نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

سی اف دی یا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه‌رو خواهد بود. اگر آنچه به‌عنوان عوض داده می‌شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می‌رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می‌آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می‌دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی‌شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به‌راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه‌تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می‌گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature and Effects of Contract for Difference in Law and its Application to Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Zahra Sohrabbeig 1
  • Saeid Kheradmandy 2

1 PhD Student, Private Law of Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant professor, Private Law of Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Contract-for-difference (CFD) between the transaction and the asset value without the transfer of the underlying asset. It is true that such a new business, which has not yet been subject to any legal and juridical review, will face doubts in terms of legitimacy. If what is given as a change is the increase in the value of the subject of the transaction, it is a matter of the intangible nature of the transaction, and that the price and value of the subject are not known at the time of execution, it is a doubtfulness of the gambling and the existence of ignorance and ignorance. The present study answers all possible controversies and suggests that, on the one hand, CFDs do not pay an additional amount for the same subject, but at the end of a CFD, that issue really has a value and a price more than its beginning. However, the change in the value of the subject of the transaction is not a function of pure-chance and probability, but is entirely based on logical and mathematical reasoning and real-market motion. Therefore, it is not only gamble, but even ignorant, this ignorance is required by most Imamie-jurisprudents Therefore, given the great benefits of this business, the recognition of the nature, and the establishment of new laws relating to It is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CFD
  • Contract for Difference
  • Future Contract
  • Derivative Contract
  • Leverage
-       اصفهانی، راغب (1388)، المفردات فی غریب القرآن، ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، چاپ چهارم، تهران: مرتضوی.
-       بحرانی، یوسف بن احمد (صاحب حدائق) (1387)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ترجمه محمدتقی ایروانی، چاپ دوّم، قم: مؤسسه نشر اسلامی تابع جامعه مدرسین.
-       برهانیان، عبدالحسین و سیدابوالقاسم نقیبی (1386)، بررسی مبانی بیمه در اسلام، قم: زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع).
-       تبریزی، جواد (1377)، توضیح المسائل مراجع (مسئله 2072)، چاپ چهارم، قم: چاپخانه دفتر اسلامى.
-       حسین­زاده، جواد (۱۳۹۱)، «بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 76، شمارۀ 80، صص 165-191.
-       خوانساری، سیداحمد (1405 ق)، جامع المدارک، ترجمه علی‌اکبر غفاری، چاپ دوّم، تهران: مکتبه الصدوق.
-       خوئى، سیدابوالقاسم (1407 ق)، توضیح المسائل (مسئله 2083)، قم: حوزه علمیه قم.
-       راغب اصفهانی‌، حسین بن محمد (1426 ق)، المفردات فی غریب القرآن‌، ترجمه صفوان عدنان داوودی‌، چاپ پنجم، قم: ذوی‌القربی‌.
-       سجادی، جعفر (1373)، فرهنگ معارف سلامی، چاپ دوم، تهران: کومش.
-       طوسی، محمد بن ‌حسن (معروف به شیخ طوسى) (1387)، المبسوط، ترجمه و تصحیح محمدتقى کشفى، چاپ دوّم، تهران: المرتضویه.
-       گروهی از نویسندگان (۱۳۷۴)، «دایرة‌ المعارف فقه اهل‌بیت (ع)»، فصلنامه علمی ترویجی فقه اهل‌بیت، دورۀ 1، شمارۀ ۱۷ و ۱۸، قم: دایرة‌المعارف فقه اسلامی.
-       مصطفوی، سیدمصطفی (1384)، «نقدی بر قاعده تبعیت منافع»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، دورۀ 6، شمارۀ 28، صص 170-182.
-       مطهری، مرتضی (۱۳۵۴)، مسئله ربا، چاپ سوم، قم: صدرا.
-       مظاهری، رسول و محمدعلی خادمی کوشا (1372)، «قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق»، نشریه فقه، دورۀ 1، شمارۀ 9، ص ۶.
-       معصومی­نیا، غلامعلی (۱۳۸۵)، «بررسی فقهی ابزارهای مشتقه»، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، دورۀ 3، شمارۀ 6، صص 153-188.
-       معصومی­نیا، غلامعلی؛ میثم فدایی واحد و سیدحمیدرضا صائمین (۱۳۹۴)، «بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، دورۀ 15، شمارۀ ۵۸، صص 123-151.
-       ابن قدامه، أبومحمد موفق‌الدین عبدالله بن أحمد بن محمد (۱۳۸۸)، الشرح الکبیر، قاهره: مکتبة القاهره.
-       ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۳۷۵)، لسان العرب، بیروت: دار الصادر.
-       انصاری، مرتضی بن محمدامین (بی‌تا)، کتاب المکاسب، چاپ دوّم، قم: تراث الشیخ الاعظم.
-       تبریزی، میرزا محمد (1417 ق)،
CAPTCHA Image