نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران.

چکیده

تبلیغات مقایسه‌ای به­عنوانِ گونۀ خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می‌کند. در این‌گونه از تبلیغات علی‌القاعده علاوه بر مصالح مصرف‌کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می‌شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت‌های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده‌ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف‌کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می‌دارد: «تبلیغات مقایسه‌ای» هرگونه تبلیغاتی است که به­طورِ صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارائه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می‌کند. برخلافِ دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته‌اند، در حقوق ایران خلأ قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره‌گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم‌الرعایه و محدودیت‌های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش‌بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می‌توان به‌طورِکلی قائل به آزادی تبلیغات مقایسه‌ای به­عنوانِ یکی از گونه‌های تبلیغات بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Nature of the Comparative Advertising and its Evaluation in Iranian Law and European Union Directives

نویسندگان [English]

  • Seyede Maryam Etemad 1
  • Sattar Zarkalam 2
  • mansour amini 3
  • parviz savrai 4

1 دانشجوی مقطع دکتری، رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی. تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران.

چکیده [English]

Comparative advertisement as a specific type of advertisement is a sales promotion tool that compares one's products or services to other products or services or to other competitors. In this kind of advertisement basically in addition to the interests of consumers, the interests of competitors and proprietors of the law are also raised. Considering the benefits of this type of advertising, the restrictions in this area should be carefully considered; on the other hand, the absolute release would have a widespread corruption corollary in the field of right holders, consumers and competitors, which should not be ignored. The EU Directive 2006/114 / EC stipulates that "comparative advertising" means any advertising that explicitly or implicitly disclose the goods or services provided by the competitor in relation to another competitor. Contrary to the EU directives that define the terms and conditions of the ban on this type of advertising, there are many legal uncertainties about Iranian law. It is necessary to draw up a framework for categorizing laws and regulations and foresee the necessary conditions and constraints governing this type of advertising. In this way, by observing legal considerations, we can generally consider the freedom of comparative advertising as one of the types of advertisment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Advertisement
  • Comparative Advertising
  • Misleading Advertising
  • Illegal Competition
ـ اسماعیلی، محسن (1386)، تبلیغات بازرگانی: آثار، وضعیت حقوقی و بایسته‌های قانونگذاری، ­چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ـ بختیاروند، مصطفی؛ آقامحمدی، اکرم (1394)، «تبلیغات تجاری مقایسه‌ای»، دانشنامه حقوق اقتصادی، دورۀ 22، شمارۀ8، صص97-123.
ـ حبیبا، سعید، محبی­فرد، سمانه (1394)، «استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای»، مطالعات حقوقی. دورۀ 7، شمارۀ4، صص 57-91.
ـ حبیبا، سعید؛ میرشمسی، محمدهادی (1388)، «جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی»، حقوق خصوصی، دورۀ 6، شمارۀ14، صص25-69.
ـ رضوی، سیدعلی؛ رضوی، سیدمحمد؛ صائمی، علی‌اصغر (1397)، «تبلیغات مقایسه­ای در فقه اسلامی، حقوق ایران، فرانسه و اتحادیه اروپا»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 22، شمارۀ1، صص1-25.
ـ صادقی، محسن؛ شمشیری، صادق (1393)، «مبانی حمایت از علامت‌ تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جستجوی مصرف‌کننده»، تحقیقات حقوقی، دورۀ 17، شمارۀ68، صص 77-105.
ـ محمد حسینی طرقی، مرتضی (1388)، «نقطه آغازین اجرا و حکومت قوانین و مقررات»،ماهنامه کانون، دورۀ 22، شمارۀ94، صص 96-121.
Bernitz, Ulf (2009). The EC Directive on Comparative Advertising and its Implementation in the Nordic Countries: Especially in Relation to Intellectual Property, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law.
ـ Berns Wright, Linda; Morgan, Fred W. (2002). “Comparative Advertising in the European Union and the United States”, Journal of Euro Marketing, Vol. 11, No. 3, pp. 7-31.
ـ C.Williams, Kaylene; A. Page, Jr. Robert (2013). ”Comparative Advertising as a Competitive Tool”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, Vol. 7, No. 4. pp. 47-62.
ـ E. Villafranco, John (2010). “The Law of Comparative Advertising in the United States”, IP Litigator January/February, Vol. 16, No. 1, pp. 1-7.
ـ M. Kirmani, Samia (1996). ”Cross-Border Comparative Advertising in the European Union”, Boston College International & Comparative Law Review, Vol. 11, No.6, pp. 201-215.
ـ Miskolczi, Bodnâr, Péter (2004), ”Definition of Comparative Advertising. European Integration Studies”, European Integration Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 25-44.
ـ L. Wilkie, William; W. Farris, Paul (1975). ”Comparison Advertising: Problems and Potential”, Journal of Marketing, Vol. 39, No. 4, pp. 7-15.
ـ Commission Regulation (Ec) No 1289/2008 Of 12 December 2008 Amending Commission Regulation (Ec) No 809/2004 Implementing Directive 2003/71/Ec of The European Parliament and of The Council as Regards Elements Related to Prospectuses and Advertisements.
ـ Commission Staff Working Document Accompanying the 26th Annual Report from the Commission on Monitoring the Application of Community Law (2008) -Situation in the Different Sectors. Council of the European Union. Brussels, 1st February 2010.
ـ Commission Delegated Regulation (Eu) 2016/301 Of 30 November 2015 Supplementing Directive 2003/71/Ec of the European Parliament and of the Council With Regard to Regulatory Technical Standards for Approval and Publication of The Prospectus and Dissemination of Advertisements and Amending Commission Regulation (Ec) No 809/2004.
ـ Council Directive of 10 September 1984 Relating to the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States Concerning Misleading Advertising (84/450/Eec).
ـ Directive 97/55/Ec of European Parliament and of the Council of 6 October 1997.
ـ Directive 2005/29/Ec of The European Parliament and of the Council of 11 May 2005 Concerning Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices in the Internal Market.
ـ Directive 2003/71/Ec of The European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on The Prospectus to Be Published When Securities Are Offered to the Public or Admitted to Trading and Amending Directive 2001/34/Ec.
ـ Directive 2006/114/Ec of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006, Concerning  Misleading and Comparative Advertising.
ـ Directive/95/2008/Ec of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks.
ـ Icc’s Advertising And Marketing Communications Code. First Issue; 1937-Last Edition; 2018, International Chamber of Commerce (Icc).
ـ Statement of  Policy Regarding Comparative Advertising of Federal Trade Commission for Protecting America’s Consumers (F.T.C.).
ـ «تبلیغات و اهمیت آن در روابط عمومی» (11/04/2018)، ایرج قره داغی:
ـ "Comparative Advertising & Infringement of Trademark"(17/07/2018), Sujay Ilnu,  http://www.legalservicesindia.com/article/604/Comparative-Advertisement-&-Infringement-of-Trademark.html.
CAPTCHA Image