نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.«نویسنده مسئول»

2 استادیار، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Restriction of freedom of movement in terrorist crimes In Iranian and British law

نویسندگان [English]

  • Davood Bagheri 1
  • Alireza Mirkamali 2
  • Nasir Ghaemi 3

1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.(Corresponding Author)

2 Assistant Professor of Law at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 MA Graduated in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Respecting the freedom and protection of citizens' rights on the one hand and ensuring their security on the other hand is not an easy task, and it is more difficult to strike a balance between them when we face the possibility of terrorist crimes. One of the manifestations of the rights of individuals in this area is the right to freedom of movement and the prohibition of restricting it, without resorting to legal reasons by the police and other judicial officers. Under UK law, in cases where there is a normal suspicion of a terrorist offense, the legislature has given the police broad powers to stop, control and inspect suspects and their belongings; this authority can be exercised even in cases without normal suspicion. However, in Iranian law, the Code of Criminal Procedure does not use the term "suspicion of a crime" and does not provide a definition of it, and the criterion is whether the crime is obvious or a non-obvious one. The Code of Criminal Procedure also does not provide clear conditions and procedures for dealing with terrorist suspects. In this article, while examining the conditions and procedures necessary to stop and inspect terrorism suspects in British law and study the laws of this country, we will study the Iranian legal system and its strengths and weaknesses through a comparative study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suspect
  • terrorist crimes
  • criminal procedure
  • privacy
  • physical inspection

الف. کتب و مقالات

الف-1: فارسی

اصلانی، فیروز و محمود فرد کاردل. «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاست‌گذار»، فصلنامه حقوق، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی 42، شماره ۳، (1391).
انصاری، ولی الله. حقوق تحقیقات جنائی «مطالعه ی تطبیقی»، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت،1380.
بالوی، مهدی. «مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها». پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوقی عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1385.
پرویزی فرد، آیت‌الله. سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران:انتشارات جنگل، 1391.
دبیر زاده،الهه. «جدال قدرت و آزادی در دادرسی های کیفری» رساله دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1394.
دیباجی شیشوان، سمیرا و سمانه سیّد زوار. «پیشگیری انتظامی از جرم در قوانین ایران»، مجله کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی13، دوره جدید، شماره 45، (1396).
رضوانی، سودابه. مدیریت انسان مدار از ریسک جرم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، 1391.
شاکری، ابوالحسن و مسعود قاسمی. «پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان»، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی18، شماره  70، (1395).
عالی پور، حسن. «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آیین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 43، (1388).
قپانچی، حسام و حمیدرضا دانش ناری. «الگوهای دوگانه فرآیند کیفری، کنترل جرم و دادرسی منصفانه»، فصلنامه آموزه های حقوق کیفری 9، شماره 4، (1391).
کاویانی، محمدهادی. «قانون و امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 16، (1396).
کوشکی، غلامحسن و پیمان دولت خواه پاشاکی. «تبیین معیارهای توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا»، فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 15، (1397).
مارتی، می ری، دلماس، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، 1391.
محمدی گرگانی، محمد. جستارهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش، 1395.
یوسفی، ابوالفضل. «تعامل حقوق کیفری و حقوق بشر در وضعیت های اضطرار عمومی» رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1394.

الف-2: لاتین

Bowling, Ben, Coretta Phillips. “Disproportionate and Discriminatory: Reviewing the Evidence on Police stop and Search”. The Modern Law Review70, no. 6 (2007).
Council of Europe/European Court of Human Rights. Guide on Articles 5-Right to Liberty and Security 2014.
Equality and Human Rights Commission. Stop and think, a critical review of the use of stop and search powers in England and Wales. March 2010.
Fenwick, Helen, and Phillipson Gavin. Text, cases & materials on public law & human right. Cavendish publishing, second edition 2003.
Lohn, Ip. “The Reform of Counterterrorism Stop and Search after Gillan v. United Kingdom”. Human Rights Law Review13, 2013.
B) Websites
http://www.cchircoe.int.
http://puyesh.net.
http://www.dana.ir.
http://www.mchrnews.com.
http://www.mj.ir.
CAPTCHA Image