نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

الزامات ناشی از فعل غیر و الزامات ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال در مبحث تعارض قوانین، جزء دستة  الزامات خارج از قرارداد هستند و تعیین قانون حاکم بر این مسئولیت‌های خاص امری ضروری است. با توجه به پذیرش قاعدة عمومی حل تعارض یعنی اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار در مورد این دستة ارتباط از سوی اکثر حقوق‌دانان، در بیشتر موارد که محل وقوع فعل زیانبار عامل تعیین کننده‌ای برای تشخیص قاعدة حل تعارض الزامات ناشی از فعل غیر و ناشی از دارا بودن اشیاء است، حکومت این قانون بر این نهاد حقوقی قابل قبول می‌باشد، اما در مواردی که عوامل ارتباط دیگری غیر از محل وقوع فعل زیانبار در الزامات ناشی از فعل غیر بیشترین و نزدیک‌ترین ارتباط را با حادثه و طرفین آن دارد، لازم است دادگاه، قانون مناسب دیگری را قابل اعمال بر دعوی بداند تا از نارسایی‌های ناشی از اعمال مطلق نظریة  سنّتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دشواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار اجتناب شود. بنابراین، نظریة «قانون مناسب الزامات غیر قراردادی» به خوبی در کنوانسیون‌های لاهه مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت‌های ناشی از حوادث جاده‌ای و قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی منعکس شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applicable Law on Special Extra-Contractual Obligations

نویسندگان [English]

  • Najad Ali Almasi 1
  • Marzieh Afzali Mehr 2

1 Professor of Law, University of Tehran

2 Master of Private Law

چکیده [English]

Vicarious liabilities and obligations arising from ownership or protection of property are included in the category of "Extra-Contractual obligations" in conflict of laws and ascertaining the applicable law on these special obligations is necessary.
In view of the acceptance by most jurists of the general choice of law rule of the lex loci delicti commissi to this "connecting factor", in most cases where the place of the occurrence of the alleged act is the determining factor for ascertaining the conflict rule on vicarious liabilities and obligations arising from possession of property, the application of the lex loci rule to this legal institution is acceptable, but in some cases where other connecting factors have the most significant connection to the incident and to the parties, it is necessary for the court to determine another proper law to prevent  troubles resulting from exclusive application of the traditional doctrine and from the difficulty of ascertaining the place of the occurrence of the tort. So, the doctrine of "the proper law of the tort" has been reflected in the Hague Conventions on the applicable law to traffic accidents and products liability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special Extra-Contractual Obligations
  • Vicarious Liability
  • Obligations Arising from Possession of Property
  • Conflict of Laws
  • Proper Law

منابع

الف- فارسی

1-    الماسی، نجادعلی، حقوق بینالملل خصوصی، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز 1383.
2-    افضلی مهر، مرضیه، قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد در تعارض قوانین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، به راهنمایی آقای دکتر نجاد علی الماسی دانشگاه قم، بهمن ماه، 1385.
3-    امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد1، نشر اسلامیه، چاپ بیستم، 1378.
4-    تنک آندره، حقوق مسئولیت مدنی، ایرج بابایی، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 1، پاییز و زمستان 1378.
5-    جعفری تبار، حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چاپ اول، مهر ماه 1375.
6-    حسینی نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، بهار 1377.
7-    ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، مجید ادیب، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1382.
8-    سلجوقی، محمود، بایستههای حقوق بینالملل خصوصی، دوره دو جلدی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1380.
9-    شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات رنگین، مهرماه 1339.
10-صفایی، سید حسن، مقالاتی درباره حقوق مدنی تطبیقی، نشر میزان، چاپ اول آبان 1375.
11-قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، نشر میزان و دادگستر، 1378.
12-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (الزام­های خارج از قرارداد : ضمان قمری)، دوره دو جلدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز 1383.
13-کاتوزیان، ناصر؛ جنیدی، لعیا؛ غمامی، مجید، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، پاییز 1381.
14-کوپنول، ماریل، لافورس، حقوق بین الملل خصوصی، مهدی حدادی، انتشارات مجتمع عالی قم، چاپ اول، تابستان 1379.
15-لوراسا، مسئولیت مدنی، محمد اشتری، نشر میزان، چاپ اول، 1375.
16-لورنز، وربز، مسئولیت تولید کننده از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی، مرتضی نصیری، نشریه مؤسسه حقوقی تطبیقی3، 1356.
17-مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، جلد 3، انتشارات پایدار، اسفند 1383.

ب- عربی

18-بدیع منصور، سامی، الوسیط فی القانون الدول الخاص، بیروت، لبنان، دار العلوم العربیه 1994 م  01414
19-عبدالله، عزّالدین، القانون الدولی الخاص، الجزالثانی، مصر، الهیئه المصریه العامه للکتاب، الطبعه التاسعه، 1986م.
20-المبروک اللافی، محمد، تنازع القوانین و تنازع الاختصاص القضائی الدولی، لیبی، منشورات الجامعه المفتوحه، 1994 م.

ج- لاتین

21-    Loussouarn , Yvon , Droit International Prive/ , Paris, Dalloz 1998.
22-    Morris , J, H, C , The conflict of laws , David Mcclean, fifth edition , London , Sweet & Maxwell , 2000.
23-    Rabel , Ernest , The conflicty of laws , A  comparative study, vol 2-3, The university of Michigan law school , U, S, A , 1960.
24-    Stromholm , stig , Torts in the conflict of laws, A comparative study , P, A.N, Stedt & Soners , Forlag Stockholm, 1961.
25-    http:// www. Hcch. net/ index – en, php?act = conventions text & cid.
CAPTCHA Image