نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس البرز، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نظارت بر شرکت‌های دولتی، می‌تواند سلامت عملکرد این شرکت‌ها را به ارمغان آورد. در نظام‌های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام‌های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار‌های بی‌شماری برای نظارت بر شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرده است که مطالعۀ آن می‌تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت‌های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه‌گانۀ قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می‌گردد که به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت‌های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت‌ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می‌رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه‌گانۀ قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت‌های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanism of Supervision on State-owned Companies: a Comparative Study in Iranian & French Law

نویسندگان [English]

  • Maziar Ghasemi Goudarzi 1
  • Mahmoud Kazemi 2
  • Vali Rostami 2

1 PhD in Private Law, University of Tehran, Alborz Branch, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Supervision on State-owned companies, to some extent, brings about health in the function of them. Different Supervising referrals are based in different judicial systems for supervising these companies. France is a country in which many structures for giving State-owned companies a proper supervision has been foreseen. Conducting an analogical study in Iranian & French Law can result in profound effects on our law system. The main question of this study is how the structure of supervision bodies works. To answer to the question, There are in total two chief structures to supervise State-owned companies; internal supervision, and external one on which each of them given to special aspects of the companies’ affairs.
 In this article, by applying a Descriptive-analogical method, an assessment of supervision bodies of State-owned companies in Iranian & French Law carried out, and eventually concluded that in French law the most important factor that helped to The quality of supervision on State-owned companies mainly regards the concept of transparency and constant Reporting of supervision results of the companies to the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Company’s Control
  • Data Transparency
  • Supervision Bodies
- امینی، امرالله و مصطفی امامی (1390)، «ساختار قانونی نظارت بر فعالیت شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها»، مجله حسابرس، شمارهٔ 55،  صص 1-13.
- حضوری، محمدجواد؛ عزیز گرد و مجید گلدوست (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر بروز نارسایی در سیستم‌های کنترل‌های مالی دستگاه‌های اجرایی»، دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شمارهٔ 59، صص 19-42.
- قانون اساسی (1358).
- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (1360).
- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392).
- قانون دیوان محاسبات کشور (1361).
- موسی‌زاده، ابراهیم (1391)، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبود زمان (نهاد بازرسی و نظارت)»، فصلنامه علمی و پژوهشی دیدگاه‌های حقوقی و قضائی، دورهٔ 17، شمارهٔ 57، صص 157-180.
- ودیعی نوقابی، محمدحسین (1392)، «جایگاه و نقش ارزیابی عملکرد در بازرسی و نظارت بر شرکت‌های دولتی»، سازمان بازرسی کل کشور، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
- Besombes, Ch. (1993). “Les controles par les chambres regional des comptes, Les societies d'economie mixte locales”, A.J.D.A, 20 Septembre 1993, pp. 622-629.
- Cour des comptes (1999). Rapport public 1999, Paris: Les editions des journaux officiels.
- Durrieu, Y. (1998). Logique d'entreprise et interet general, Paris: Compte rendu du Colloque de la section francaise du C.E.E.P.
- Goyard, C. (1996). "Les aspects administrative et politices des controles", R.F.F.P, No. 56, pp. 27-38.
- Grandguillaume, N. (1999). "Comment raisonner en 2050?", La revue administrative, P.U.F., No.312, pp. 616-619.
- Milloz, P. (1983). Les inspections general ministerielles dans l'adminestration francaise, Paris: Economica.
- Moreaus, J-L. (1985). La function d'inspection genereale dans les administrations, Paris: Reflexion, A.D.J.A.
- Nival, F. (1995). "Le controle des societies d'economie mixte locals par la chamber regional descomptes", Les petite affiches, No. 128, pp. 49-54.
- Piole, G.  & J-M. Piquin (1996). “Les chamber regional des comptes et les delegations de service publicau plan local: quells controle?”, R.F.F.P, No. 56, pp. 49-70.
- Poyet, Michael (2001). Le controle de l'entreprise publique – Essai sur le cas francais, These pour obtenir le grade de docteur, Faculte de droit, Saint-Étienne: Universite Jean Monnet Saint-Etienne.
- Raynaud, J. (1984). Les chamber regional des comptes, Paris:P.U.F. Collection Que sais-je?.
«نهاد نظارت و بازرسی در ایران»، احمد گل‌محمدی (1391). قابل دسترسی در: bazrasi.ir.
CAPTCHA Image