نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

دانش سنتی گونه‌ای از علم و تجربه و ثمره سال‌ها تجربه‌اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش‌ازپیش احساس می‌شود. تلاش‌های کمیته بین‌الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به‌عنوان یکی از کمیته‌های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین‌المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به‌موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته‌اند. در ایران نیز شورای سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می‌تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون‌گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به‌دست‌آمده بیان می‌دارد ازآنجاکه کشور هند سال‌ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت‌هایی در عرصه داخلی و بین‌المللی داشته است، با توجه به قرابت‌های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می‌تواند درزمینهٔ قانون‌گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع‌آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به‌عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده‌سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع‌آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparing Mechanisms for Protecting Traditional Knowledge in Iran Utilizing the Experiences of India

نویسندگان [English]

  • Nasser Alahvakil Jazi 1
  • Manucheher Tavassoli Naini 2
  • Rasoul Mazaheri Kouhanestani 3

1 PhD in Private Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associate professor, Department of law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Assistant professor, Department of law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Traditional knowledge is a kind of science and experience that has been gained after many years of experience in indigenous and local communities in certain geographic regions. With the increasing expansion of trade exchanges in the international arena, the need to support this knowledge is felt more than ever. The efforts of the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, which began in 2000 with the aim of drafting an international document for the protection of traditional knowledge, has continued, and various countries have, in parallel, taken actions in their domestic law to support traditional knowledge. In Iran, the Intellectual Property Policy Council is also preparing a draft law to support traditional knowledge. This research seeks to see if Iran can use India's experience in supporting traditional knowledge in legislative and implementation. The result of this research is stated Since India has taken actions in supporting traditional knowledge from many years ago and has achieved some success both domestically and internationally given the historical, cultural, and legal affinities of India and Iran, its experiences can be useful in the field of legislation and more than that, the establishment of mechanisms for the collection and consolidation of information and protection of Iranian traditional knowledge as one of the richest sources in Asia. Looking at India's experiences in developing and implementing the traditional knowledge system, this research offers suggestions for developing and implementing the mechanisms of this issue in Iran, including the method for collection and maintaining traditional knowledge databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Knowledge
  • Intellectual Property
  • Traditional Knowledge of India
  • WIPO
-        حبیبا، سعید  و غلامحسین معتمدی (1385)، «حمایت از دانش سنتی به‌عنوان یکی از اجزای مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورهٔ  72، شمارهٔ صفر، صص 123-162.
-        حبیبا، سعید (1386)، «چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورهٔ  37، شمارهٔ 4، صص  37-64.
-        زاهدی، مهدی و عمید محمدی (1394) «چالش‌های حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در حقوق ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورهٔ  20، شمارهٔ 69، صص 67-96.
-        ساعدوکیل، امیر (1388)، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، چاپ دوم، تهران: مجد.
-        سالمی قمصری، مرتضی (1387)، «دانش بومی بهداشت خاک و توان‌بخشی زمین در ایران، نقدی بر کتاب کشتکاری و فرهنگ»، فصلنامه علوم اجتماعی، دورهٔ 15، شمارهٔ 40، صص 117-139.
-        شهاب‌الدین، علی؛ ناصر عزیزی و احمد مؤمنی‌راد (1392)، «حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری»، مجله حقوقی بین‌المللی، دورهٔ 30، شمارهٔ 49، صص 233-262.
