نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده: شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای گروه در برابر اشخاص ثالث به مثابه یک مجموعه اقتصادی واحد جلوه میکنند؛ از این جهت که گروه تحت کنترل و هدایت شرکت مادر با مدیریت واحد به منظور نیل به اهداف و منافع جمعی عمل میکند و به طور معمول شرکت های فرعی بصورت نیابتی، بخشی از فعالیت های شرکت مادر را بر عهده گرفته و یا ملزومات آن شرکت را تامین میکنند، در نتیجه در بسیاری از موارد فعالیت تجاری و حیات مستقل از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه ندارند. از سوی دیگر نیز اعضای گروه از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ میکنند و هر کدام حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند.

1

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Liability of mother company through the control of subsidiary company with inadequate capital in the law of Germany and Iran

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ahmadinia 1
  • Rasoul Mazaheri Kohanestani 2
  • Manouchehr Tavassoli Naeini 3
  • Alireza Arashpour 3

1 Ph.D. Student in Private Law, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Law, Department of Law, University of Isfahan, Iran.

چکیده [English]Corporate groups are collections of independent mother and subsidiary companies that their performances as a single economic unit are controlled by a common source. One the one side, these companies in front of individuals economically appear as a single economic unit, for the fact that group members (subsidiary companies) work under the control and guidance of mother company in order to achieve collective goals and interests, and at the same time legally, each of these subsidiary companies has independent legal personality and its own rights and obligations.German law as the leading system in the field of corporate groups law, while accepting independent legal personality principle and limited liability rule, due to the governance and control that mother company has over the subsidiary with inadequate capital (inadequacy of capital) and disproportionate to company’s economic goals, knows mother company liable for payment of the debts and fulfillment of the obligations of subsidiary company to the third parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidiary Company
  • Mother Company
  • Corporate Groups
  • Control Theory
  • Inadequate Capital

الف. کتب و مقالات

الف-1. فارسی

احمدی‌نیا، فرشته. «بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت مادر در برابر اقدامات شرکت‌های تابعه در حقوق ایران، حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان» رساله دکترا، دانشگاه اصفهان، 1398.
احمدی‌نیا، فرشته، رسول مظاهری کوهانستانی، و منوچهر توسلی نائینی. «بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات‌متحده آمریکا و ایران»، مطالعات حقوقی 11، شمارۀ 1 (بهار 1398): 1-35.
https://dx.doi.org/10.22099/jls.2019.5202.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکت‌های تجاری: جلد اول. تهران: نشر سمت، 1395.
قنبری جهرمی، محمدجعفر، و رحیم باغبان. «اقامه‌ی دعوا علیه بنگاه‌های چندملیتی: مسئولیت اجتماعـی شـرکـت‌هـا، چالش‌ها»، فصلنامه تحقیقات حقوقی 17، شمارۀ 67 (آذر 1393): 189-214.
جنیدی، لعیا، و ملیحه زارع. «اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران: تحلیل مسئولیت مدیران شرکت‌های سرمایه در قبال دیون پرداخت‌نشدۀ شرکت»، مطالعات حقوق تطبیقی 6، شمارۀ 1 (فروردین 1394): 85-105.
https://dx.doi.org/10.22059/jcl.2015.54403.
حسن‌زاده، بهرام. «تأملی بر علل ایجاد شرکت‌های صوری از منظر ثبت شرکت‌ها»، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 3، شمارۀ 5 (بهار و تابستان 1395): 11-28.
رضائی، علی. «مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایران)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی  21، شمارۀ 3 (پاییز 1396): 37-74.
رضائی، علی. «مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران)»، مطالعات حقوق تطبیقی 8، شمارۀ 1 (فروردین 1396): 151-177.
https://dx.doi.org/10.22059/jcl.2017.62528
شهبازی‌نیا، مرتضی، محمد عیسایی تفرشی، کوروش کاویانی، و اسماعیل فرجی. «عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس»، حقوقی دادگستری 75، شمارۀ 74 (تابستان 1390): 9-39.
https://dx.doi.org/10.22106/jlj.2011.11082.
رمضانی آکردی، حبیب، و محمد عیسایی تفرشی. «نظریه تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین (مطالعه در حقوق آمریکا و ایران)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی ٢١، شمارۀ ٣ (پاییز 1396): 75-108.
کاتوزیـان، ناصـر. مقدمـۀ علـم حقـوق و مطالعه در نظام حقوقـی ایـران. تهران‌: شرکت سهامی انتشار، 1385.
یزدانیان، علیرضا. «نظریه‌ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری 76، شمارۀ 77 (بهار 1391): 35- 68.

