شناسنامه علمی شماره
شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق تطبیقی؛ پیاپی 15، دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400
شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق تطبیقی؛ پیاپی 15، دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 1-6

چکیده
  بهار و تابستان 1400، دوره 8، شماره 1، پیاپی  15  بیشتر
مقاله پژوهشی
دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعۀ تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی
دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعۀ تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی

مهدی حدادی؛ محمد ستایش پور

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22096/law.2019.78660.1205

چکیده
  مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین­الملل در زمینۀ مسئوولیت بین­المللی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده­اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

مازیار قاسمی گودرزی؛ محمود کاظمی؛ ولی رستمی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 25-58

https://doi.org/10.22096/law.2020.113230.1512

چکیده
  نظارت بر شرکت‌های دولتی، می‌تواند سلامت عملکرد این شرکت‌ها را به ارمغان آورد. در نظام‌های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند
تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند

ناصر الله وکیل جزی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22096/law.2020.109734.1473

چکیده
  دانش سنتی گونه‌ای از علم و تجربه و ثمره سال‌ها تجربه‌اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش‌ازپیش احساس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران
بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران

علیرضا باریکلو؛ محمد ساردوئی نسب؛ مهدی میرجلیلی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22096/law.2020.107409.1447

چکیده
  قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت‌ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می‌گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می‌نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام‌های حقوقی ـ سیاسی ایران و انگلستان
بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام‌های حقوقی ـ سیاسی ایران و انگلستان

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ محمد جواد حسینی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 111-138

https://doi.org/10.22096/law.2020.114700.1538

چکیده
  ریشه‌های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 139-164

https://doi.org/10.22096/law.2020.115027.1548

چکیده
  رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق‌نامه‌های انتخاب دادگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام‌های حقوقی انگلستان و فرانسه
نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام‌های حقوقی انگلستان و فرانسه

فاطمه افشاری

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 165-196

https://doi.org/10.22096/law.2020.109327.1468

چکیده
  اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون‌گذار ارائه می­دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی
بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی

عاطفه ذبیحی؛ احمد رفیعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 197-222

https://doi.org/10.22096/law.2020.114559.1528

چکیده
  تعیین مفهوم کارگر به‌عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام­ حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه‌های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می­شود. این پژوهش در راستای دستیابی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه
ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه

زهرا سهراب بیگ؛ سعید خردمندی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 223-252

https://doi.org/10.22096/law.2020.108444.1459

چکیده
  سی اف دی یا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی
رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی

سید علی اکبر موسوی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 253-282

https://doi.org/10.22096/law.2021.114564.1527

چکیده
  انقلاب شگرف سدۀ بیست­و­یکم در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه‌‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونۀ بارزِ این سلاحها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران)
نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران)

یونس فتحی؛ نصرت اله نبیل رحیمی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 283-308

https://doi.org/10.22096/law.2021.119435.1599

چکیده
  مشارکت متوازن زن‌ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین­رو، در اسناد متعدد بین­المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت‌ها را مکلف نموده تا در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)

حسین جعفری؛ امین خدری امیریان

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 309-337

https://doi.org/10.22096/law.2021.130239.1705

چکیده
  شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. اکثر حقوق‌دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط ...  بیشتر