نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصغهان

چکیده

در هر کشور، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، هر کشور بر اساس ضرورت­های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می­کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش­بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می­سازد. لیکن در سال­های اخیر، به­ دلیل تحولات منطقه­ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی­شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون اخیرالذکر وارد کشور شده­اند. ظاهراً، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می­گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می­کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیر­مجاز یا به­ صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش­های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت, ازدواج و اشتغال غیر­قانونی، کودکان بی­هویت وغیره روبه­رو ساخته  که باید برای تبعات منفی آن چاره­ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور, بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می­رسد. درخاتمه, با توجه به تعداد زیاد این آوارگان, کمک به ایجاد ثبات نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Consequences of Unauthorised Entry and Residence of Foreign Nationals in Iran

نویسنده [English]

  • Manucheher Tavassoli Naini

چکیده [English]

In each country entry, residence and transit of foreign nationals are a question that has a direct relation with security and political system of the country.  In this respect, each country regulates its laws relating to the entry of foreign nationals according to its necessities.  The Islamic Republic of Iran, according to the Law of 1310 Concerning the Entry and Residence of Foreign Nationals, requires procedures such as visa which allow the State the possibilities of controlling the entry and the authorised residence of foreign nationals in the country.  However, in recent years, because of the regional changes and the gap of a rigid control of the State in its long borders, many citizens of the neighbour countries without respecting the above-mentioned law entered  Iran.  Obviously, many of these people find the title of displaced or refugee people falling within the framework of United Nations high commissioners for refugees (UNCHR) and accordingly they find a legal status in Iran. On the contrary, the unauthorised entry and residence of foreign nationals are subjects which confront our State with many challenges especially legal challenges. In line with the duty of the State to preserve and defend the borders and the territorial integrity of the country, the best solution to reduce the negative effects of the presence of these foreign citizens is the reinforcement of the borders control system. Moreover, certain changes of the laws seem necessary especially with regard to the laws of nationality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entry
  • residence
  • transit
  • foreign nationals
  • nationality
منابع
الف- کتب و مقالات
1-  احمدی، عید محمد، «حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی»، فصلنامه معر فت، شماره 49.
2-  ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1370.
3-  الماسی نجاد علی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی،  تهران، چاپ اول، 1368.
4-  پور هاشمی، سید عباس، مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین­الملل، تهران انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
5-  ضیائی بیگدلی، محمدد رضا، حقوق بین­الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1380.
6-  عامری، جواد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1363.
7-  نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ ششم، 1378.
8-    Dellbez, L, Les Principes generaux de droit international public, 1964.
ب- قوانین و آیین نامه ها
1-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-  قانون کار
3-  قانون مدنی
4-  قانون کنوانسیون مربوط به پناهندگان و پروتکل آن ( مصوب 25/3/1355)
5-  آیین­نامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی( مصوب 6/7/1345) و اصلاحات بعدی
6-  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران 19 اردیبهشت1310 و اصلاحات بعدی
7-  آیین­نامه اجرایی قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه (مصوب 12/3/52)
8-  آیین­نامه اجرائی ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه
9-  آیین­نامه پناهندگان (مصوب 25/9/42)
10-            نظامنامهقانون تابعیت ایران (مصوب 3/2/1314) و اصلاحات بعدی
CAPTCHA Image