نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

چکیده

اصل تناسب جرم و مجازات، به ‌عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات‌ها، در سال‌های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات‌گرایانه در فلسفه مجازات دانست. در این پژوهش سعی بر آن است ابتدا  مبنا و ریشة تناسب جرم و مجازات در فلسفه مجازات بررسی گردد، سپس شیوه متناسب ساختن مجازات با جرم تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principle of Proportionality between Crime and Punishment

نویسنده [English]

  • Jafar Yazdian Jafary

Assistant Professor of Kashan University

چکیده [English]

     Proportionality between crime and punishment as one of the principles governing punishment has attracted more attention in recent years. The main cause of this development is the spread of retributivist approaches to philosophy of punishment. This article researches firstly the origin of proportionality in philosophy of punishment and secondly analyses the manner of making punishment proportionate to crime

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proportionality
  • Crime
  • Punishment
  • Retributivism

منابع

الف- فارسی

1-    ایزدی نسب، نقی،‌ تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، مهنامه قضائی، 1347، شماره 14.
2-    بکاریا، سزار، رسالة جرائم و مجازات‌ها، محمّد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوّم، 1374.
3-    صانعی، پرویز،‌حقوق جزای عمومی، تهران، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1374.
4-    کاشانی، سید محمود، استاندارهای جهانی دادگستری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1383
5-    کلی، جان،‌ تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، 1382.
6-    محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1379.
7-    مظلومان، رضا، آیا زیان عدالت به بزهکار متناسب با جرم ارتکابی اوست؟، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1350، شماره 6.
8-    مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بدون نوبت چاپ،1353.
9-    ناصر زاده، هوشنگ،اعلامیه­های حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1372.
10-هگل، گئورگ ویلهلم فردریش،‌ عناصر فلسفه حق، مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات پروین، چاپ اول، 1378.

ب-لاتین

11-    Ashworth, Andrew, criminal justice and deserved sentences, From: Punishment, By: Duff, Antony, Great Britain, Dartmouth, 1993.
12-    Ashworth, Andrew, Principles of criminal law, Newyork, Oxford university press,1992.
13-    Ashworth, Andrew, sentencing and criminal justice, London, weidenfeld and Nicolson,1992.
14-    Bagaric, Mirco, proportionality in sentencing: its justification ,meaning and role, current issues in criminal justice , volume12 mumber 2 ,2000-2001.
15-    Primoratz, Igor, justifying legal punishment, U,S,A, humanities press international, First publish, 1989.
16-    Robert, Julian, Stalans, Loretta, crime, criminal justice and public opinion, From: crime and punishment, By: Tonry, Michael, U.S.A, Oxford university press, 1998.
17-    Robinson, Paul, structure and function in criminal law, New york, Oxford university press, 1997.
18-    Shafer - landau, Russ, can punishment morally educate?, From: crime and punishment, By: Gorr, Michael, , U.S.A, Jones and Bartlett publishes, 1995.
19-    Smit,van zyl, constitutional jurisprudence and proportionality in sentencing,European journal of crime,criminal law and criminal justice , volume3, 1995.
20-    Van den wyngaert, Christine, (editor), International criminal law, A collection of international and European Instruments , Hague , kluwer Law International , Second Revised Edition , 2001. 
21-    Von hirsch, Andrew, proportionality in the philosophy of punishment, crime and justice, volume 16 , 1992.
22-    Von hirsch, Andrew, From why punish? to how punish? From: punishment, By: Duff, antony, great Britian, Dartmouth, 1993.
23-    Wasik, M,Taylor,D ,Criminal justice act, Great Britain ,Blackstone Press Limited, 1991.
 
 
CAPTCHA Image