الف-2. لاتین

Alting, Carsten. “Piercing the Corporate Veil in American and German Law- Liability of Individuals and Entities: A Comparative View”. Tulsa Journal of Comparative and International Law 2, no. 187 (2008): 210-240.
Antunes, José Engrácia. The Liability of Polycorporate Enterprises”. Connecticut Journal of International Law 13, no. 197 (2005): 1-25.
Behrens, Peter. “Der Durchgriff über die Grenze”. RabelsZ 46, no. 2 (2005): 308-356.
Blumberg, Phillip I. “The Law of Corporate Groups- Substantive Law”. In: Parent Responsibility for Subsidiary Corporations: Evaluating European Trends, edited by Karl Hofstetter, 462-463. U.S: International and Comparative Law Quarterly, 2013.
Cahn, Andreas. “Die Ausfallhaftung des GmbH-Gesellschafters. Besprechung der Entscheidung BGHZ 150, 61”.ZGR 32, no. 2 (2012): 298-315.
Dine, Janet. The Governance of Corporate Groups. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Emmerich, Volker, Jürgen Sonnenschein, and Mathias Habersack. Konzemrecht: Das Recht der verbundenen Unternehmen bei Aktiengesellschaft, GmbH, Personengesellschaften, Genossenschaft, Verein und Stiftung. München: Verlag C.H. Beck, 2012.
Emmerich, Volker. “Der Heutige Stand der Lehre vom GmbH-Konzenrecht”. AG 32, no. 1 (2012): 220-250.
Eskini, Rabia. Business Law of Commercial Companies: Volume 1. Tehran: Samt Publications, 2016.
Griffin, Stephen. “Holding Companies and Subsidiaries - the Corporate Veil”. Comp. Lawyer 12, no. 5 (2012):  1-17.         
Großfeld, Bernhard. “Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit juristischer Personen”. RabelsZ 31, no. 1 (2010): 590-597.
Hachenburg, Max. Gesetz Betreffend die Gesellschaften mit Beschrankter Haftung (GmbH). Großkommentar. Edited by Peter Ulmer. Berlin/New York: De Gruyter, 2005.
Hofstetter, Karl. “Parent Responsibility for Subsidiary Corporations: Evaluating European Trends”. The International and Comparative Law Quarterly 39, no. 3 (July 2010): 576-598.
Katouzian, Nasser. Introduction to Law and Study in the Iranian Legal System. Enteshar Publications, 2006.
Koppensteiner, Hans Georg. Internationale Unternehmen im deutschen Gesellschaftsrecht. Frankfurt: a.M. Athenaum, 2014.
Krieger, Gerd. “Kann die Praxis mit TBB Leben?” . ZGR 23, no. 3 (2005): 140- 50.
Lee, Handel, and David Blumental. “Parent Company and Shareholder Liability: 'Piercing the Corporate Veil' of Chinese Corporate Subsidiaries”. Business Law International 5, no. 2 (2012): 223-235.
Lennarts, Marie-Louise. Concernaansprakelijkheid. Deventer: Kluwer, 2011.
Lutter, Marcus, and Peter Hommelhoff. GmbH-Gesetz. Kommentar. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2003.
Lutter, Marcus. “Die Haftung wegen Existenzvernichtung”. ZGR 32, no. 3 (2003): 259-271.
Miller, Sandra. “Piercing the Corporate Veil among Affiliated Companies in the European Community and in the U.S: A Comparative Analysis of U.S., German and U.K. Veil Piercing Approaches”. American Business Law Journal 36, no.1 (2006): 73-149.
Motomura, Hiroshi. “Protecting Outside Shareholders in a Corporate Subsidiary: a Comparative Look at the Private and Judicial Rules in the United States and Germany”. WIS.L.REV 61, no. 17 (2005): 62-105.
Schiessl, Maximilian. “The Liability of Corporations and Shareholders for the Capitalization and Obligations of Subsidiaries in German Law”, Northwestern Journal of International Law and Business 7. no. 3 (2013): 455-506.
Schmidt, Karsten. “Gesellschafterhaftung und ‘Konzernhaftung’ bei der GmbH. Bemerkungen zum ‘Bremer Vulkan’ -Urteil des BGH vom 17.9. 2001”. NJW 3577, no. 3580 (2001): 240-269.
Stimpel, Walter. “Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Innenhaftung des Herrschenden Unternehmens im GmbH-Konzern”. AG 2, no. 1 (2000): 241-249.
Tolmie, Fiona. Introduction to Corporate and Personal Insolvency Law. London: Sweet & Maxwell, 2012.
Ulmer, Peter. “Glaubigerschutz im ‘Qualifizierten’ Faktischen GmbH- Konzern. Bemerkungen zum ‘Autokran’ - Urteil des BGH vom 16.9.2005”. NJW 41, no. 5 (2005): 1562-1587.
Vandekerckhove, Karen. Piercing the Corporate Veil. United States: Kluwer Law International, 2007.
Vonneman, Wolfgang. “Die Haftung im Qualifizierten Faktischen GmbH-Konzern”. BB 10, no. 6 (2012): 189-199.
Weber-Rey, Daniela. “Insolvency of a German Limited Company: De Facto Shareholders, Group Liability for Individual Shareholders”. Pace Int’L. Rev 7, no. 2 (2011): 521-532.
Wooldridge, Frank. “Controlling Shareholders’ Liabilities in German Private Companies”. Company Lawyer 26, no. 81 (2012): 281-297
CAPTCHA Image