نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته‌ای به‌منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم‌ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای در سال 1979، بر تناسب‌سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده‌اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته‌ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون‌گذار ایران با وجود اقدام‌های مناسبی، همچون جرم‌انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی‌ شناختن سرقت عناصر و مواد هسته‌ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به‌ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته‌ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات‌متحده آمریکا، جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای را به‌صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته‌ای و غیرِ آن شناسایی کرده‌اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت‌اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات‌متحده آمریکا در قبال سرقت هسته‌ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combating Nuclear Theft in Iranian and American (Federal) Laws

نویسنده [English]

 • Seyed Mustafa Meshkat

Ph.D. in criminal law and criminology

چکیده [English]

Nowadays, theft of nuclear material and devices to commit terrorist acts constitutes the most important nightmare for the international community. In this way, the activists of the international law system criminalized nuclear theft, to combat offenses related to nuclear technology, in the 1979 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Considering the aforementioned instrument and the Convention on Nuclear Terrorism 2005, the terrorist and non-terrorist aspects of nuclear theft have been taken into account. the findings of this paper show that the Iranian legislature, despite the appropriate measures, such as the criminalization of not declaring the theft of radiation sources, has not still established a strong criminal policy, especially for nuclear theft in its terrorist aspect. nevertheless, the Federal legislature of the United States of America has criminalized nuclear theft in both terrorist and non-terrorist aspects. In this way, the accurate and narrow explanation of nuclear theft, establishing the proportion of criminal punishments, and recognizing the universal jurisdiction is an important framework that builds the United States criminal policy to combat nuclear theft. The purpose of this paper is to analyze the legal policy of Iran and the Federal of the United States of America tackling nuclear theft and also to introduce a deterrent criminal policy against nuclear theft.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nuclear Material
 • Nuclear Devices
 • Nuclear Theft
 • Nuclear Material Protection
 • Nuclear Terrorism
 • کتاب‌نامه

  الف. کتب و مقالات

  الف-1. فارسی

  • اجلونی، عبدالولی؛ محمد السعد؛ موسی الاسیری الانود (1393)، «کنترل قاچاق غیرقانونی مواد هسته‌ای در جهت اهداف تروریستی»، ترجمه مهدی میکائیلی و علی فتح‌پور پاکزاد، نشریه مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره 20، صص 136-147.
  • ام.اسچب، جان؛ ام.اسچب دوم (1383)، گزیده متون حقوقی حقوق جزای آمریکا، ترجمه امیر سماواتی پیروز، چاپ اول، تهران: نگاه بینه.
  • زراعت، عباس (1392)، حقوق جزای اختصاصی 2، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ اول، تهران: جنگل، جاودانه.
  • سرتیپی، حسین؛ علیرضا حجت‌زاده (1392)، حقوق امنیت هسته‌ای، چاپ اول، تهران: میزان.
  • شامبیاتی، هوشنگ (1393)، حقوق جزای اختصاصی (2) جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران: مجد.
  • عبداللهی، محسن؛ جمال خندان کوچکی (1396)، «استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا»، نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 77، صص 265 -291.
  • غنی‌کله‌لو، کیوان (1388)، تروریسم هسته‌ای، چاپ اول، تهران: خرسندی.
  • فروغی، فضل‌الله (1387)، «مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا»، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2، صص 261 - 284.
  • گلدوزیان، ایرج (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات جدید، چاپ هفتم، تهران: مجد.
  • لفو، واین.‌آر (1392)، جرائم علیه اموال و مالکیت در حقوق جزای آمریکا، ترجمه محسن پارسا، چاپ اول، تهران: جنگل، جاودانه.
  • مشکات، سیدمصطفی؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی (1397) «جستاری بر خرابکاری هسته‌ای در سامانه کیفری ملّی با رویکردی به مقررات برخی دیگر از کشورها»، نشریه مجلس و راهبرد، شماره 95، صص 59 - 94.
  • میرزایی، محمد؛ کیوان غنی‌کله‌لو؛ میثم شیرکش (1396)، «تروریسم هسته‌ای و جرائم وابسته در پرتو اسناد بین‌المللی»، نشریه مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره 32، صص 9 - 35.
  • میرمحمدصادقی، حسین (1376)، «سرقت در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان»، نشریه دادرسی، شماره 3، صص 9 - 13.
  • نمامیان، پیمان؛ غفور خویینی (1396)، «امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها»، نشریه راهبرد، شماره 82، صص 129- 160.
  • هدایتی چنانی، رحمان (1397)، «روش‌های مبارزه با قاچاق سلاح و مواد هسته‌ای با توجه به قوانین ایران و اسناد بین‌المللی»، نشریه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 1، صص 110 - 123.

