نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب‌های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب‌های ساده و روان می‌باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد‌. در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت‌های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی‌دانند‌. در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می‌دانند‌. لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است‌. وجود شرکت‌های تجاری با تعیین فعالیت‌های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می‌دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی‌باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود‌. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Object in The Capacity of Commercial Companies in English Law With a Look Into The Iranian And Australian law

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Seyed Ahmadi Sajadi 1
 • Esmat Danesh Ara 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi Campus

2 PhD Student in Private Law, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In the past, capacity of companies in the UK and Australia based on the rule of ultra vires, was limited to the object. This rule which was applied to protect the rights of partners, was not compatible with the business world which required speed and security in commercial trades. Now with the advent of economic development, countries seek to reduce the complicated legal forms and to use the simple forms, to guarantee the speed and security in trades. In this regard, in the UK and Australia unlimited capacity is given to companies and capacity is not limited to object. In Iran explicit regulations do not exist and most lawyers, based on the principle of expertise, limit the capacity of company to its object. The new bill of Commercial Code has not provided a solution for this problem. Existence of companies with wide range of objects in one hand and lack of a strong and effective supervision of the company on the other hand shows that the limitation of capacity is not an appropriate tool to monitor companies’ affairs. In this article we try to study legal developments regarding the capacity of company in English legal system; and with a look at Australian and Iranian law, we analyze effects of limitation of capacity of company on trade relations and rights of partners.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Capacity
 • Object of Company
 • Ulltra Vires Rule- Principle of Expertise
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد 2، تهران، انتشارات سمت، چاپ ‌دوم، 1377‌.
  2. پاسبان، محمدرضا؛ «اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری»،مجله تحقیقات حقوقی، »1389، شماره 51‌.
  3. حیدرپور، البرز؛ محدودیت‌های مدیران شرکت در انجام معاملات بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، انتشارات درخشان، 1382‌.
  4. ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، جلد 1، تهران، نشر دادگستر، چاپ هجدهم، 1387‌.
  5. صفار، محمدجواد؛ شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1390‌.
  6. طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ شخصیت حقوقی، تحولات حقوق خصوصی (زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1371‌.
  7. عیسائی تفرشی، محمد؛ مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، 1378‌.
  8. کاویانی، کوروش؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1389‌.
  9. محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم، 1386‌.
   1. barker, david & padfild, colin; 1992, law made simple, London, clays ltd, eighth ed.
   2. chitty, joseph, 1977, Chitty on contracts, Volume 1 ed, London, sweet and Maxwell, twentieth.
   3.  dignam, alan & lawry, john; 2001, Company law, London, Oxford university press.
   4. farrar, John & furey, Nigel & Hannigan, Brendam; 1991, Farrar's company Law, London, Butterworths, third ed.
   5. Griffin, Stephen; 1998, "The Rise and Fall of the Ultra Vires Rule in Corporate Law", Mountbatten journal of legal studies.
   6. Leigh, Leonard & Goldberg, Douglas & Northey, jf; 1971, Introduction to company law in new Zealand, London, Butterworth, forth ed.
   7. Morse, Geoffrey; 2009, Palmer's Company Law, London, Sweet & Maxwell.
   8. Pistor, Katharina; Keinan, Yoram; Kleiiniheistekamp, Jan; 2003, University of Pennsylvania, Journal of International Economic Law, Vol. 23.
   9. PauLL, Davies; 1997; Cower's principles of modern company Law, London, sweet & Maxwell, sixth ed.
   10. shahgilani, seyed reza; 2011, The doctrine of ultra vires and its subsequent development in the frame work of company law. http://ssrn. Com
    1. Talbot, Le; 2008, Critical Company Law, USA and Canada, Routledge-Cavendish, Firs ed.
    2. Talbot, Le; 2009; Critical Corporate Governance and the Demise of the Ultra Vires Doctrine. http: //ssrn. Com
    3. Tomaic, Roman; 2002, Corporation law in Austrlia, Sydney, Federation press, second ed.
    4. vaidya, Nidhi; 2010, Applicability of doctrine of ultra vires on companies. http://ssrn. Com
    5. www. ukessays. com
    6. European communities act 1972.
    7. Companies act 1985.
    8. Companies act 1989.
    9. Companies act 2006.
    10. Corporations act 2001.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image