نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می­شود. این دعاوی که در نظام­های کامن­لایی و به­ویژه حقوق امریکا شکل گرفته­اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان­دیده دارند، در یک دعوا امکان­پذیر می­سازد. به­دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت­های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام­های حقوقی ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessities and Obstacles of Acceptance of Class Actions in American Civil law Systems and Iran law

نویسندگان [English]

  • Nahid Safari 1
  • Mohammad Molodi 2
  • Bijan Haji Azizi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Law, Maragheh University, East Azerbaijan, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Private Law, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Private Law, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

Class action is an action sued on behalf of an unspecified group of the injured persons. These actions, which have been formed in common law, and in particular in American law, make it possible for a number of people who have similar claims with the palintiff to be heard in a single lawsuit. Due to the significant advantages of these actions, the necessity of their acceptance in the Romano-Germanic legal systems as well as Iran law is raised. However, some principles and concepts of Romano-Germanic law and Iran law and some structural differences of the American law, have created obstacles to the acceptance of American class actions in other legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class actions
  • Rights of Consumer
  • Jury
  • Individual right
  • Discovery Systems
ـ شیروی، عبدالحسین (1392)، حقوق تطبیقی، چاپ­دوازدهم، تهران: سمت.
ـ شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، چاپ­دهم، تهران: دراک.
ـ شهیدی، مهدی (1387)، شروط ضمن عقد، چاپ­دوم، تهران: مجد.
ـ کریمی، عباس (1386)، آیین دادرسی مدنی، چاپ­سوم، تهران: مجد.
ـ کاشانی، جواد (1391)، «دعوی گروه: پاسخی به ضرورت وجود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی»، فصلنامه پژوهش حقوق، دورۀ 14، شمارۀ37، صص121-146.
ـ غمامی، مجید؛ محسنی، حسن (1386)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ­اول، تهران: میزان.
ـ مولودی، محمد؛ فراهانی، رسول (1394)، «بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، امریکا و ایران»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 19، شمارۀ2، صص143-164.
ـ مولودی، محمد؛ صفری، ناهید؛ حاجی­عزیزی، بیژن (1395)، «حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی»، مجله تحقیقات حقوقی، دورۀ 19، شمارۀ75، صص273-295.
ـ محسنی، حسن؛ غفاری، بهنام؛ شوشی­نسب، نفیسه (1391)، «دعاوی جمعی و نقش آن در احقاق حقوق مصرف‌کننده»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 1، شمارۀ1، صص157-182.
ـ کاتوزیان، ناصر (1390)، فلسفه حقوق، چاپ­چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـ غفاری‌فارسانی، بهنام (1389)، شـیوه‌های خاص رسـیدگی به دعاوی ناشی از نقض حقوق مصرف­کنندگان در مراجع قضایی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
ـ کمپانی اصفهانی، محمدحسین (1418ه.ق)، حاشیه کتاب مکاسب، چاپ­اول، قم: انوار الهدی.
ـ مامقانی، ملاعبداللّه­بن ­محمدحسن (1350)، نهایة المقال فی­تکملة غایة الآمال، چاپ دوم، قم:­ مجمع ­الذخائر الإسلامی.
ـ نایینی، میرزا محمدحسین (1373)،‌منیةالطالب فی‌الحاشیة المکاسب، چاپ اول، تهران: المکتبة المحمدیة.
ـ Anderson Brian; Trask, Andrew (2010). The Class Action Play book, New York: oxford university press.
ـ Andrews Neil (2001). “Multi–Party­­ Proceedings in England: Representative and Grou Actions”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 11, No. 2, pp. 249-267.
ـ Bouvignies, Alexanne (2011). Les Class Actions: Etude de droit comparé entre les droits Français et Américain, a thesis in Université pantheon.
ـ Neil, Andrews (2011). “Multi-Party Action and Complex Litigation in England”, European Business Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 24.
ـ Baetge, Dietmar (2007). Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation, Germany: global class actions exchange.
