نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندارن

چکیده

قانون تجارت الکترونیک ایران شکل گیری هر نوع دلیل را در قالب داده پیام پذیرفته است. بدین بیان، سند، شهادت، اقرار و سوگند به صورت الکترونیک نیز قابل تحقق هستند. با وجود این، امکان تحقق دلایل به شکل الکترونیک، جدا از موضوع ارائه آنها به دادگاه است. سند الکترونیک را می‌توان با استفاده از سخت افزارهای نگهدارنده اطلاعات به دادگاه ارائه کرد. شهادت حتماً باید با حضور فیزیکی گواه در دادگاه و ادای گواهی او باشد؛ لذا شهادت ضبط شده در چنین ابزاری تنها ارزشی همچون اماره می‏تواند داشته باشد. اقرار نیز چنانچه با استفاده از وسایل الکترونیک و به صورت «بر خط[1]» به دادگاه ارائه گردد، به نظر می‏رسد بتوان آن را اقرار در دادگاه به شمار آورد.[1].online.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of Presenting Electronic Evidence in Court; Forms and Validity

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadi 1
  • Hamid Miri 2

1 Assistant Professor of Law, Mazandaran University

2 Master of Private Law, Mazandaran University

چکیده [English]

The Iranian Electronic commerce Act has accepted the formation of any evidence in the form of data message. Therefore, document, testimony, oath and confession are capable of being electronically formed. Notwithstanding this, the possibility of formation of evidence in the form of data message is different from the issue of presenting electronic evidence in courts. Electronic document can be presented to court by using the maintaining means of recording. Testimony must be physically presented in court, thus testimonies that are recordec in this means may only have a presumptive value. If a confession is presented by means of electronic instruments and in the form of  online communication, it seems to be considered as a confession made in the court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Document
  • Discovery of Electronic Evidence
  • Online Communication
  • Electronic Testimony and Confession
منابع
الف- فارسی
1-                امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1377.
2-                دوست‌محمدیان، حمید، ادله الکترونیک و جرایم سایبر،گرفته شده از اینترنت، 1386.
3-                شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دراک، 1385.
4-                شیروی، عبدالحسین و حمید میری، بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات،سفته و چک)، مجله اندیشه­های حقوق خصوصی قم، دانشگاه تهران(پردیس قم)، شماره 13.
5-                قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
6-                قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.
7-                قانون جرایم رایانه­ای مصوب 1388.
8-                قانون مدنی.
9-                کاتوزیان، ناصر،  اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1385.
10-            مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات، کاربرد فناوری اطلاعات در دادرسی مدنی (دادگاه الکترونیکی (E-court)، 2008.
11-            مؤسسه حقوقی خانه جهانی وکالت، تجارت الکترونیک 1387.
12-            میری،‌ حمید، مسؤولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بهمن 1388.
13-            نوری، سیدمسعود، اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تاکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره چهل و چهار، پاییز 1384.
ب- لاتین
14-   Brereton. Evidence In Civil Proceedings: An Australian Perspective On Documentary And Electronic Evidence, Speech to the National Judges College of the Supreme People’s Court of The People’s Republic of China, September, 2007, Retrieved from world wide web, 2008.
15-   Brown, Christopher L. T. Computer Evidence: Collection and Preservation, Charles River Media, INC, United Sates America, First published, 2006.
16-   Canadian Electronic Evidence Act, 2001.
17-   Electronic Evidence Act of Commonwealth of Dominica, 2005.
18-   Freiwald, Susan. A First Principles Approach to Communications' Privacy. Stanford Technology Law Review, 2007; Univ. of San Francisco Law Research Paper No. 2008-04.
19-   Gahtan, Alan. Electronic Evidence, EXPERT Magazine, December/ January, 2000.
20-   Insa, Fredesvinda The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting against High-Tech Crime—Results of a European Study, Journal of Digital Forensic Practice, Volume 1, Issue 4 December, 2006.
21-   Kerr, Ian and, Daohne Gilbert, Information Ethics in the electronic age:The role of ISPS in the investigation of cybercrime, Tom Mendina and Johannes J. Britz, McFarland Press, 2004.
22-   Kiley, Matthew, Shira Dankner and Marcus Rogers, Forensic Analysis of Volatile Instant Messaging, Advances in Digital Forensics IV, Chapter 11, International Federation for Information Processing, a Springer Series in Computer Science, 2008.
23-   Kohl, Uta, Jurisdiction and the Internet, Regulatory Competence over Online Activity, Cambridge University Press, New York, First published, 2007.
24-   Rice, Paul R. Electronic evidence: law and practice, The Portable UCC, American Bar Association; Fourth Edition, April 25, 2005.
25-   Rockwood, Rebecca. Shifting Burdens and Concealing Electronic Evidence: Discovery in the Digital era, Richmond Journal of Law & Technology, Volume XII, Issue 4, 2005.
26-   Rules on Electronic Evidence of Philippine, 2001.
