نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک در جرم‌شناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژه‌ها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق متجری در مقررات حقوقی، مرتکبان جرائم ناقص مانند شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال هستند. از آنجا که معیار جرم‌شناسی در واکنش علیه مجرمان، میزان خطرناکی آنان است که ناظر به آینده بوده و به میزان خسارت وارد شده در گذشته توجه چندانی ندارد لذا خطر چنین افرادی را بیش از مرتکبان جرایم تام می‌داند؛ زیرا این گونه افراد در تحقق نیت مجرمانه خود موفق نبوده حال آنکه سوء سریرت و جرأت خود بر ارتکاب جرم را به منصه ظهور رسانده‌اند. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قوانین فعلی، واکنش علیه انواع متجری را نپذیرفته، لذا مقاله با الهام از دیدگاه فقهاء و اصولیین و طرح دیدگاه‌های جرم‌شناختی، در صدد است ضرورت واکنش مقتضی علیه متجریان دارای حالت خطرناک را اثبات نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Research on Tajarri (Temerity to Commit Crime) in Islamic Methodology of Feqh and Concept of Dangerousness in Criminology

نویسنده [English]

  • Seyed Mahmood Mir Khalili

Assistant Professor, University of Tehran, Qom Campus

چکیده [English]

This article talks about tajarri and it`s criminal types comparatively with concept of dangerousness in criminology. First, it states the meanings of main words and the words that related to them. While Iran Criminal law after Islamic revolution, rejected any penal reaction against tajarri and its types, like inchoate offences, as in attempts or impossible crimes, so this research proves the necessity of any logical reaction against doer of tajarri which are dangerous for society, by using the comments of scientists in Feqh, methodology and criminology. Although the legislature has criminalized some conducts like preparation conducts or threat to commit a crime, that are less dangerous for society, but refused to criminalize any type of tajarri, however we  don`t recommend the legislature to criminalize them. Finally the recommendation is to accept the dangerousness concept and to foresee the appropriate safe guarding measures without punishment but with observance of legal principle

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dangerousness
  • Criminology
  • Temerity to Commit the Crime (Tajarri)
  • Attempt
  • Attempting Impossible Crimes

منابع

الف- فارسی

1-    آخوند خراسانی، محمد کاظم؛ کفایه الاصول، جلد 1، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، 1415ه.ق.
2-    آشتیانی، میرزا محمد حسن؛ کتاب القضاء، جلد 1، انتشارات جرس، قم، چاپ اول، 1404 ه.ق.
3-    ابن الاثیر،(الجزری، مجدالدین)؛ النهایه فی غریب الحدیث، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ اول، 1364.
4-    استفانی، گاستون؛ لواسور،ژرژ؛ بولک، برنار؛ حقوق جزای عمومی، ترجمة حسن دادبان، جلد 2، انتشارات دانشگاه علامة طباطبایی، چاپ دوم، 1377.
5-    انصاری، شیخ مرتضی؛ فرائدالاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1418ه.ق.
6-    انصاری، شیخ مرتضی؛ المکاسب، نشر الهادی، قم، چاپ اول، 1417ه.ق.
7-    حلی، حسن بن یوسف (علامة حلی)؛ مختلف الشیعه، جلد 1، انتشارات جامعة مدرسین، قم، چاپ دوم، 1412ه.ق.
8-    صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الاصول، جلد 1، دارالکتب لبنان، چاپ اول، 1406ه.ق.
9-    عراقی، ضیاء‌الدین؛ تنفیح الاصول، انتشارات الحیدریة نجف، چاپ اول، 1371ه.ق.
10-عراقی، ضیاءالدین، مقالات الاصول، جلد 2، مجمع الفکرالاسلامی، قم، چاپ دوم، 1420ه.ق.
11-عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1363.
12-فخر المحققین، محمد بن الحسن بن یوسف الأسدی الحلّی‏؛ ایضاح الفوائد، جلد 3، انتشارات علمی، قم، چاپ سوم،1387.
13-فدایی، فربد؛ حالت خطرناک، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، زمستان 1377، شماره 25.
14-کاظمی خراسانی، محمد علی؛ فوائد الاصول (تقریرات میرزای نائینی)، جلد 1، انتشارات جامعة مدرسین قم، چاپ چهارم، 1409ه.ق.
15-کی نیا، مهدی؛ جرم‌شناسی، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1373.
16-کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، جلد 2، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365.
17-لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372.
18-لیثی الواسطی، علی بن محمد؛ عیون الحکم والمواعظ،انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، 1376.
19-مشکینی، میرزاعلی؛ اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، نشر الهادی، قم، چاپ هفتم، 1381.
20-مغنیه، محمد جواد؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، دارالعلم، بیروت، چاپ اول، 1980م.
21-موسوی الخمینی، سید مصطفی؛ تحریرات فی الاصول، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1380.
22-نوربهاء، رضا؛ زمینة حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و چهارم، 1387.
23-هاشم بیگی، حمید؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ دانشنامه جرم‌شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1377.

ب- لاتین

24-    Monahan, the clinica prediction of violent be he viour, washing ton, D.C, national institute of mentar health, Cdsom pulsivity, 1981.
25-    Franck, pinard and pagani Linda, clinical assessment of dang e rousness, published by the press syndicate of the university of Cambridge, u: k 2001.
26-    Marjeret, impulsivity, the c - uilford press, newyork, 1997.
27-    Old hom, john, Hollander, Eric and skodol, and rew, im pulisirity and comulsirity, Americam psy chatric press, 1996.
28-    Yeager, Matthew G., 2009, Advancing Critical Criminology: Theory and Application, Walter DeKeserdy and Barabara Perry (Eds), published in Criminal Justice Review, 2006.
29-    Dillof, Transferred Intent: An Inquiry into the Nature of Criminal Culpability, Vol 1, Buffalo Criminal Law Review, 1998.
 
 
 
 
CAPTCHA Image