نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه مفید

چکیده

حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسانی است که در پاره‌ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه‌ «حق حیات» به چشم نمی‌خورد؛ به خوبی می‌توان از حرمت شدید آدمکشی، شناسایی حق حیات و حمایت جدی و اساسی از انسان را استفاده نمود. قرآن کریم در موارد متعدد از قتل کودک به هر دلیل و بهانه‌ای نهی کرده است. تأکید بر ممنوعیت قتل کودک و تحریم شدید آن، ناشی از قبح شدید و نهایت قساوت آن است.
کمیته حقوق کودک چهار اصل بنیادین را بر حقوق کودک حاکم دانسته است، که حق حیات، بقا و توسعه کودک یکی از اصول چهارگانه است. حق حیات کودک، حق غیرقابل تعلیقی است که هم زمان صلح لازم‌الرعایه است و هم در زمان جنگ.
این حق حقی نیست که اگر خودسرانه سلب نشود، تأمین شده تلقی شود، بلکه حمایت از حیات کودک دارای جلوه‌های گوناگون است و با عدم جواز اعدام کودک ملازمه دارد؛ با تسری دامنه کودکی به قبل از تولد، با عدم جواز اسقاط جنین پیوند دارد؛ چنان که حمایت جامع و همه جانبه از کودک مقتضی اقدامات مثبت دولت‌هاست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of Life of the Child

نویسنده [English]

  • Nasser Ghorban Nia

چکیده [English]

Right to life is the most fundamental right of human beings. It has been noted and emphasized in some human rights instruments. Although we do not see the term "right to life" in Islamic literature, we can infer this basic right from Islamic sources because it has been strictly protected in the holy Qur'an and other texts.  The holy Qur'an prohibited killing of children. The Committee on the Rights of the Child has identified  four general principles as the object and purpose of the Convention on the Rights of the Child. One of these fundamental principles is "the right to life, survival and development of the child" (art. 6). This right relates to immunity from execution and the prohibition of abortion. Article 37 of the CRC provides that capital punishment shall not be imposed for offences committed by persons below 18 years old. States shall pursue the full implementation of this right and take appropriate measures to protect the life of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention on the Rights of the Child
  • Right to Life
  • Abortion
  • Capital Punishment
منابع
الف- فارسی
1-                قرآن کریم
2-                ابن‌حنبل، احمد، المسند، المکتب الاسلامی، جلد سوم، بیروت، الطبعة الثالثة، 1398.
3-                اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج1، روزنامه رسمی، تهران، 1373.
4-                امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم،1372.
5-                التبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، جلد اول، انتشارات سلمان فارسی، 1416.
6-                الحر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعة، ج 21، آل‌البیت.
7-                الخوئی، السیدابوالقاسم، صراط النجاة، دار الاعتصام، 1417.
8-                راسخ، محمد، مبانی حقوق بشرمعاصر، تهران، چاپ شده در جمعی از نویسندگان، حقوق بشر در جهان معاصر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، 1388.
9-                الرضی، الشریف، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، 1374.
10-            الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 3، دمشق، دارالفکر، 1404.
11-            السجستانی، ابن الاشعث، سنن ابی داود، تحقیق: سعید محمد اللحام، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، جلد اول،1410.
12-            السیستانی، السیدعلی، المسائل المنتخبه، انتشارات مهر، 1414.
13-            الطوسی، الشیخ ابوجعفر محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، جلد ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365.
14-            العاملی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد پنجم، منشورات جامعة النجف الدینیة،1410.
15-            الفاضل اللنکرانی، جامع المسائل، جلد یازدهم، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ یازدهم.
16-            الفاضل اللنکرانی، محمدجواد و جمع من المحققین، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها مقارنة تفصیلیة بین مذهب الامامیه و المذاهب  الاخری، جلد اول، مرکز فقه الائمة الاطهار، 1425.
17-            فیض الکاشانی، محمد، مفاتیح الشرایع، جلد دوم، بی‌تا.
18-            القائنی، محمد، المسائل الطبیة، جلد اول، مرکز فقه الائمة الاطهار، چاپ اول، 1424.
19-            قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1382.
20-            قربان‌نیا، ناصر و همکاران، بازپژوهشی حقوق زن، جلد اول، تهران، انتشارات روز نو،1384.
21-            الکلینی، الشیخ ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافی، جلد هفتم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407.
22-            محسنی، محمدآصف، الفقه و مسائل طبیه، جلد اول، قم، بوستان کتاب، 1382.
23-            مصفا، نسرین (زیر نظر)، کنوانسیون حقوق کودک وبهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1382.
24-            المکارم، ناصر، المسائل المستحدثة فی الفقه، قم، فقه اهل‌البیت، 1377.
25-            المنتظری، الشیخ حسینعلی، رساله استفتائات، جلد اول، قم، الهادی، چاپ اول، 1383.
26-            موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381.
27-            الموسوی الخمینی [امام]، السیدروح الله، استفتاءات، جلد سوم، قم،دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1381.
28-            الموسوی الخمینی[امام]، السیدروح الله، تحریر الوسیلة، جلد دوم، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم.
29-            والدرون، جرمی، فلسفه حق، ترجمه: محمدراسخ، نامه مفید، ش 21.
ب- انگلیسی
30- Hayg, Ernest Vanden: in Defence of the Death penalty, in Philosophy of law, Ed by Joel Feinberg. Jules Coleman.
31-  HRC: Reports of the human rights Committee, GAOR, 37th Session, Supplement N.40, Appendix V, General Comment 6 Para.6.
32-  Hodgkin, Rachael and Peter Newel: Implementation handbook for the convention on the rights of the child, United Nations children's Fund, 2002.
33-  Sharon, Detrick: A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, cluwer Law international, Hague, 1999.
CAPTCHA Image