نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

موافقت­نامه راجع به جنبه­های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت­نامه تریپس از حیث توجه به جنبه­های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع­ترین سند بین­المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت­نامه، به روز­ کردن کنوانسیون­های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه­ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی­هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO ) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت­نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می­باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه  نرم­ افزارهای رایانه­ ای در موافقت­­نامه تریپس و حقوق ایران ، تفاوت­های آنها  و آثار الحاق کشور ما به این موافقت­نامه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Protecton of Rights of Computer Software Creators in TRIPS Agreement and Iranian Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi

PhD Student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) is the most comprehensive international document on intellectual property embracing almost all subjects of the field equipped with a strong enforcement mechanism. Since one of the goals of this Agreement is to fill the gaps of the Berne Convention, the protection of computer softwares rights has been considered.
Accession to TRIPS is mandatory for all WTO member States and since Iran is in the course of following the process it must accept the rules and regulations of TRIPS on computer software creators' rights even if it does not access to Berne Convention.
In this article, we have tried to survey the position of softwares in TRIPS Agreement and Iranian Law, differences between them and the effects of Iran's accession to this Agreement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • TRIPS Agreement
  • Iranian Law
منابع
1_ آموزگار، مریم‌السادات، آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مؤلف، رساله دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 83-1382.
2_ حریری، ایلیا، «حرکت آهسته ایران به سوی پذیرش مالکیت معنوی»، روزنامه ایران،13/6/1380.
3_ صادقی، محسن، «حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه­ای در ایران با تأکید بر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379»، مجله دیدگاه­های حقوقی، ش26،1381.
4_ فتحی‌زاده، امیر هوشنگ و وحید بزرگی، بایسته‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینة حقوق مالکیت فکری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1383.
1-Bently Lionel and Sherman Brad, Intellectual Property Law, Oxford, Oxford U.P., 2001.
2-Blakeney Michael, Trade Related aspects of Intellectual Property Rights, London, Sweet&Maxwell, 1996.
3-Code dela propriété intellectuelle, Paris, Litec, 2003.
4-Colombet, Claude, Propriété intellectuelle et artistique et droits voisins, 8eéd, Paris, Dalloz, 1997.
5-Das B.L, the World Trade Organization,Malaysia, TWN, UNCT, 1999.
6-Debois Henri,Franςon et Klever André,Les conventions internationales du droit ďauteur et droits voisins, Paris,Dalloz,1976.
7-Drahos Peter and Mayne Ruth, Global Intellectual Property Rights, Oxfam, 2002.
8-Fink Carsten and Maskus Keith E., Intellectual Property and Development, Oxford, 2004.
9-Gautier Pierre- Yves, Propriété littéraire et artistique, 2eéd , Paris, P.U.F, 1996.
10-Gervais Paniel, the TRIPS Agreement, London, Sweet & Maxwell, 1996.
11-Lucas ,André et Lucas J, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2ed Paris, Litec, 2001.
12-M. Corea, Carlis; A. Yusuf. Abdulqawi, Intellectual Property and Internatioal       Trade, London, Kluwer Law, 1998.
13-Sterling, J. A. L., World Copyright Law, 2d, London, Sweet & Maxwell, 2003.
14-Topper Colin, Computer Law, London, Longman, 14ed, 1990.
15-WIPO, Guide to the Copyright and Related Rights Treaties, Geneva, WIPO Publication 10, 2003.
CAPTCHA Image