27-   Taipale, K.A. Internet and Computer Crime: System Architecture as Crime Control, Center for Advanced Studies in Science and Technology Policy, 2003.
28-   The AEEC Project in the European media, Successful closing of the European project on the Admissibility of Electronic Evidence in court (16/12/2006).
29-   U.K.Data Protection Act 1998.
30-   Withers, Kenneth, J. Computer-Based Discovery in the Federal Civil Litigation, Federal Judicial Center, Federal Court Law Review, 2000, Fed.Cts.L.Rev.2.
ج- پرونده‌ها
31-   Badasa v. Mukasey, 540 F.3d 909 (8th Cir. Aug. 29, 2008) (No. 07-2276).
32-   R. v. Weir, 3d 59 Alta. L.R., 319 (Alta Q.B. 1998); R. v. Weir, 3d 95 Alta. L.R. 225 (Alta. C.A. 2001).
33-   Reichmann v. Toronto Life Publications Co. (66 O.R. (2d) 65, [1988] O.J. No. 1727, 30 C.P.C. (2d) 280 (Ontario High Court).
34-   Totalise Plc. v. Motley Fool LTD, Feb 2001.
35-   United States v. Safavian, 435 F.Supp.2d 36 (D.D.C. 2006).
د- سایت اینترنتی
منابع
الف- فارسی
1-                امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1377.
2-                دوست‌محمدیان، حمید، ادله الکترونیک و جرایم سایبر،گرفته شده از اینترنت، 1386.
3-                شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دراک، 1385.
4-                شیروی، عبدالحسین و حمید میری، بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات،سفته و چک)، مجله اندیشه­های حقوق خصوصی قم، دانشگاه تهران(پردیس قم)، شماره 13.
5-                قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
6-                قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.
7-                قانون جرایم رایانه­ای مصوب 1388.
8-                قانون مدنی.
9-                کاتوزیان، ناصر،  اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1385.
10-            مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات، کاربرد فناوری اطلاعات در دادرسی مدنی (دادگاه الکترونیکی (E-court)، 2008.
11-            مؤسسه حقوقی خانه جهانی وکالت، تجارت الکترونیک 1387.
12-            میری،‌ حمید، مسؤولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بهمن 1388.
13-            نوری، سیدمسعود، اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تاکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره چهل و چهار، پاییز 1384.
ب- لاتین
14-   Brereton. Evidence In Civil Proceedings: An Australian Perspective On Documentary And Electronic Evidence, Speech to the National Judges College of the Supreme People’s Court of The People’s Republic of China, September, 2007, Retrieved from world wide web, 2008.
15-   Brown, Christopher L. T. Computer Evidence: Collection and Preservation, Charles River Media, INC, United Sates America, First published, 2006.
16-   Canadian Electronic Evidence Act, 2001.
17-   Electronic Evidence Act of Commonwealth of Dominica, 2005.
18-   Freiwald, Susan. A First Principles Approach to Communications' Privacy. Stanford Technology Law Review, 2007; Univ. of San Francisco Law Research Paper No. 2008-04.
19-   Gahtan, Alan. Electronic Evidence, EXPERT Magazine, December/ January, 2000.
20-   Insa, Fredesvinda The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting against High-Tech Crime—Results of a European Study, Journal of Digital Forensic Practice, Volume 1, Issue 4 December, 2006.
21-   Kerr, Ian and, Daohne Gilbert, Information Ethics in the electronic age:The role of ISPS in the investigation of cybercrime, Tom Mendina and Johannes J. Britz, McFarland Press, 2004.
22-   Kiley, Matthew, Shira Dankner and Marcus Rogers, Forensic Analysis of Volatile Instant Messaging, Advances in Digital Forensics IV, Chapter 11, International Federation for Information Processing, a Springer Series in Computer Science, 2008.
23-   Kohl, Uta, Jurisdiction and the Internet, Regulatory Competence over Online Activity, Cambridge University Press, New York, First published, 2007.
24-   Rice, Paul R. Electronic evidence: law and practice, The Portable UCC, American Bar Association; Fourth Edition, April 25, 2005.
25-   Rockwood, Rebecca. Shifting Burdens and Concealing Electronic Evidence: Discovery in the Digital era, Richmond Journal of Law & Technology, Volume XII, Issue 4, 2005.
26-   Rules on Electronic Evidence of Philippine, 2001.
27-   Taipale, K.A. Internet and Computer Crime: System Architecture as Crime Control, Center for Advanced Studies in Science and Technology Policy, 2003.
28-   The AEEC Project in the European media, Successful closing of the European project on the Admissibility of Electronic Evidence in court (16/12/2006).
29-   U.K.Data Protection Act 1998.
30-   Withers, Kenneth, J. Computer-Based Discovery in the Federal Civil Litigation, Federal Judicial Center, Federal Court Law Review, 2000, Fed.Cts.L.Rev.2.
ج- پرونده‌ها
31-   Badasa v. Mukasey, 540 F.3d 909 (8th Cir. Aug. 29, 2008) (No. 07-2276).
32-   R. v. Weir, 3d 59 Alta. L.R., 319 (Alta Q.B. 1998); R. v. Weir, 3d 95 Alta. L.R. 225 (Alta. C.A. 2001).
33-   Reichmann v. Toronto Life Publications Co. (66 O.R. (2d) 65, [1988] O.J. No. 1727, 30 C.P.C. (2d) 280 (Ontario High Court).
34-   Totalise Plc. v. Motley Fool LTD, Feb 2001.
35-   United States v. Safavian, 435 F.Supp.2d 36 (D.D.C. 2006).
د- سایت اینترنتی
CAPTCHA Image