نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

چکیده:

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت‌ها در صحنه روابط بین‌المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین‌های متعدد راجع به روابط بین‌الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین‌ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت‌های متضاد قرار می‌دهد. تئوری‌های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت‌ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین‌المللی ولو منطقه‌ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه‌ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت‌ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب‌های معین امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

َA Comparative Study Comity and Reciprocity in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments

نویسنده [English]

 • Reza Maghsoody Pashaki

Associate Professor, Department of Private Law, University of Gilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Abstract:

The interference of the interests of private individuals and the sovereignty of states in the field of international relations has led to the recognition of foreign court judgments relying on various doctrines on international relations, such as comity and reciprocity. The application of these doctrines makes the rights of private individuals dependent on the conduct and interaction of conflicting governments. Alternative theories have also failed to provide an accurate and unambiguous criterion for recognition of foreign judgments and persuading governments to amend their regulations. Conclusion of international treaties, albeit regional and bilateral, as the superior way to recognition of foreign judgments is the only way to establish legal stability, avoid double litigation, and prevent the issuance of conflicting judgments in today's divided world. In a world with a high level of cross-border communication, it is necessary that the judgments of the courts can be cross-border. But achieving this goal is possible only with the cooperation of governments, flexibility to foreign judgments and acceptance of commitment within certain frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: recognition
 • foreign judgment
 • reciprocity
 • comity
 • public order
 1. الف. کتب و مقالات

  الف-1. فارسی

  ابراهیمی، سیدنصرالله. حقوق بین­الملل خصوصی. چاپ دوم، تهران: انتشاراتسمت، 1394.

  ارفع ­نیا، بهشید. حقوق بین­الملل خصوصی. جلد 2، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بهتاب، 1383.

  ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین­الملل عمومی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1377.

   سلجوقی، محمود. حقوق بین­الملل خصوصی. جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان، 1385.

  شریعت­ باقری، محمدجواد. حقوق بین­الملل خصوصی. چاپ دوم، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1396.

  غمامی، مجید و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ اول، (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1390).

  ­کاشی آرانی، رضا کریم. «شرایط اجرای حکم خارجی بر مبنای امر مختوم»، نشریه حقوق خصوصی دانشگاه فارابی 8، شماره 18 (بهار و تابستان 1390): 139-158. 10.22059/jolt.2012.30134

  الماسی، نجادعلی. «شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 25، شماره 1161، (دی ماه 1369): 79- 101.

  نصیری، محمد. حقوق بین­الملل خصوصی. چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات آگاه، 1385.

  الف-2. لاتین

  Alterio, Elisa. “From judicial comity to legal comity: A judicial solution to global disorder?”. International Journal of Constitutional Law. vol. 9 no. 2 (2011): 394-424.

  Bermann, George. International Arbitration and Private International Law: General Course on Private International Law. Collected Courses of The Hague Academy of International Law- Recueil des Cours, 2015.

  Campbell & D. Popat. “Enforcing American Money Judgment in the United Kingdom and Germany. Southern Illinois University Law Journal (1993-1994): 540-595.

  Castel, Jean-Gabriel. “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Personam and in Rem in the Common Law Provinces of Canada”. McGill Law Journal, vol. 17, no.1 (1971): 11-188.

  Cheshire and North. Private International Law. 11 ed., London: Butterworth-Heinemann, 1987.

  Childress III Donald Earl. “Comity as Conflict: Resituating International Comity as Conflict of Laws”. University of California Law Review, volume 44, no.11 (2010):  11-79.

  Coyle, F. John. “Rethinking Judgments Reciprocity”. North Carolina Law Review, vol. 92, UNC Legal Studies research paper N.2332290, (2014):  1109-1169.

  Dodge, William. “International Comity in American Law”. Columbia Law Review, vol. 115, no.8 (2015): 2072-2140.

  Dodge, William. “International Comity in the Restatement (Fourth) of Foreign Relations Law”. Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3311889, (2019): 1-15.

  1. Vischer. General Course on Privare International Law (1992 – I) 232 Recueil des Cours, 238.1992.

  Hay, Peter. Advanced Introduction on Private International Law and Procedure. ELGAR Publications, 2018.

  1. Fawcett (ed.) .Declining Jurisdiction in Private International Law. Oxford: Clarendon press, 1995.
  2. Collins et al.(eds). Dicey and Morris on the Conflict of Laws. 13th ed. London: Sweet and Maxwell, 2000.
  3. J. Kong and M. F. Hu. “The Chinese practice of private International Law”. Melbourne Journal of International Law smart, vol.3, https://law.unimelb.edu.au /__data/assets/pdf_file/0004/1680259/Kong-and-Minfei.pdf (2002): 1-21.

  Schuz, Rhona. “The Doctrine of Comity in the Age of Globalization: Between International Child Abduction and Cross-Border Insolvency”. Brooklyn Journal of International Law, volume 40, Issue 1 (2014): 33-107.

  Svantesson, Dan Jerker. Private International Law and Internet, Kluwer International Law, 2007.

  T.W. Dornis. “Comity”. In Encyclopedia of Private International Law (Jürgen Basedow et al. (eds.) (2017): 1-26.

  Yuan, Arthur. “Enforcing and collecting Money Judgments in china from a U.S. Judgment creditor's perspective”. George Washington International Law Review, 758. (2004):757-793.

  ب) وب سایت ها

  https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2699&context=faculty_scholarship, 2009

  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137,Last visited 2020/1/2.

  Huang Jie (Jeanne), Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in China: Promising Developments, Prospective Challenges and Proposed Solutions, pp.1- 22., Legal Studies Research Paper Series, No. 19/23, http://ssrn.com/abstract=3359349, 2019.

  Ralf, Michaels. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.1-12., Available at:

   

CAPTCHA Image