نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 و ورود قاعده عسر و حرج (به عنوان یک قاعده ثانویه) به این ماده و تعریف عسر و حرج و تعیین مصداق به رأی آن در اصلاح ماده فوق‌الذکر در سال 1381 توسط مجلس شورای اسلامی تحول عمیقی در حقوق خانواده و به خصوص مبحث طلاق بوجود آمده است. یکی از انتقادات وارده بر این اصلاحات عدم تعیین نوع طلاق حرجی است. در اینکه طلاق حاکم (غیر از طلاق به خاطر غیبت زوج) رجعی است یا بائن، حتی قبل از اصلاح ماده 1130، مورد اختلاف فقهای عظام و نویسندگان حقوقی بوده است. اما با ورود قاعده عسر و حرج به مبحث طلاق و عدم تعیین نوع طلاق حرجی در قانون، اختلافات فقهاء، نویسندگان حقوقی و دادگاه‌ها ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. در اینکه نوع طلاق حرجی چیست، چهار نظر ابراز شده است. بعضی آن را خلع، گروه دیگری آن را رجعی، دسته‌ای آن را بائن (غیر از موارد مصرحه در فقه و قانون مدنی) و در نهایت جمع دیگری تعیین نوع طلاق حرجی را از اختیارات حاکم دانسته‌اند. در این نوشته هر چهار نظر مورد بررسی قرار گرفته و نظری که با موازین فقهی، حقوقی و عقلی انطباق بیشتری دارد انتخاب و معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Type of Divorce Based on Hardship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ansaripour 1
  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

In the course of an amendment to the Civil Code in 1982, a rule known as the rule of hardship (‘usr wa haraj) was inserted in Article 1130 of the Code. According to the new law “hardship” may be invoked by a woman to ask the court for divorce. The concept of hardship was further defined and exemplified by a law in 2002. The hardship rule has had a deep and fundamental impact on the Iranian law of divorce since its introduction. One of the shortcomings of the
new development is that the type of hardship divorce has not been determined. Consequently, there is a difference of opinion among jurists, lawyers and courts in whether this divorce is revocable (raj‘i), where the marriage is not dissolved fully and so the husband can resume his marital life, or is irrevocable (bai’n), where the marriage is dissolved completely. This paper examines the different opinions and judgments in this regard. One group maintains that a hardship divorce is revocable. Another group believes that it is khul‘(a divorce that a woman gets in return for the payment of an agreed sum to her husband). A third group argues that the determination of the type of divorce should be left to the court. The last group supports the view that such a divorce is irrevocable. This paper concludes that the last opinion is the strongest one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Hardship
  • Revocable Divorce
  • Irrevocable Divorce

منابع

الف- فارسی

1-    اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه مدنی، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1384.
2-    امامی، سید حسن، حقوق خانواده، جلد 5، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، 1376.
3-    بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور: حقوق خانواده، جلد دوم، تهران، انتشارات فردوسی، 1378.
4-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، جلد اول، تهران، چاپ چهارم، 1375.
5-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی: قانون مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1382.
6-          الموسوی خمینی، روح الله ، استفتائات از محضر حضرت آیه الله امام خمینی، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1381.
7-    سیستانی، سید علی حسینی، رساله توضیح المسائل، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ سوم، 1382.
8-          صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد 1، تهران،  مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380.
9-    صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ نهم، 1384.
10-   علوی قزوینی، سید علی، طلاق قضایی گامی موثر در احقاق حقوق زن، روزنامه آفتاب،  شماره 1110 مورخ 20 آذر 1382.
11-فاضل لنکرانی محمد، جامع المسائل، جلد اول، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ 11، بی تا.
12-فاضل لنکرانی محمد، جامع المسائل، جلد دوم، قم، انتشارات امیرالعلم، چاپ 10، 1380.
13-کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، چاپ چهارم، 1375.
14-کاظمی، سید عزالدین، نقدی بر مقاله: طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن، مجله قضائی و حقوقیدادگستری، شماره چهارم، تابستان 1371.
15-کریمی، حسین، موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، ج1، قم، انتشارات شکوری، 1365.
16-«گزارش مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه راجع به نوع طلاق حرجی» با سه ضمیمه، 1380.
17-الموسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، جلد 5، قم، دار القرآن الکریم، 1382.
18-مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، جلد اول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب، چاپ سوم، 1381.
19-مهرپور، حسین، طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره سوم، بهار 1371.
20-مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد 1، تهران، مؤسسه کیهان، 1371.
21-هدایت نیا، عسر و حرج (ماده 1130 قانون مدنی)، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1378.
ب- عربی
22-بجنوردی، سید میرزا حسن الموسوی، القواعد الفقهیه، جلد 1، نجف، مطبعه الاداب، 1389 ه.ق.
23-بجنوردی، سید میرزا حسن الموسوی، منتهی الاصول، جلد 2، قم، منشورات مکتبه بصیرتی، الطبعه الثانیه، بی تا.
24-بحر العلوم، عزالدین، بحوث فقهیه، بیروت، دار الزهراء، الطبعه الثانیه، 1973 .
25-بدران، ابوالعینین بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیه بین المذاهب الاربعه السنیه و المذهب الجعقری و القانون، الجزء الاول، بیروت، دار النهضه العربیه، بی تا .
26-حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، جلد 15، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الخامسه، 1403 ه.ق.
27-حسینی المراغی، السید میر عبد الفتاح، العناوین، جلد 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417 ه.ق.
28-حسینی روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مطبعه دار التبلیغ الاسلامی، بی تا.
29-الموسوی خمینی روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ چهارم، بی تا.
30-خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، الجزء الثانی، قم، المطبعه مهر، الطبعه الثامن و العشرون،1410  ه.ق.
31-زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 9، دمشق، دار الفکر المعاصر، الطبعه الرابعه، 2002.
32-شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، بیروت، دار النهضه العربیه، الطبعه الثانیه،  1977 (1937 ه.ق.)
33-طباطبائی قمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، جلد دهم، بیروت، دار السرور، 1997 (1418 ه.ق).
34-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج 6، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1423 ه.ق.
35-   عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرأیع الاسلام، جلد 9، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ه.ق.
36-   کمال الدین امام، محمد و عبد الهادی سالم الشافعی، جابر، مسائل الاحوال الشخصیه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2003.
37-محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرأیع الاسلام، جلد 3، قم، دار التفسیر، چاپ سوم، 1383.
38-مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، جلد 20، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، 1410 ه.ق.
39-   معجم فقه الجواهر، ج 2، بیروت، مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، 1997 (1418 ه.ق).
40-   معجم فقه الجواهر، ج 4، بیروت، مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، 1997 (1418 ه.ق).
41-نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 17، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367.
42-نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 33، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1409 ه.ق.
 
CAPTCHA Image