نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به ‌متهم در حقوق ‌کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت ‌‌اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت ‌‌اجراء آن در حقوق‌ کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت ‌اجراء می‌باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت‌ اجرای اعراض متهم از حق ‌سکوت چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به‌ ‌معنای استفاده از حق ‌سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه ‌قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Function and Guarantee of Defendant’s Waiver of Silence in the Iran and the United States’ Criminal Law and Jurisprudence

نویسنده [English]

 • Javad Salehi

Associate Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The right to remain silent and the necessity for the police to declare this right to the accused in Iranian criminal law has a function and a guarantee of execution. However, the waiver of the right to remain silent, its function and the guarantee of its implementation are vacuum in the Iran’s criminal law. This situation has the function and guarantee of execution in the United States’ criminal law and jurisprudence of its courts. In this sense, it is important to consider the two legal systems in order to answer the question, what is the function and guarantee of the defendant’s waiver of the right to remain silent? The findings of the study show that the silence of the accused during the police interrogation of him in any case means the exercise of the right to remain silent. However, the United States’ criminal law and jurisprudence make a distinction in this regard. If the accused is silent during the police interrogation, his silence means waiving the right to remain silent. Given that the accused is not in custody, his silence in the face of police interrogation does not mean exercising his right to remain silent. Therefore, in order to avoid this situation, accused must explicitly state that he wants to invoke his right to remain silent, even though police did not warn him to remain silent before start of interrogation. Otherwise, defendant’s silence means his waiver of right to remain silent and result is to his detriment at trial stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defendant&rsquo
 • s Right to Silence
 • Waive to Remain Silent
 • Criminal Law
 • Jurisprudence
 • United States
 1. کتاب‌نامه

   کتب و مقالات

  • حبیب‌زاده، محمدجعفر و ولی‌اله صادقی. «شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم»، مجله حقوقی دادگستری80، شماره 95 (1395) :61 -81.
  • حیدری، الهام. «حقوق دفاعی متهم در "دوران تحت نظر" در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی20، شماره 71(1394): 185- 215.
  • صالحی، جواد. «ارتباط حق‌ سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت‌اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات‌متحده»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی 8، شماره 15 (1399):7- 30.
  • قاسمی‌مقدم، حسن. «تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون ‌آیین‌ دادرسی ‌کیفری مصوب 1392»، پژوهشنامه حقوق کیفری6، شماره 2(1394):129- 153.
  • میرکمالی، علیرضا و محمدعلی خادم‌الفقرا. «راهکارهای دستیابی به‌ بزه‌کاری واقعی»، پژوهشنامه حقوق کیفری 5، شماره 1(1393):189- 213.
  • مؤذن‌زادگان، حسنعلی و حسین‌محمد کوره‌پز. «ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی»، آموزه‌های حقوق کیفری13، شماره 11(1395):53-86.
  • هندیانی، عبدالله، صالح عبدی‌نژاد، حمید فتحی‌مقدم و سودابه عزیزی. «رویکرد پلیسی به‌ حق سکوت متهم در نظام تقنینی ایران»، پژوهش‌نامه نظم ‌و ‌امنیت انتظامی10، شماره 37(1396):147–

  Bibliography

  A) Books and Articles

  • Friedland, Steven. “Post-Miranda Silence in the Wired Era: Reconstructing Real Time Silence in the Face of Police Questioning”. Mississippi Law Journal, vol. 80. no. 4(2010):1339-1370.
  • Kinports, Kit. “The Supreme Court’s Love-Hate Relationship with Miranda”, Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 101. no. 2(2011): 375-440, 421–22.
  • Powell, L. Jessica. “Do You Understand Your Rights as I have Read them to You? Understanding the Warnings Fifty Years Post Miranda”. Journal of Northern Kentucky Law Review, 43. no. 3(2016):435-464.
  • Sacharoff, Laurent. “Miranda’s Hidden Right”, Alabama Law Review, vol. 63. 3(2012):535-590.
  • Sacharoff, Laurent. “Miranda, Berghuis, and the Ambiguous Right to Cut off Police Questioning”, Northern Kentucky Law Review, 43. no. 3(2016): 389-412.
  • Taylor, Bryan. “You Have the Right to Be Confused! Understanding Miranda after 50 Years”, Pace Law Review, 36. no. 1(2015): 158-214.

  برگردان منابع فارسی به انگلیسی

  1. Abdinezhad, saleh, Soodabeh Azizi, Abdollah Hendiyani, and Hamid Mogaddam. “Police Approach to the Silence Right of Accused in the Code of Criminal”. Quarterly of Order and Security Guards, vol. 10. no. 37(2017):147-172.[In Persian]
  2. Gasemi Moghadam, Hassan. “Realization of Accused Rights by Judicial Policemen, focused on Criminal Procedure Act Adopted in 1392”. Journal of Criminal Law Research, vol. 6. no. 2(2015):129-153. [In Persian]
  3. Habibzadeh, Mohammad Jafar, and Valiyollah Sadeghi. “Recognition and Management of Right to Silence”. The Judiciary’s Law Journal, vol. 80. no. 95(2016): 61-81. [In Persian]
  4. Heidari, Elham. “Rights of the Accused in the Stage of Being Under Surveillance in the Criminal Procedure Act and its Compatibility with English Law”. Judicial Law Views Quarterly, vol. 20. no. 71(2015): 27-53. [In Persian]
  5. Mirkamali, Alireza and Mohammad Ali Khademolfoghara. “Approaches to Real Delinquency”. Journal of Criminal Law Research, vol. 5. no. 1(2104): 189-213. [In Persian]
  6. Moazenzadegan, Hasanali, and Hussein Muhammad Kourepaz. “Sanctions for the Violation of Citizenship Rights in the Police Investigation Process”. Journal of Criminal Law Doctrines, vol. 13. no. 11(2017): 53-86. [In Persian]
  7. Salehi, Javad “Defendant’s Silence Connection with the Principle of Self Incrimination and its Safeguards in Criminal Law of Iran and United States Jurisprudence”. Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 8. no. 15(2020): 7-30. [In Persian]

  B- judicial Decisions

  • Butler, 441 U.S. (1979).
  • Davis, 512 U.S. (1994).
  • Hurd v. Terhune, 619 F.3d (9th Cir. 2010).
  • Miranda, 384 U.S. (1966).
  • Missouri v. Seibert, 542 U.S. (2004).
  • Salinas v. Texas, 133 S. Ct. (2013).
  • State v. Butler, 244 S.E.2d (N.C. 1978).
  • Thompkins, 130 S. Ct. (2010).

   

CAPTCHA Image