نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

شرط یکی از منابع مهم تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران است. تخلف از شرط توازن معاملاتی را به هم می‌ریزد. از همین رو طرف زیاندیده به ضمانت اجراهای تخلف روی می‌آورد تا دوباره قرارداد را متعادل سازد. ضمانت‌های مندرج در قانون مدنی که به پیروی از فقه وضع شده‌اند، گاه از تأمین این هدف ناتوان بوده و حتی به ضد خود تبدیل می‌شوند. در این مقاله با نقد رویکرد سنتی و ارائه تحلیلی جدید از ماهیت شرط بر این باوریم که شرط گاه حق دینی ایجاد کرده و ذمه مشروطٌ‌علیه را به خود مشغول می‌سازد وگاه حق عینی پدید آورده و معاملات معارض با خود را باطل و دست کم غیرنافذ می‌سازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seeking of Price of Condition, a New Guarantee for Compensation of Breach of Condition: A Critique of Traditional Approach

نویسنده [English]

  • Hosain Simaei Sarraf

Faculty member of Qom University Law School

چکیده [English]

In accordance with the established theory of Islamic jurisprudence reflected in the Civil Code, the guarantees to enforce a condition in the event of a failure to perform it are to compel the person who has undertaken to execute the condition to do so and the right to rescission for the person in whose favour the condition is made. This article seeks to demonstrate that the above mentioned guarantees are not adequate, but on the contrary they sometimes cause losses. In order to remove this shortcoming, the theory of “Assessment of Condition” has been put forward. However, the theory is encountered by a number of juridical impediments. After addressing these impediments and establishing the theory, the effects of the theory will be considered in three different types of conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Condition
  • Assessment
  • Price of Condition

منابع

1-    اصفهانی، تعلیقه علی المکاسب، ج2، بی تا.
2-    انصاری، مرتضی، مکاسب، مخطوط، بی تا.
3-    ایروانی، علی، حاشیه کتاب المکاسب، دار ذوی القربی، 1421.
4-    بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، دلیل ما، 1424.
5-    بروجردی، مرتضی، (تقریرات درس محقق خوئی) کتاب الاجاره، مطبعه العلمیه، بی تا.
6-    توحیدی، محمدعلی، (تقریرات درس محقق خوئی) مصباح الفقاهه، ج۷، انتشارات وجدانی، 1368.
7-    الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،ج۳، دارالهادی للمطبوعات، 1403.
8-    حسینی عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه،ج۴، داراحیاء التراث العربی،بی تا.
9-    حسینی مراغی، میرفتاح، العناوین، ج۲، مؤسسه النشرالأسلامی، 1418.
10-خلخالی، سیدرضا، (تقریرات درس محقق خوئی) المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، 1409.
11-------------، ج1، 1364.
12-خوئی، محمدتقی، (تقریرات درس محقق خوئی) مبانی العروه الوثقی، کتاب النکاح،ج۲، مطبعه الاداب، بی تا.
13-طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، ج۳، دارالمصطفی، 1423.
14--------------- عروه الوثقی، ج۲، کتاب الاجاره، 1363.
15-نجفی خوانساری، موسی، (تقریرات درس نائینی، محمدحسین) منیه الطالب،ج۳، مؤسسه النشر الاسلامی‌1421.
16-نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، داراحیاءالتراث العربی،ج۲۳، بی تا.
17-هاشمی‌شاهرودی،سید محمود، (تقریرات درس سید محمد باقر صدر)،بحوث فی علم الاصول، ج۴، 1405.
 
 
 
CAPTCHA Image