-        غلام‌دخت، سمیرا و مهدی زاهدی (1392)، «بررسی ایجاد بستر مناسب حمایت از طب سنتی در نظام حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق پزشکی، دورهٔ  7، شمارهٔ 24، صص 101-138.
-        فرهادی، مرتضی (1373)، فرهنگ یاریگری در ایران، جلد اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-        منتصری، لیلا؛ محمدعلی زنگنه اسدی و ابوالقاسم امیر احمدی (1394)، «دانش بومی کاربرد عوارض ژئومورفولوژی (آبرنگ کردن) و نقش آن در حفظ آب‌وخاک»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دورهٔ  30، شمارهٔ 4، صص 150-167.
-       Antons, Christoph (2010). “Sui Generis protection for plant varieties and traditional knowledge in biodiversity and agriculture: the international framework and national approaches in the Philippines and India’’, Indian journal of law and technology, Vol. 6, pp. 89-139.
-       Chambers, Robert (1987). Rural development; Putting the First, New York: Wiley.
-       Gebru, AMAN (2017). “The Global Protection of Traditional Knowledge: searching for the Minimum Consensus”, The John Marshall Review of Intellectual Property Law, Issue 1, Vol. 17,pp. 43-90.
-       Graham, Dutfield (2017). “TK unlimited: The emerging but incoherent international law of traditional knowledge protection”, The Journal of World Intellectual Property, Issue 5-6, Vol. 20, pp. 144-159.
-       Gurdial, S. Nijar (2013). “Traditional Knowledge Systems, International Law and National Challenges: Marginalization or Emancipation”, The European Journal of International Law, Vol. 24, No. 4, pp.1205-1221.
-       Jessica, Browns; Nora Mitchell & Michael Beresford (Eds) (2005). The Protected Landscape Approach Linking Nature, Culture and Community, UK: IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge.
-       Kloppenburg, J. & D. Kleinman (1988). »seeds of controversy: national property versus common heritage«, in Jack Kloppenburg, J. (ed.), Seeds and Sovereignty: The Use and Control of Plant Genetic Resources, Chapel Hill, NC: Duke University Press, pp. 173-203.
-       Margo A., Bagley (2019). “The Fallacy of Defensive Protection for Traditional Knowledge”, Washburn Law Journal, Vol. 58, pp. 323-363.
-       Pomata, G. (2017). “Medicinal Formulas and Experiential Knowledge in the Seventeenth-Century Epistemic Exchange between China and Europe”, Isis, Vol. 108, No.1, pp. 1-17.
-       Pratibha, B; S Sanjeev & B.S Dhillon (2004). “The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act of India”, CURRENT SCIENCE, Vol. 86, No. 3, pp. 392-398.
-       Pushpa Kumar, Lakshmanan (2018). »Implementation of the Convention on Biological Diversity and Its Protocols in India«, Locating India in the Contemporary International Legal Order, New Delhi: Springer, part of Springer Nature 2018, pp. 275-306.
-       Rajesh, Babu R. (2018). »Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Folklore: Locating India in the Global Framework«, S. Burra and R. Rajesh Babu (eds.), Locating India in the Contemporary International Legal Order, New Delhi: Springer (India) Pvt. Ltd, pp. 151-183.
-       Robinson, Daniel.F; Ahmed Abdel-latif & Pedro Roffe (2017). Protection Traditional Knowledge, London: Routled Publication.
-       Sen, Saikat & Raja Chakraborty (2014). “Traditional knowledge digital library: a distinctive approach to protect and promote Indian indigenous medicinal treasure,” Current Science, Vol. 106, No, 10, pp.1340-1343.
-        Biodiversity/ Traditional Knowledge: Practical & Regional Experiences« (9 sept 2019), V. Lakshmi Kumaran & Managing Partner (2012). Available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/trips2012-lakshmi3.pdf.
-        »Documenting Traditional Knowledge A Toolkit«, WIPO (2017). Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1049.pdf.
-       »The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights System«, S. James Anaya & Robert A. Williams Jr (2001). Available at: https://scholar.law.colorado.edu/articles/846.
-        »The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles« (9 sept 2019), Available at: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416956.
-        »WHY AND HOW TO PROTECT TRADITIONAL KNOWLEDGE AT THE INTERNATIONAL LEVEL« (9 sept 2019), MARISELLA OUMA (2016). Available at: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge_2_16_presentation_11ouma.pdf.
CAPTCHA Image