international law. In many countries, new laws such as UNCITRAL model law codify in the response to the appearance of electronic communications and have tried to overcome this problem by applying two principles of the equality of use and media neutrality; but also, in cyberspace maybe made some objections for applicable law. For solving this problem, the global trend is toward the adoption of "Principle of Party Autonomy" and to give authorization to the parties for the determination of lex mercatoria finally as the legal system governing the obligations of these documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obligations Electronic Negotiable Instruments
 • the Principle of Party Autonomy
 • Lex Mercatoria
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت بین‌الملل، جزوة درسی دورة دکتری فقه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران، سال 1390-1389.
  2. الماسی، نجاد علی؛ حسین‌زاده، مهدی؛ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری، حقوق خصوصی، ش شانزدهم، 1389.
  3. الماسی، نجاد علی؛ حسین‏زاده، مهدی؛ اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری، نامة مفید، سال هفدهم، شمارة 88،1390.
  4. انصاری معین، پرویز، قواعد بازنگری شده آنسیترال(25 ژوئن 2010) و رسیدگی‌های موازی در داوری، نشر میزان، 1389.
  5. باقری، محمود؛ نوشادی، ابراهیم؛ چالشهای اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی، مجلة برنامه ریزی و بودجه »، شمارة 112، بهار 1390.
  6. پروین، فرهاد؛ اکبری رود پشتی، عظیم، رویکرد تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها، مجلة حقوق دادگستری، شمارة 82، 1392.
  7. جنیدی، لعیا، قانون حاکم بر داوری‌های تجاری بین‌المللی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1376.
  8. جنیدی، لعیا، نظریه حقوق فراملی بازرگانی، فصلنامة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 41، شمارة 1، 1390.
  9. حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، مقدمه‌ای بر حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول، انتشارات پژوهش‌های مجلس،1390.
  10. خمامی‌زاده، فرهاد، قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، مجلة تحقیقات حقوقی شمارة 43، 1385.
  11. گوود، روی ام؛ عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمة حمید رضا علوی یزدی، مجلة حقوقی ریاست جمهوری، شمارة 36، 1386.
  12. مختاری، مهدی، اسناد تجاری قابل نقل و انتقال در حقوق آمریکا، بخش هفتم، مجلة بانک و اقتصاد، شمارة 43، 1382.
  13. نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، انتشارات ویسمن، چاپ اول،1352.
  14. نیکبخت، حمیدرضا، ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی، مجلة تحقیقات حقوقی شمارة 31-32، 1380.
  15. نیک فرجام، کمال، رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورة 17، شمارة 57، بهار 1391.
  16. میشل ویوالی، تفکری بر تئوری حقوق فراملی، ترجمة دکتر ناصر صبح خیز، مجلة حقوقی دفتر خدمات، شمارة سوم، پاییز1364.
   1. Baron, Gesa; Bonn/Edinburgh: Do the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts form a new lex mercatoria?, Pace Law School Institute of International Commercial Law 1998.
   2. Basedow, Jürgen; Toshiyuki Kono, Giesela Rühl, An Economic Analysis of Private International Law, Mohr Siebeck, Germany2006.
   3. Beale, Joseph H: A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS§ 1.1at 1. NEW YORK BAKER, VOORHIS & CO. 1935.
   4. Berger, K.P: Klaus Peter: International Economic Arbitration, Boston, Kluwer Law International, Publisher: Kluwer Law International, Boston 1993.
   5. Boss, Amelia H: Electronic Registries and Transfer of Rights, congress to celebrate the fortieth annul session of uncitral Vienna, 2007.
   6. Burnstein, Matthew R: "Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace", 29 Vanderbilt Journal of Transnational Law', 1996.
   7. Cordero Moss, Giuditta: Good Faith in International Contracts, Global Jurist, Vol. 7, 2007.
   8. Gailard, Emmanual and Savage, John (eds), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Publisher: Kluwer Law International, 1999.
   9. Garcimartín Alférez, Francisco J: The Rome I Regulation: Much ado about nothing?’ The European Legal Forum Journal, Issue 2, March/April 2008.
   10. Graveson, R.H: Conflict of Law, seventh edition, London, 1974.
   11. Giuliano, M and Lagarde, P: Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations (Giuliano-Lagarde Report), Official Journal C 282, 31 October 1980.
   12. Goldman, Berthold: The applicable law: general principles of law – the lex mercatoria”, in Julian D.M. Lew (ed.), Contemporary Problems in International Arbitration” Springer Netherlands, 1987.
   13. Goode, Roy: Rule, Practice, and Pragmatism in International Commercial Law’ International and Comparative Law Quarterly, Volume 54 / Issue 03 / July 2005,
   14. Houtte, Hans van, The Law of International Trade, Kluwer Academic Publishers, 2d ed., London: Sweet & Maxwell, 2002.
   15. Kirchner, Stefan: Transnational Law and the Choice-of-Law Competence of Arbitral Tribunals in InternationalCommercial Arbitration, SSRN's European Private Law eJournal):2007.
   16.  Lando, Ole: The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration’ International and Comparative Law Quarterly / Vol 34, n7,1985.
   17. Lando, Ole And Nielsen ,Petre Arnt: The Rome I Proposal’ Journal of Private International Law, Volume 3, Number 1, April 2007
   18. Lawrence, William H: Understanding negotiable instruments and payments systems, ebook, Publisher LexisNexis.New York, 2002.
   19. Lobl, David M: "Promissory Notes", Ontario Bar Association, Corporate Securities and Finance Law Report, Vol. 19, No. 5, 2014.
   20. Manriruzzaman, Abul F.M: The Lex Mercatoria and International Contracts: A Challenge for International Commercial Arbitration?" American University International Law Rev 14, no. 3, 1999.
   21. Michaels, Ralf: Non-State Law in the Hague Principles on Choice of Law in International Contracts, Social Science Research Network (SSRN's European Private Law eJournal) 2014.
   22. Mustill, Michael - The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, in: Liber Amicorum for the Rt. Hon. Lord Wilberforce. Edited by Maartin Bos and Ian Brownlie, Clarendon Press, Oxford 1987, at 149 et seq. (reprinted in: Arb.Int'l 1988, at 86 et seq.).
   23. Rühl, Giesela: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts, Transatlantic Convergence and Economic Efficieny, CLPE Research, Vol 3. No. 01, 2007.
   24. Giesela Rühl, Choice of Law and Choice of Forum in the European Union: Recent Developments, Social Science Research Network (SSRN Electronic Journal) 2010.
   25. Schmitthoff, Clive M: International Business Law: A New Law Merchant, 2 CURRENT LAW AND SOCIAL PROBLEMS, Canada, 1961.
   26. Shmatenko, Leonid: Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive Law?, Yearbook of Arbitration Vol III, 2013.
   27. Sit, Banu: Electronic Retail Payment Systems in Conflict of Laws, Ankara Law Review Vol.2 No.2, 2005
   28. Symeonides, Symeon C: Party Autonomy and Private-Law Making in Private International Law: The Lex Mercatoria that Isn't” SSRN European Private Law eJournal 2006.
   29. Symeonides, Symeon C: Party Autonomy in Rome I and IΙ from a Comparative Perspective, SSRN European Private Law eJournal, 2010.
   30. Turner, Paul S. & Wunnicke, Diane B: Managing the risks of payment systems, Publisher: John Wiley & Sons, in Canada, 2003.
   31. Wang, Faye Fangfei: Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US and China, Cambridge University Press, New York. 2010. 

  ب ـ لاتین

CAPTCHA Image