نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

نوشتار حاضر بر آن است تا مالکیت زمانی را با دقت در عناوین مالکیت قانونی و انواع مالکیت اشتراکی در حقوق انگلیس را که یکی از پیشگامان استفاده از مالکیت زمانی درنظام حقوقی کامن لو و در جهان می‌باشد، بررسی کند. در حقوق انگلیس مالکین تایم شرینگ دارای نوعی مالکیت مطلق و بدون قید و شرط هستند، چرا که دارای تمامی حقوق مالکانه نسبت به ملک خود بوده و امکان اعمال و اجرای آن را با رعایت محدوده زمانی مالکیتشان، نسبت به مملوک خود دارا می‌باشند.
اگر چه این نوع مالکیت محدودیت‌هایی را به دنبال دارد، این امر نافی ماهیت حقوقی آن و مالکیت مطلق افراد نسبت به اموال خود در زمان مالکیتشان نمی­باشد.
از آن‌جا که در مفهوم این نوع مالکیت، نوعی اشتراک وجود دارد و حتی ظاهر کلمه Time-sharing نیزبه مفهوم نوعی شراکت می­باشد، این تأسیس جدید بر پایه حقوق اشتراکی استوار گشته و به اقتضای وجود انواع تایم شرینگ، مبانی جداگانه‌ای دارد. یک قسم از این نوع مالکیت یعنی دارا شدن عین برای دوره یا مدت زمان معین بر مبنای مالکیت مشترک (Tenancy in Common) بوده و نوع دیگر آن به معنای دارا شدن منفعت به تبع عین برای دوره یا مدت زمان معین بر پایه مالکیت اشاعی (Joint Tenancy) استوار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Legal Nature and the Rudiments of the Time-Sharing in British Law

نویسندگان [English]

 • Parviz Ameri 1
 • Azam Ansari 2

1 Assistant Professor of Private Law, Shiraz University

2 Faculty member of Payame Noor University and PhD student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

This essay illuminates the legal nature and the rudiments of Time- Sharing contracts in the British legal system as one of the pioneers of using it in the world, focusing on different kinds of legal estate and co-ownership in the British law. According to the British law, the owners of Time-Sharing have a kind of Fee Simple Absolute in Possession regarding their property. Thus, they have the executive right for their belongings. Although such an ownership embodies some limitations, its legal nature does not change and it does not deny Fee Simple Absolute in Possession of the owners. As the name expresses, Time-Sharing indicates a kind of sharing and partnership and its elements have been based on sharing laws. Since there are different kinds of Time-Sharing, for either of each exists variable elements. As a result, there are two kinds of Time-Sharing. The first is ownership of the property in a certain period of time on a Tenancy in Common basis. The second is sharing the interest and the benefit of the property in a certain period of time on the basis of a Joint Tenancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Time-Sharing
 • Fee Simple Absolute in Possession
 • Tenancy in Common
 • Joint Tenancy
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. شریعتی، سعید، بیع زمانی،1382 http://www.islamicfeqh.org/magazins/feqh26f/MAJF2609.html
   1. Barbara, Alexander, The New Vacation Revolution. (without place of publication), Macwala,2003.
   2. Chappelle, Diane, Land Law. England, Longman, 5Rev Ed edition ,2001.
   3. Davidson, Daniel and Knowles Brenda and Forsythe, Lynn, Business Law. (without place of publication),West Educational Publishing Company, 4 Stg edition ,1998.
   4. Garner, Bryan, Black’s Law Dictionary, England, Garner 8th edition,2000.
   5. Gray, Kevin, Elements of Land Law,London, Butterworths,1987.
   6. Green, Kate and Cursley, Joe, Land Law, Queen Mary, Centre for Commercial Law Studies, 4Rev Ed edition,2003.
   7. Karp, James and Klayman, Elliot, Real Estate Law, Chicago,Dearborn Real Estate Educational, 4 Har/Cdr edition ,2003.
   8. Mill, Robert Christie, Resort: Management and Operation, New York, John Wiley & Sons Inc, 1 edition,2001.
   9. Padfield, C.F, Law Made Simple, England, Made Simple Books, 4Rev Ed edition ,1989.
   10. Simpson, A.W.B, A History of the Land Law, London,Oxford,1 edition,1986.
   11. SMITH, ROGER, PRPOERTY LAW, England, Longman,2000.
   12. Suchman, Diane R, Developing Timeshare and Vacation-Ownership Properties,Washington, D.C, Urban Land Institute, 1 edition ,1999.
   13. TheAdministration of EstatesAct 1925.
   14. The LandChargesAct 1925.
   15. The Land Registration Act 1925.
   16. The Law of Property Act 1925.
   17. The Settled Land Act 1925.

  ب-  لاتین

  ج- اینترنتی

  1. Glossary of Timeshare Words & Phrases, December 2003 ,http://www.timeshare.org.uk/ gloss.html.
  2. Leposky, George, Timeshare Basics from Timesharing Today, 2002, http://www.tstoday.com/members/timesharebasics.pdf
  3. Status of Time-Share Estates With Respect to Real Property Interests, 1996, http://www.guamattorneygeneral.Com/gca/21gco47.pdf.
  4. TimeshareTerminology, 2003,http://www.resort-consultants.com/timeshare-terminology. html
  5. TimesharingTerms,2003,http://www.bidshares.Com/help/index. Cfm? fuseaction=timeshare_terminology

   

   

CAPTCHA Image