  الف-2. لاتین

  • Bassiouni, M.Cherif. (2008). International Criminal Law: Sources, Subjects and Contents, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
  • Bennett, Paige. A. and Oza, Umesh (2015). Diagnostic Imaging: Nuclear Medicine, Amsterdam: Elsevier Health Sciences.
  • Bernhard, John, Kenneth C. Brill, Anita Nilsson, and Shin Chang-Hoon. (2015). "International Convention on Nuclear Security," Washington, D.C.: Nuclear Security Governance Experts Group.
  • National Research Council. (2006). Protection, Control, and Accounting of Nuclear Materials: International Challenges and National Programs: Workshop Summary, Washington, D.C.: National Academies Press.
  • Fuerst, Zachary A., and Robert S. Bean (2017). "Nuclear Waste Ecological Safety & Security: Continuity of Knowledge and the Geological Repository." GSTF Journal of Engineering Technology (JET) 4. No 3. pp. 1-7.
  • Gardner, Thomas J. and Terry M. Anderson (2014). Criminal Law, Boston: Cengage Learning.
  • Herbach, Jonathan (2015). "Reinforcing the Three Pillars: How Nuclear Security Efforts Underwrite the Strength of the Non-Proliferation Regime." In paper, Nuclear Disarmament, Non-Proliferation, and Energy: Fresh Ideas for the Future symposium. pp. 1-15.
  • Hess, Kären M., Christine Hess Orthmann, and Henry Lim Cho (2016). Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice, Boston: Cengage Learning.
  • Khripunov, Igor, and Dmitriy Nikonov, eds (2012). Legal Framework for Strengthening Nuclear Security and Combating Nuclear Terrorism, Amsterdam: IOS Press.
  • Koelzer, Winfried (2005). Glossary of Nuclear Terms, Karlsruhe: Forschungszentrum.
  • Maskun, Alma Manuputty, S. M. Noor, and Juajir Sumardi (2014). "Legal’s Standing of Cyber Crime in International Law Contemporary", Journal of Law, Policy and Globalization. No. 22. pp. 128-133.
  • Thakur, Ramesh (2016). The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect, Cambridge: Cambridge University Press.
  • The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. As to see this treaty, refer to the following link: https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-15.pdf (Accessed: June 18, 2019)
  • The International Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. As to see this treaty, refer to the following link: https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/convention-physical-protection-nuclear-material (Accessed: June 18, 2019)
  • Washington, Charles. M. and Dennis. T. Leaver (2015). Principles and Practice of Radiation Therapy, Maryland: Elsevier Health Sciences.
  • Wilkinson, Paul (2012). Technology and Terrorism, Oxfordshire: Taylor & Francis.

   

  ترجمه منابع فارسی

   

  Abdullahi, Mohsen and Jamal Khandan Kouchaki (2017). "The Exception of Terrorism in the Immunity Laws of Iran, the United States and Canada", Journal of Legal Research, No. 77, pp. 265-291. [in Persian]

  Abdullahi, Mohsen and Jamal Khandan Kouchaki (2017)."The Exception of Terrorism in the Immunity Laws of Iran, the United States and Canada", Journal of Legal Research, No. 77, pp. 265-291. [in Persian]

  Ajluni, Abdul Wal, Mohammad Alsaad, Musa Al-Asiri Al-Anoud (2014). "Controlling the Illicit Trafficking in Nuclear Material for Terrorist Purposes", translated by Mehdi Mikaeli and Ali Fathpour Pakzad, Journal of International Police Studies, No. 20, pp. 136-147. [in Persian]

  Foroughi, Fazlollah (2008). "Comparative study of the principle of universal jurisdiction in German and American criminal law", Journal of Private Law Studies, No. 2, pp. 261-284. [in Persian]

  Ghanikolahloo, Keyvan (2009). Nuclear Terrorism, First Edition, Tehran: Khorsandi. [in Persian]

  Golduzian, Iraj (2014), Mohhasha of the Islamic Penal Code with new amendments and additions, seventh edition, Tehran: Majd. [in Persian]

  Hedayati Chenani, Rahman (2018). "Methods of combating smuggling of nuclear weapon and materials according to Iranian law and international instruments", Journal of Political Science Studies, Law and Jurisprudence, No. 1, pp. 110 to 123. [in Persian]

  John M. Scheb. (2004), Selection of Legal Texts of American Criminal Law, translated by Amir Samavati Pirooz, first edition, Tehran: Negah Bayyeneh. [in Persian]

  Meshkat, Seyed Mustafa, Ahmad Ramezani, Sohrab Salahi, Maryam Moradi (2018) "Analysis of nuclear sabotage in the national criminal justice system with an approach to the laws of some other countries", Journal of Parliament and Strategy, No. 95, pp. 59-94. [in Persian]

  Mir Muhammad Sadeghi, Hussein (1997), "Theft in the legal systems of Iran and the United Kingdom, Judicial Journal, No. 3, pp. 9-13. [in Persian]

  Mirzaei, Muhammad, Ghanikolahloo, Keyvan, Meysam, Shirkesh (2017). "Nuclear Terrorism and Related Crimes in the Light of International instruments", Journal of International Police Studies, No. 32, pp. 9-35. [in Persian]

  Namamian, Peyman and Ghafoor Khoueini (2017). "Feasibility for the Establishment of the International Criminal Court; Challenges, Strategies and Achievements ", Strategy Magazine, No. 82, pp. 129-160. [in Persian]

  Sartipy, Hussein and Hojjatzadeh, Alireza (2013), Nuclear Security Law, First Edition, Tehran: Mizan. [in Persian]

  Shambiati, Houshang (2014). Specific Criminal Law (2) Crimes against property and ownership, second edition, Tehran: Majd. [in Persian]

  Wayne, LaFave (2013). Offenses against property in American Criminal Law, translated by Mohsen Parsa, first edition, Tehran: Jungle, Javadaneh. [in Persian]

  Zera'at, Abbas (2013), Specific Criminal Law 2, Crimes against Property and Ownership, First Edition, Tehran: Jungle, Javadaneh. [in Persian]

CAPTCHA Image