مقاله علمی - پژوهشی
ایرادات سازمانـی شرکت‌های تجـاری در برابر اشخاص ثالث
ایرادات سازمانـی شرکت‌های تجـاری در برابر اشخاص ثالث

ربیعا اسکینی؛ محمد حیدری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 3-26

چکیده
  شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت‌های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت‌های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است‌. این خصیصه موجب تحمیل ریسک ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

سید علی سید احمدی سجادی؛ عصمت دانش‌آرا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 27-52

چکیده
  در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی
شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی

سید احمد حبیب نژاد

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 53-78

چکیده
  اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا ‌حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی
بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی

سیدمهدی میرداداشی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 79-92

چکیده
  هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زادة حقوق غرب است ولی به نظر می‌رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود‌. رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه‌های فقهی است اموری همچون ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
‌ماهیت حقوقی رهن دریایی
‌ماهیت حقوقی رهن دریایی

زهره صادقی تفتی؛ عباس محمدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 93-114

چکیده
  قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس

اسماعیل نعمت اللهی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 115-142

چکیده
  به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
کفالت در حد و تعزیر
کفالت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 143-168

چکیده
  کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است‌. کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حمایت از امنیت مخبـرین در رویة قضایـی دیوان کیفـری بین‌المللـی؛ استثنایـی بر جـرم علیـه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان
حمایت از امنیت مخبـرین در رویة قضایـی دیوان کیفـری بین‌المللـی؛ استثنایـی بر جـرم علیـه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان

جواد صالحی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 169-186

چکیده
  یکی از پرونده‌های مشکوک به وقوع جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان کیفری بین‌المللی، پروندة دادستان علیه توماس لوبانگو دیالو است‌. دادستان در این پرونده از اجرای دستورات دیوان در افشای دلایل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی

شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 187-207

چکیده
  تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط ‌مشئ اساسی دولت‌ها در مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در قالب سیاست‌های کنترل جرم تبلور می‌یابد. این مهم در جوامع مردم‌سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی ...  بیشتر