نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختة دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22096/law.2018.30710

چکیده

جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدیدِ بزه‌دیده را فراهم می‌آورد، به‌گونه‌ای که در مواردی ممکن است، بزه‌دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین‌رو می‌توان پذیرفت که این جرم در وهلة نخست تمامیت روانی بزه‌دیده را هدف قرار می‌دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکنندة مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می‌تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این‌که، جرم مزاحمت به‌طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می‌شود. بااین‌حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می‌دهد که قانونگذار ایرانی در زمینة جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه‌دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیلة معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکنندة مزاحمت می‌انجامد و امکان مقابلة مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی‌آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام‌تر مورد پذیرش قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Harassment: An Assault Against the Person’s Psychical Integrity, in Iranian and English Criminal Systems

نویسندگان [English]

 • Sayyed Mohammad Hoseini 1
 • Amir E’temadi 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD in Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services

چکیده [English]

Harassment is an offence that its commission causes probably severe confusion of the victim, so that, in some cases, the victim may suffer some kind of psychical condition. Therefore, it can be plausible that this offence is primarily aimed the psychical integrity of the victim. Accordingly, in the English criminal system, any behaviour causing harassment against any person, with respect to some circumstances, can lead to occurring the offence of harassment, meanwhile, the offence of harassment is generally divided into two types: simple and aggravated. However, the study of the Iranian criminal system shows that the Iranian legislator has focused, in the context of the offence of harassment, on its committing against particular victims, or by using a specific tool. Such an approach would lead to neglecting other behaviours that cause harassment, and does not provide the possibility of effective fighting with the offence of harassment. Thus, it is appropriate that Iranian lawmaker accepts the offence of harassment in a more general sense

کلیدواژه‌ها [English]

 • Harassment
 • Confusion of the victim
 • Assault
 • the Person’s Psychical Integrity
 1. منابع

  الف- فارسی و عربی

  1. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، چاپ ششم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1392.
  2. انوری، حسن و همکاران، فرهنگ فشردة سخن، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن، 1385.
  3. ایرانی ارباطی، بابک [گردآورنده]، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1386.
  4. پژوهشگاه قوة قضائیه، مجموعه‌ آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، بهمن‌ماه 1391، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1393.
  5. ـــــــــــــــــ، مجموعه‌ آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، بهار 1392، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1394.
  6. توجهی، عبدالعلی، آسیب‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1394.
  7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول و پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کتابخانة گنج دانش، 1388.
  8. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات ـ2، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس، 1388.
  9. ________، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، 1392.
  10. ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه‌دیده و بزه‌دیدهشناسی، ترجمة روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1388.
  11. کار، کلودیا و جانسِن، مورین، سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز، ترجمة امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1396.
  12. کراس، نوئل، درآمدی بر حقوق کیفری و عدالت کیفری در انگلستان و ویلز، ترجمة امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1393.
  13. کرزون، اِل. بی. و ریچاردز، پی. اِچ.، فرهنگ حقوق، ترجمة قدیر گلکاریان و همکاران، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشیار، 1390.
  14. کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407 ه‍.ق.
  15. میرمحمد صادقی، حسین،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و یکم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1392.
  16. هِرینگ، جاناتان، مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمة امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1392.
   1. Ashworth, Andrew, Principles of Criminal Law, Fifth Edition, New York, Oxford University Press, 2006.
   2. Baird, Norman, Q&A Criminal Law, Tenth Edition, London, Routledge, 2015.
   3. Card, Richard, Card, Cross and Jones Criminal Law, Twentieth Edition, London, Oxford University Press, 2012.
   4. Carr, Claudia and Johnson, Maureen, Beginning Criminal Law, First Published, London, Routledge, 2013.
   5. Clarkson, C.M.V., Understanding Criminal Law, Fourth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2005.
   6. Cross, Noel, Criminal Law & Criminal Justice: An Introduction, London, SAGE Publications Ltd, First Published 2010.
   7. Elliott, Catherine & Quinn, Frances, Criminal Law, Tenth Edition, London, Pearson Education Limited, 2014.
   8. Garner, Bryan A. et al; Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, New York, West Publishing Co., 2009
   9. Herring, Jonathan, Criminal Law, Third Edition, London, Palgrave Macmillan, 2002.
   10. ___________________, Criminal Law Statutes 2012- 2013, London, Routledge, First Published 2013.
   11. __________________, Criminal Law, Text, Cases, and Materials, Fifth Edition, London, Oxford University Press, 2012.
   12. ___________________, Criminal Law: The Basics, First Published, London, Routledge, 2010.
   13. Hooper, Anthony and Ormerod, David, Blackstone’s Criminal Practice 2012, 22nd Edition, New York, Oxford University Press, 2011.
   14. Loveless, Janet, Complete Criminal Law; Text, Cases, and Materials, Third Edition, London, Oxford University Press, 2012.
   15. Martin, Elizabeth A., A Dictionary of Law, Fifth Edition, New York, Oxford University Press, 2003.
   16. Martin, Jacqueline, Storey, Tony, Unlocking Criminal Law, Fifth Edition, London, Routledge, 2015.
   17. Padfield, Nicola, Criminal Law, Eighth Edition, London, Oxford University Press, 2012.
   18. Storey, Tony and Lidbury, Alan, Criminal Law, Fifth Edition, London, Routledge, 2009.

  ب - لاتین

  Wells, Celia and Quick, Oliver, Lacey, Wells and Quick: Reconstructing Criminal Law; Text and Materials, Fourth Edition, New York, Cambridge University Press, 2010

CAPTCHA Image