نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، سمنان، ایران.«نویسنده مسئول»

چکیده

توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف‌نظر از ارزش اموال و دارایی‌ها و مسئولیت‌هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک‌ها با مقررات توقف شرکت‌های تجاری متفاوت است. در مورد بانک‌ها ناظران منتظر نمی‌مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می‌کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک‌ها هم اعمال می‌شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک‌ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک‌ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی‌اش تصمیم‌گیری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation the concept and standards of bank insolvency in American and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Issaei Tafreshi 1
  • Khadije Shirvani 2

1 Retired Full Professor of Private Law Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Damghan University, Semnan, Iran.(Corresponding Author)

چکیده [English]

Insolvency in the legal sense means that, the debtor, owing to the value of his assets and assets, he is not able to pay his debts at the maturity of the debt. In American law, the bank's rules and regulations for insolvency are different from the rules on corporations. In the case of banks, regulators do not expect the bank, based on what is common in corporates bankruptcy law, unable to pay its debts to declare it’s insolvency and declare it according to the standards provided by the law. Meanwhile, in Iran's law, according to the silence of the monetary and banking act of the country, the concept and criteria for the bankruptcy of traders and other legal entities are also applied for banks. But the Iranian legislator, considering the particular position of banks in the economy, should explain the concept of insolvency to banks in order to allow regulators to decide on bankruptcy before the bank is unable to pay off its debts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insolvency
  • Bank
  • Cash insolvency
  • Balance sheet insolvency
  • Regulatory insolvency

الف. کتب و مقالات

الف- 1. فارسی

اسدی‌پور، نوشین. نظارت بر بانک­ها و شیوه­های اجرا، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1388.
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی (درس و تقریرات)، به کوشش: سهراب امینیان، چاپ سوم، (بی­جا)، 1351.
برهانی، حمید، «آثار بحران­های مالی و اقتصادی بر ریسک­های مختلف بانکی»، مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی، به کوشش: مرتضی الله داد، تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1388.
حاجی‌ها، زهره، «سقوط شرکت، علل و مراحل آن، مطالعه سیستم­های قانونی ورشکستگی در ایران و جهان»، مجله حسابرس، شماره 29، (1384): 64- 72.
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد 4، چ هجدهم، تهران: دادگستر، 1391.
عیسائی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت­های تجاری، جلد 1، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1391.
کریم ­زاده، جمال­الدین، حسن رضازاده، و بهروز مجدزاده، «بررسی مبانی مفهومی ورشکستگی بانک­ها»، فصلنامه پژوهش­های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 7، (1395):261- 277.
کیوان آذری، آذر، «وقفه در پرداخت دیون»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 19، (1356): ص 1- 42.

الف- 2. لاتین

Ambrasas, Tomas, “Bank resolution regime. Balancing private and public interests. A comparative analysis”. PhD diss., Vilnius, Basel University, 2015.
Armstrong, Jim. “Liquidity Risk at Banks: Trends and Lessons Learned from the Recent Turmoil”. Policy and infrastructure developments banks of Canada, Financial system review, (December 2008).
Bliss, Robert R., Georg G. Kaufman. “A comparison of U.S. corporate and bank insolvency resolution, Economic Perspectives”. Federal Reserve Bank of Chicago. Chicago, (2006).
Dobler, Marc, Simon Gray. “Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak, The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis”. IMF Working Paper, (2016).
Gup, Benton E. Bank Failures in the Major Trading Countries of the world: Causes and Remedies. 1st ed., London: Westport, Connecticut, 1998.
Holland, A. Steven, Mark Toma. “The Role of the Federal Reserve as "Lender of Last Resort and the Seasonal Fluctuation of Interest Rates”. Journal of Money, Credit and Banking 23, no. 4 (1991).
Hüpkes, Eva H G. “Insolvency – why a special regime for banks? Forthcoming in current developments in monetary and financial law” 3. International Monetary Fund, Washington DC, (2003).
Hüpkes, Eva H.G. “The Legal Aspects of Bank Insolvency: A comparative Analysis of Western Europe, the United States and Canada”. Kluwer Law International, (2000).
Kaufman, Georg G. Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation, in: Bank Failures in the Major Trading Countries of the world: Causes and Remedies. Edited by Benton E. Gup, 1st ed., London: Westport, Connecticut, 1998.
Merler, Silvia. “Varieties of Banking Union: Resolution Regimes and backstop in Europe and the US”. Istituto Affari Internazional PAPERS 18 | 21, (2018).
Mishkin, Frederic S. “Over the Cliff: From the Subprime to the Global Financial Crisis”. Journal of Economic Perspectives 25, no. 1, (Winter 2011).
Ragalevsky, Stanly V., Sarah J. Ricardi. “Anatomy of a Bank Failure”. Banking Law Journal, (2009).
Tkachenko, Tatiana V. “Legal Status of Bank Holding Companies (BHCs): US and European Bankruptcy Issues”. Norton Journal of Bankruptcy law and practice, (2010).
Zhang, Jihong. “A comparative analysis of application of bank insolvency”. Arizona Journal of International & Comparative Law 33, no. 1, (2016).
 
 
CAPTCHA Image