نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن‌ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می‌شوند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می‌شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم­زمان مجازات‌هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات‌ها را در پیش می‌گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات‌ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Crime Plurality in the Iranian and United States Criminal law

نویسندگان [English]

  • Hossein Mir Mohammad Sadeghi 1
  • Alireza Darzi Ramandi 2

1 Professor, Department of Criminal Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Student of University of Judicial Sciences And Administrative Services, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the United States, multiple-offenses are dealt with as a single offense, and in immaterial plurality offenses, state attorneys will have the power to request that the court issue an aggravated offense. Differently, one-sided or two-sided will intensify the punishment to different degrees. In Iran, crimes are aggravated according to their punishment and frequency of repetition. The findings of this study show; Although the multiplicity of crimes in both systems aggravates the punishment, the method of aggravation of punishment in these two countries is different because in the United States the principle is the simultaneous execution of punishments and in cases where the court follows the sequence of punishments, the balance between crime and situation must be Consider the culprit as well as the sum of the punishments, but in Iranian law the procedure of the legislature varies according to the type of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple-Offenses
  • Types of Multiplicity
  • Aggravation of Punishment
  • Iranian criminal law
  • American criminal law
ـ اردبیلی، محمدعلی (1393الف)، حقوق جزای عمومی، چاپ­سوم، تهران: نشر میزان.
ـ اردبیلی، محمدعلی (1393ب)، «نقد و بررسی تعدد معنوی جرم تهدید از طریق مزاحمت تلفنی»، فصلنامۀ رأی پژوهشگاه قوه قضاییه، دورۀ ­3، شمارۀ7، ص 17.
ـ استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار (1377)، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، ­چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ اسحقیان، سیدحسن (1390)، بررسی تعدد جرایم تعزیری با تأکید بر جرایم مواد مخدر، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، به راهنمایی دکتر حسین فخر، دانشگاه تبریز.
ـ الهـام، غلامحسیـن (1372)، مبانـی فقهـی و حقوقی تعدد جـرم، ­چاپ اول، تهـران: نشر بشری.
ـ پوربافرانـی، حسـن (الف1384)، «تعـدد و تکـرار جـرم در حقـوق کیفـری ایـران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی؛ ویژه نامه حقوق، دورۀ 9، شمارۀ20، ص26.
ـ پوربافرانی، حسن (ب1384)، «نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران»، نامه مفید، دورۀ 11، شمارۀ 49، صص27-46.
ـ پیمانی، ضیاء­الدین (1374)، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم، چاپ­اول، قم: انتشارات معاونت پژوهشی آموزش عالی قم.
ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387)، ترمینولوژی حقوق، تهران، ­چاپ هجدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
ـ جمعی از نویسندگان (1385)، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چاپ­اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ـ حاجی­ده­آبادی، احمد؛ باقرزادگان، امیر؛ میرزایی، محمد (1395)، «جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان، دورۀ 13، شمارۀ1، صص101-122.
ـ زراعت، عباس (1392)، «تمایز حالت تعدد معنوی جرایم از عناوین مشابه»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورۀ43، شمارۀ3، صص69-87.
ـ ساداتی، سید محمدمهدی (1396)، «تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ8، شمارۀ1، صص203-226.
ـ شامبیاتی، هوشنگ (1371)، حقوق جزای عمومی، چاپ­اول، تهران: انتشارات پاژنگ.
ـ شمس­ناتری، محمدابراهیم (1395)، «قاعدۀ تعدد جرم در معرض نقد؛ نقدی بر کتابچۀ: «تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قلمرو زمانی اعمال قاعدۀ تعدد جرم»، مجلۀ نقد کتاب فقه و حقوق، دورۀ بهار، شمارۀ5، ص 44.
ـ عالی­پور، حسن (1390)، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، ­چاپ چهارم، تهران: نشر خرسندی.
ـ گلدوزیـان، ایـرج (1383)، محشای قانون مجازات اسلامی، چـاپ سـوم، تهـران: انتشارات گنج دانش.
ـ میلانی، علیرضا؛ مژدهی­پور، ابوالفضل (1394)، «تعدد جرم»، فصلنامۀ مطالعات علوم اجتماعی، دورۀ1، شمارۀ1، صص117-122.
ـ نوربها، رضا (1381)، زمینۀ حقوق جزای عمومی، ­چاپ ششم، تهران: انتشارات گنج دانش.
ـ ولیـدی، محمد‌صالح‌ (1388)، بایسته‌های‌ حقوق‌ جـزای‌ عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
-Gibbs, Harry, Watson, Ray and Menzies, Andrew (1991). Review of commonwealth criminal law: fifth interim report, Australia: Australian Government Publishing Service.
ـ Killian, Johnny, Costello, George and Thomas, Kenneth (2004). The constitution of the United States of America analysis and interpretation, Washington: U.S. Government printing office.
ـ Ryberg, Jesper, Roberts, Julian, and Keijser, Jan de (2017). Sentencing Multiple Crimes, London: oxford.
ـ Onyeozili, Emmanuel (2005). “Obstacles to Effective Policing in Nigeria”, African Journal of Criminology and Justice Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 32-54.
ـ Gerstenfeld, Phyllis (2006). Criminal Justice, California: library of congress.
ـ Signorelli, Walter (2011). Criminal Law, Procedure, and Evidence, New York: CRC Press.
ـ Sprack, John, (2006). Criminal procedure, London: oxford university press.
ـ Girdenis, Tomas (2009). “The Concept of Multiple Offenses: Theoretical and Practical Problems”, Societal studies, Vol. 4, No. 4, pp. 2029-2236.
ـ State v, Tili (2003). 148 Wn.2d 350, 374, 60 P.3d 1192 (2010 edition), United States Code", U.S. Government publishing office, Supplement 4, Title 42 – The public health and welfare, Chapter 140 - Criminal justice identification, information, and communication subchapter II – exchange of criminal history records for noncriminal Justice purposes Sec. 14616 – National crime prevention and privacy compact.
"Concurrent and Consecutive Sentences, and Double Punishment" (2018/02/08), Anet Portman, https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/ concurrent-consecutive-sentences-double-punishment.html.
ـ "Multiple offenses law and legal definition, state v.tili 148 wn.2d 350.374"(2018/02/12), Dave Ramsey, https://definitions.uslegal.com/ m/multiple-offenses.
ـ "Difference between consecutive and concurrent sentencing?" (2018/03/05), Micah Schwartzbach, https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-s-the-difference-between-consecutive-concurrent-sentencing.html.
CAPTCHA Image