ـ Bronsteen, john; Fiss, Owen (2003). “The Class Action Rule”, Notre dame law Review, Vol. 78, No. 5, pp. 1419-1453.
ـ Gidi, Antonio (2003). “Class Actions in Brazil-A Model for Civil Law Countries”, The American Journal of ComparativeLaw, Vol. 51, No. 2, pp. 311-407.
ـ Baumgartner, Samuel (2007). “Class Actions and Group Litigation in Switzerland”, Northwestern journal of international law and business, Vol. 27, Issue. 2, No. 06-17, pp. 301-350.
ـ Harbour, Laurel; Shook, Hardy; Bacon, L.L.P (2006). The Emerging European Class Action: Expanding Multi-Party Litigation To Shrinking World, ABA Annual Meeting, Section of Litigation.
ـ Hensler, Deborah (2009). The Globalization of Class Actions: An Overview, Philadelphia: American Academy of Political and Social Science.
ـ Holly, Pauling; Smith, Madeleine; M. McDonough (2010). Chapter 25: USA”, in Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide toClass and Group Actions, London: Global Legal Group Ltd.
ـ Issacharoff, Samuel; Miller, Geoffrey P (2009). “Will Aggregate Litigation Come to Europe?”, Vanderbuilt law review, Vol. 62, Issue. 1, pp. 177-210.
ـ Koch, Harald (2001). “Non Class Group Litigation under Eu and German law”, Duke Journal of Comparative & International law, Vol. 11, No.2, pp.357-367.
ـ Loveday, Colin; Morrison, Andrew (2012). The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions, Chapter 6, Global Legal Group, A practical, cross-border insight into class and group actions work, London: Global Legal Group Ltd.
ـ Lahav, Alexandra (2003). “Fundamental Principles for Class action governance”, Indiana Law Review, Vol. 37, No. 1, pp. 65-140.
ـ Mulheron, Rachael (2004). The Class Action in Common Law Legal Systems: A Comparative Perspective, Portland: Hart Publishing.
ـ Mueller, Michael; Beach, Jason (2009). The InternationalComparative Legal Guide to Class & Group Actions 2009, London: Global Legal Group Ltd.
ـ Newland, James; Moher, Louise; Morgan, Lynda; Lemers, LLP (2008). “Multi-party Litigation in Germany: the KapMuG in Action”, Federated Press, Vol. VI, No. 4, pp. 424-428.
ـ pejovic, Caslav (2001). Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same goal, Poredbene pomorsko pravo, Vol. 40, No.155, pp.7-32.
ـ Stuyck, Jules, Evelyne Terryn, Veerle Colaert, Tom Van Dyck, Neil Peretz, Nele Hoekx, Piotr Tereszkiewicz (2007). An analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress through ordinary judicial proceedings, A Study for the European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General Directorate B– Consumer Affairs, Final Report, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
ـ Sivignon, Jacques; Xavier, Nyssen (2009). The International Comparative Legal Guide to Class and Group Actions Global Legal Group, Chapter 14, France: Dechert LLP.
ـ Schulz, Daniel; Michael, Hixson (2012). The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions, chapter 14, Germany, London: Global Legal Group Ltd.
ـ Teitelbaum, Joshua (2012). Allocation Rules and the Stability of Mass Tort Class Action, Washington, D.C: Georgetown University Law Center.
ـ The Continuing Debate on the Introduction of Class Actions in France (2020/aug/24), Gillian Lemaire; Dupeyré Romain, https://www.dechert.com/ content/dam/dechert%20files/knowledge/onpoint/2007/5/the-continuing-debate-on-the-introduction-of-class-actions-in-fr/ID-Update05-07.pdf.
ـ Class Action in Europe: Comparative Law and EC Law Considerations (2020/aug/24), Peter Mattil; Vanessa Desoutter, https://www.bookdepository.com/International-Comparative-Legal-Guide-Class-Group-Actions-2011-Ian-Dodds-Smith/9781904654889.
ـ Collective actions across the globe (26/aug/2020), james Warnot; Daniella Strik; Francisco Malaga, https://globalclassaction.stanford.edu/content/ class-action-group-litigation-other-forms-collective-litigation-germany.
 
CAPTCHA Image