نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعه صنعتی در جهان، طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر مؤثری اتخاذ کرد. رویکرد کیفری یکی از این تدابیر  است. با این حال بدیهی است که تعیین ذینفع با  بزه‌دیده جرایم زیست محیطی اهمیت زیادی دارد چرا که محیط زیست، قربانی ساکتی است که توان دفاع از خود را در هیچ دادگاهی ندارد. پس با تعیین ذینفع در این نوع جرایم بهتر می‌توان حمایت مؤثر از محیط زیست را تضمین کرد. افزون بر این، چنین اقدامی می‌تواند راهکارهای لازم جهت تقویت نهادهای جامعه مدنی به منظور مشارکت آن‌ها در پیشگاه مراجع قضایی را فراهم کند. این مقاله بر آن است تا با کاوشی مختصر در قوانین و مقررات ایران به نقش موجود و مطلوب سازمان‌های غیر دولتی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Role of NGOs in the Environmental Criminal Proceedings

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosain Ramazani Ghavam Abadi

Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Theindustrial development in the world has changed nature and caused irreparable damage to human environment. Due to the special state of the environment, it is necessary to take more effective measures. The criminal approach is one of these measures. However, it is clear that the determination of the victim of the environmental crimes or locus standi is very important; environment is a silent victim which can't defend itself in any court. Thus, through recognition of the locus standi we can better guarantee the effective protection of the environment. Furthermore, this determination may provide the necessary mechanisms for developing the civil society institutions in order to participate in judicial proceedings. This article tries to briefly study the laws and regulations of Iran in order to locate the existing and optimal roles of the NGOs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Crimes
  • NGOs
  • Locus Standi
  • Victim
  • Incrimination

منابع

الف-فارسی

1-     امیر‌ارجمند، اردشیر، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15، پاییز 1373 تا تابستان 1374.
2-  بیگ‌زاده، ابراهیم، سازمانهای غیر دولتی و حقوق بینالملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز-زمستان 1379.
3-     تقی‌زاده انصاری، مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست، نشر قومس، 1376.
4-     تقی‌زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، سمت، 1374.
5-     شکری،غلامعلی، ارزیابی جنبش سبز در ایران، www.iransocialforum.org/public/06032801.htm ، 2/12/2007.
6-     طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، 1381.
7-     عبداللهی، محسن، جنایت بر ضد محیط زیست در حقوق بین الملل، مجله علوم محیطی، شماره 1، پاییز 1382.
8-     قوام، میر عظیم، حمایت کیفری از محیط زیست، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1375.
9-      اسناد شامل: آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مصوب 1384 ؛ قانون اساسی؛ قانون تجارت؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ قانون شکار و صید؛ قانون مجازات اسلامی.

ب- لاتین

Bibliographie :
A)      Ouvrages et articles :
10-    Ascencio (H.), "L'amicus curiae devant les juridictions internationales", R.G.D.I.P., 2000, n°4, Tome 105.
11-    Betati (M.) et Dupuy (P.M.) (Sous la direction de), Les ONG et le droit international, economica, 1986
12-    Guillet(S.), Nous, peuples des Nations Unies : l'action des Organisations non gouvernementales dans le système international de protection des droits de l'homme, Montchrestien, 1995.
13-    Prieur, (M.), »Vers un droit de l’environnement renouvelé« , Cahiers du Conseil constitutionnel n15, 2003.
14-    Prieur (M.), "Le droit à l’environnement et les citoyens : la participatio", Revue juridique de l’environnement, 1988 / 4.
15-    Shelton (D.), "The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings", American Journal of International Law, Vol. 88, 1994
B) Textes nationaux et internationaux:
16-    Code de la consommation
17-    Code de l’environnement
18-    Déclaration de Rio 1992
19-    Déclaration universelle des droits de l’homme
 
 
 
CAPTCHA Image