نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه مفید

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید

10.22096/law.2018.30733

چکیده

هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می‌کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی‌دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، رأی دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی‌ارزش می‌شود. از این رو وجود راهکارهای مؤثر برای اجرای مطلوب احکام و تأمین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم مؤثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گیرد و با تجارب موفق نیز همراه گردد.
بی‌گمان راهکارهای فعلی اجرای احکام مدنی در حقوق ایران ظرفیت لازم را برای ایجاد قدرت اجرایی و جلوگیری از فرار محکومٌ علیه مدنی از اجرای رأی ندارند، بنابراین تحولاتی ضروری می‌نماید که از آن جمله ایجاد نظام قانونی شناسایی اموال محکومٌ علیه است. در کشور فرانسه با ایجاد این نظام، حکم مدنی به دلیل امکان اجرای سریع از محل اموال محکومٌ علیه و جلوگیری از مخفی نمودن اموال توسط وی ارزش قضایی خود را باز یافته است. بدین سان در این مقاله سعی شده است با مطالعة تطبیقی حقوق فرانسه و ایران، راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در هر دو سیستم حقوقی بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Ways to Enforce Civil Sentences in Iran and France

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Meghdadi 1
 • Nasrin Nekujuy 2

1 Associate Professor, Mofid University Law School

2 Graduated from Mofid University with a master's degree in private law

چکیده [English]

When a court issues a civil judgment, but the convicted does not execute it voluntarily, if there are no effective remedies available to winning party to bind a losing party over the execution of a sentence, the court's decision becomes in practice a worthless piece of paper, hence, effective strategies to enforce the laws and provide justice are essential. Therefore, in addition to paying attention to specific sanctions, these strategies should benefit from effective science, including economics and communications, and be accompanied by successful experiences.
Undoubtedly, current solutions to the enforcement of civil sentences in Iran's law do not have the capacity to create executive power and prevent the convicted person from escaping from execution to satisfy the judgment. Therefore, it is necessary to make the necessary changes, including constituting a legal system for the identification of the convicted property. In France, with the establishment of this system, the civil code has found its judicial value due to the possibility of quick execution of the judgment out of the convicted person' properties and the prevention of the hiding of property by him. Thus, in this article, we have tried to study the effective strategies of the execution of civil judgments in both legal systems by a comparative study of French and Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compulsory Execution
 • Voluntary Execution
 • Collective Execution
 • Individual Execution
 • Direct Execution
 • Indirect Execution
 • Attachment
 • Dispossession
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود، بایسته‌های اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات خط سوم، تهران، 1385.
  2. پزشکی، علی، نگرشی بر نحوة اجرای محکومیت‌های مالی، بی‌جا، نشر ترفند، 1380.
  3. جعفری لنگرودی محمد جعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1382.
  4. حسینی سید، محمد رضا، قانون اجرای احکام مدنی در رویة قضایی، تهران، چاپ دوم، 1384.
  5. خالقیان، جواد، تأمین خسارت احتمالی، تهران، انتشارات مهاجر، 1385.
  6. ره پیک، سیامک، اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قراداد، تهران، انتشارات خرسندی، 1385.
  7. شمس، عبدالله، جزوه اجرای احکام مدنی دانشکدة حقوق، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
  8. فضلعلی، محمد‌هادی، مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد، 1390 http://mhfazlali.blogfa.co
  9. فقیهی‌نژاد، مهدی، پایان نامة کارشناسی ارشد، بررسی تطبیقی اجبار به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما میرحسین عابدیان، 1386.
  10. قربانی، فرج‌اله، مجموعة کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات، ۱۳۶۷، انتشارت فردوسی، تهران، چاپ سوم.
  11. قره‌چاهی، صدیقه، پایان نامة کارشناسی ارشد، ماهیت آثار و احکام مطالبه در حقوق تعهدات ایران با مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه دانشگاه اصفهان، استاد راهنما منوچهر متوسلی، 1390.
  12. کمالی، سید بیگلو، «وصول مطالبات با نظام شناسایی اموال»، روزنامة دنیای اقتصاد، مورخ 23/07/1390.
  13. محولاتی، علیرضا، جایگزین‌های مجازات زندان و نهاد تعزیر، فصلنامه نامه مفید، سال ۸۲، شمارة 37.
  14. مدنی کرمانی، عارفه، اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1385.
  15. مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد دوم، بی‌جا، انتشارات فکر سازان، چاپ دوم، ۱۳۸۶.
  16. الحر العاملی، محمد، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت:، بی‌تا.
  17. الصیمری، مفلح، غایة المرام، بیروت، دارالهادی، 1420ق.
  18. العاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، داراحیا التراث العربی، 1403ق.
  19. علامه الحلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق.
  20. فاضل آبی، زین الدین حسن، کشف الرموز، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1408ق.
  21. الکرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت:، 1408ق.
  22. محقق الحلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، نجف، مطبعه آداب، 1389ق.
   1. code des procedures civiles d execution
   2. voies d'exécution Brenner, Claude chape 5 -dalloz
   3. par le professeur bachir niang fsjp- licence Ш- Affaires-Voies d execution- mbengue -2010/2011 page 1)
   4. http://www.infopankki.fi/fa/living-in finland/problemsituations/financial-problems

  ب- عربی

  ج ـ فرانسه

CAPTCHA Image