نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه‌های آن تاکنون نظریه‌های مختلفی از قبیل، «شرمساری باز اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، « موجه‌انگاری جرم» و «الغاگرایی سیستم کیفری» از طرف جرم‌شناسان ارائه گردیده است. این مقاله ضمن نقد و بررسی اجمالی هر یک از این نظریه‌ها به تبیین ماهیت و مبنای دکترین «احیای نفس» که مهم‌ترین مبنای انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اخلاقی برای عدالت ترمیمی محسوب می‌شود و رابطه آن با عدالت ترمیمی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Doctrine of Soul Vivification (Ehyae Nafs) and Its Relationship with Restorative Justice

نویسنده [English]

  • Ismaeel Rahimi Nejad

Assistant Professor of Law, University of Tabriz

چکیده [English]

So far, several theories have been presented by criminologists to explain and justify the restorative justice, such as the theory of “reintegrative shaming”, “social control theory”, “the neutralization theory of crime” and abolitionism. This article, critically considering these  theories, makes clear the nature and bases of the doctrine of “soul  vivification”(Ehyae Nafs), which is the main and most important foundation to restorative justice from the point of anthropological, sociological and moral view, and studies its  relationship  with  restorative  justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Soul Vivification
  • Reintegrative Shaming
  • Social Control
  • Neutralization
  • Abolitionism

منابع

 الف- فارسی

1-    تمیمی آمدی، عبدالواحد محمد؛ غررالحکم ودرراالکلم، ترجمه و شرح سید محمد خوانساری، جلد 1، به کوشش سید جلال‌الدین محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
2-    جُر، خلیل؛ فرهنگ عربی - فارسی (لاروس)، ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیر کبیر،1380.
3-    جعفری تبریزی، محمد‌تقی؛ حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، 1370.
4-    رحیمی نژاد، اسمعیل؛ جرم شناسی، تبریز، انتشارات فروزش، 1388.
5-    زهر، هوارد؛ کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد،1383.
6-    سماواتی پیروز، امیر؛ عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، 1385.
7-    طباطبایی، محمد‌حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد‌باقر موسوی همدانی، جلد 5 و 6، تهران چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.
8-    طباطبایی، محمد‌حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمه محمد‌جواد حجتی کرمانی و محمد‌علی کرامی، جلد 5، تهران، بنیاد علمی - فکری علامه طباطبایی، 1367.
9-    طباطبایی، محمد‌حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد‌باقر موسوی همدانی، جلد 18، تهران، بنیاد فکری - علمی علامه، 1367.
10-طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
11-عباسی، مصطفی؛ افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، تهران، انتشارات دانشور، 1382.
12-   علی بن ابی‌طالب؛ نهج البلاغه، گرد‌آوری شریف رضی و ترجمه محمد‌مهدی فولادوند، تهران، انتشارات صائب، 1380.
13-غلامی، حسین؛ عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت، 1385.
14-غلامی، حسین؛ «شرم و پیشگیری از تکرار جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 1388، شماره 10.
15-فیشبین، مایکل؛ «تصویر انسان و حقوق افراد در سنت یهود»، ترجمه حسین سلیمانی در: کتاب عدالت کیفری در آیین یهود (مجموعه مقالات)، قم، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مذاهب و ادیان، 1384.
16-فیض، رضا؛ «مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی»، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی (مشهد)، پاییز و زمستان 1382، شماره 9 و 10.
17-قاضی مرادی، حسن؛ در ستایش شرم، چاپ پنجم، تهران، نشر اخوان،1387.
18-کلینی رازی، ابو جعفر محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، جلد 3، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، بی‌تا.
19-گسن، ریموند؛ جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، چاپخانه طباطبایی، 1370.
20-مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، جلد 4، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1384.
21-نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، عدالت ترمیمی، پیشگفتار مترجم در: ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی، تهران، انتشارات سمت، 1381.
22-نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین؛ «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، پاییز و زمستان 1382، شماره 9 و 10.
23-نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین و همکاران؛ اصلاح ذات‌البین و نظریه عدالت ترمیمی، فصلنامه علوم انسانی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.
24-ولد، جرج و همکاران؛ جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، انتشارات سمت، 1380.
25-ویلیامز، فرانک پی؛ نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه حمید‌رضا ملک محمدی، تهران، انتشارات میزان، 1386.
26-هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر ایران، 1384.

ب- عربی

27-ابن عربی، محی‌الدین، فصول الحکم، بیروت، دارالکتب العربی، بی‌تا.
28-طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تحقیق سید احمد الحسینی، جلد6، تهران، المکتبه المرتضویه، 1395.
29-متقی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ضبطه و فسره غریبه بکری حیانی، الجزء الثانی عشر، بیروت، مؤسسه الرساله 1409.
30-نجفی، شیخ محمد‌حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، جلد 42، دارالکتب الاسلامیه، 1367.

ج- لاتین

31-           Braith waite, John, crime, shame and reintegration, Cambridge university Press, 1989.
32-    Marshall.T.F, "the evolution of restorative justice in Britain", European journal of criminal policy and research, Issued 4, 1996, No 4.
33-    Newburn.Tim, Criminology, USA, willian, publication, 2007.
34-    Pereti watel Patrick, "Neutralization theory and the denial of risk: some evidence from cannabis use among French adolescents", British Journal of sociology, vol. 1, 2003, no 54 Issue No.1.
35-    Sherman.L, and H.strang, the right kind of shame for crime prevention, Australian institute of  criminology, Australian national university Canberra, 1997.
36-    Topalli, volkan, "The Seductive Nature of Autatelic crime": How Neutralization Theory Serves as a Boundary Candition for Understanding Hard Core Street Offending", Sociological inquiry, 2006, vol. 76, No 4, Georgia state university.
 
 
CAPTCHA Image