نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورت پایان دوره رئیس جمهور و عدم انتخاب رئیس جمهور جدید یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری کفالت ریاست جمهوری را بر عهده می‌گیرد. کفالت ریاست جمهوری در فرانسه با رئیس سنا است و در صورت مانعیت وی بر عهده دولت قرار می‌گیرد. طول دوره کفالت در ایران حداکثر پنجاه روز و در فرانسه حداکثر سی و پنج روز است. در دوره کفالت ریاست جمهوری در ایران نمی‌توان وزیران را استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. با تفاوت‌های جزیی، محدودیت‌هایی مشابه محدودیت‌های دوره کفالت ریاست جمهوری در ایران برای دوره کفالت ریاست جمهوری در فرانسه تعیین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Administrating of the Presidency's Interim in Iranian Law with a Look to French Law

نویسنده [English]

  • Javad Taghizadeh

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University

چکیده [English]

In case of death, dismissal, resignation, absence or sickness exceeding a period of two months and or in case of lasting the period and non-election of the new president or other reasons like these the first deputy of the president is responsible for the presidency's interim with the Leader's consent. The presidency's interim in France is entrusted with the Senate president and in case of his hindrance will be rested on the Government. The interim duration in Iran is fifty days and in France is thirty-five days maximum. During the period of presidency's interim it is impossible to interpolate the ministers nor give a vote of non-confidence, nor any attempt shall be made to revise the Constitution or referendum. With minor differences, the same restrictions in the presidency's interim in Iran apply in France as well

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interim
  • President
  • Constitution
  • Iran
  • France

منابع

الف- فارسی

1-    امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، جلد اول، تهران، میزان، 1386.
2-    انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374.
3-    حبیب نژاد، سید احمد، مجلس خبرگان، تهران، کانون اندیشه جوان، 1385.
4-    حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن‌ها، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376.
5-    ساعد وکیل، امیر و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، مجد، 1383.
6-    شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، چاپ هجدهم، 1384.
7-    صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم - جلسات پانزدهم تا بیست و هشتم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.
8-    صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم - جلسات بیست و نهم تا چهل و یکم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.
9-    صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم - جلسات سی و دوم تا پنجاهم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، .1364.
10-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد چهارم - راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکراتمجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368.
11-طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، چاپ دهم، 1384.
12-عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد اول، تهران، امیر کبیر، چاپ چهارم، 1377.
13-کاتوزیان، ناصر، نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی، در: مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت، جلد اول، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1378.
14-مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات (1359-1380)، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تابستان  1381.
15-مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد پنجم، تهران، سروش، 1368.
16-مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ هفتم، بهار 1384.
17-نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، الهدی، چاپ دوم، 1381.
18-هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ ششم، پاییز 1381.
19-یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر، 1375.

ب- لاتین

20-    Arkwright, Edward et al., Les institutions de la France, Paris, Documentations françaises, 2004.
21-    Barillon, Raymond et al., Dictionnaire de la Constitution, Paris, Cujas, 4e édition, 1986.
22-    Chagnollaud, Dominique, Droit constitutionnel contemporain, Tome 2, Paris, Armand Colin, 2001.
23-    Chantebout, Bernard, Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 20e édition, 2003.
24-    Chapus,René, Droit adninistratif général, Tome 1, Paris, Montchrestien, 14e édition, 2000.
25-    Debbasch, Rolland, Droit constitutionnel, Paris, Litec, 2e édition, 2001.
26-    Debré, Jean-Louis, La Constitution de la Cinquième République, Paris, puf, 1975.
27-    de Villiers, Michel, Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2e édition, 1999.
28-    de Villiers, Michel et Renoux, Thierry S., Code constitutionnel, Paris, Litec, 1994.
29-    Documents d'études, Constitution française, Paris, Documentations françaises, 2002.
30-    Favoreu, Louis et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 6e édition, 2003.
31-    Favoreu, Louis et Philip, Loïc, Le Conseil constitutionnel, Paris, puf, 6e édition, 1995.
32-    Gicquel, Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 16e édition, 1999.
33-    Pactet,Pierre, Institutions politiques Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 21e édition, 2002.
34-    Le Robert Micro Poche, Rédaction dirigée par Alain Rey, Paris, Dictionnaires le Robert, 1988.
 
 
CAPTCHA Image