نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می‌شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می‌تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می‌شود نمود پیدا ‌کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

comparative study of the effect of arbitration agreement on the jurisdiction of the court

نویسندگان [English]

  • Hossein Hamdi 1
  • Masoud Alborzi Verki 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University Qazvin, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Arbitration Agreement grant an authority to arbitrator for resolving the dispute, but it does not eliminate the jurisdiction of the court. So that, if the action in relation to matters falling within the scope of the agreement commences in the court, it will be resolved, even though the arbitral process would have been initiated. To ensure the commitment of the parties to the arbitration agreement, in the Iranian International Commercial Arbitration Act, the USA Federal Arbitration Act, the UK Arbitration Act, the Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration and the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards an approach has been recognized, namely stay of legal proceedings, that is considered as indirect sanction for enforcement of the arbitration agreement. This remedy is established when jurisdiction of the court is demurred by the interested party seeking performance of the arbitration agreement; provided the validity of the arbitration agreement has been ascertained by the court. This remedy can be emerged in various orders including order of non-admissibility, order of decline jurisdiction and order of referring the parties to arbitration. The last order has better function than others because, without dismissing litigation, the dispute is referred to arbitration and, consequently, in addition to saving of time and cost, the court proceedings will continue if the arbitral process does not achieve the result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Referral of the Claim
  • Stay of Legal Proceedings
  • Remedy
  • Sanction

الف. کتب و مقالات

الف-1. فارسی

اصغریان، مجتبی، و مینا علیبخشی. «راهکارهای جلوگیری و یا کاهش آثار رسیدگی موازی بین دادگاه و داوری»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه4، شمارۀ اول، (پاییز 1397): 11-19.
افتخار جهرمی، گودرز، و مصطفی السان.  آیین دادرسی مدنی، جلد 3. تهران: نشر میزان، 1399.
الماسی، نجادعلی، فریدون نهرینی، و رضا مسعودی. «تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور»، مطالعات حقوق خصوصی 48، شمارۀ 3، (پاییز 1397): 413-433.
انصاری، علی، و جواد عسگری دهنوی.  «ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین‌المللی»، مجلۀ حقوقی دادگستری 76، شمارۀ 79 (تابستان 1391): 179-211.
 پیری، فرهاد. حقوق تجارت بین‌الملل در رویۀ قضایی ایران. تهران: انتشارات جاودانه جنگل، 1395.
 جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دانشنامۀ حقوقی، جلد 3. تهران: انتشارات گنج دانش، 1391.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. فلسفۀ حقوق مدنی،جلد 1. تهران: انتشارات گنج دانش، 1380.
 جهانیان، مجتبی، و مرتضی شهبازینیا. «اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری پذیری دعاوی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی 23،  شمارۀ 2، (تابستان 1398): 33- 55.
 خدابخشی، عبدالله. بایسته­های حقوق داوری تطبیقی. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1397.
دشتی، محمدرضا، و عباس کریمی. «مطالعۀ تطبیقی قرارداد داوری؛ رضایی یا تشریفاتی»، مطالعات حقوق تطبیقی 4، شمارۀ اول، (تابستان و پاییز 1392):  115-99.
 سروی مقدم، مصطفی. «مقایسۀ جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین‌المللی»، آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی 7، شمارۀ 13،( بهار 1389): 131-148.
 شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، جلد 3. تهران: انتشارات دراک، 1384.
 شیروی، عبدالحسین. داوری تجاری بین­المللی، تهران: انتشارات سمت، 1393.
 عموزاد مهدیرجی، رضا. ایرادات قضایی بر نحوۀ طرح دعاوی حقوقی، تهران: نشر دادگستر، 1394.
 کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوتشده، تهران: نشر میزان، 1383.
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد 3، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1383.
مافی، همایون، و جواد پارسافر. «دخالت دادگاه‌ها در رسیدگی­های داوری در حقوق ایران»، دیدگاه‌های حقوق قضائی 17، شمارۀ 57، ( بهار 1391): 133-105.
 متین، احمد. مجموعه رویۀ قضایی حقوقی. تهران: انتشارات آثار اندیشه، 1387.
 مقدم ابریشمی، علی، و مسعود محبوب. «ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟»، پژوهش حقوق خصوصی 5، شمارۀ 16، (پاییز 1395):  9-29.
 مهاجری، علی. مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 4. تهران: انتشارات فکرسازان، 1389.

الف-2. لاتین

Ambrose, Clare, Karen Maxwell, and Michaeil Collett. London Maritime Arbitration. New York: Routledge Publishing, 2018.
Amouzad Mahdiriji, Reza. Judicial Objections on the Way of Filing Legal Claims. Tehran: Dadgostar Publications, 2015.
Brunet, Edward, and Richard E Speidel. Arbitration Law in America. New York: Cambridge University Press, 2006.
Caron, David D, and Lee M Caplan. The UNCITRAL Arbitration Rules. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Carter, James H, and John Fellas. International Commercial Arbitration in New York. New York: Oxford University Press, 2010.
Croft, Clyde, Christopher Kee, and Jeff Waincymer. A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules. New York: Cambridge University Press, 2013.
Emery, Jack S, Linda L Edwards, and J. Stanley Edwards. Civil Procedure & Litigation: A Practical Approach. London: West Legal Studies, 2000.
Gaillard, Emmanue, and Domenico Di Pietro. Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards The New York Convention in Practice. London: Cameron May Publication, 2008.
Goldberg, Stephen B, Frank E. A Sander, Nancy H Rogers, and Sarah Rudolph Cole. Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes. New York: Wolters Kluwer Law, 2014.
Gomez, Alfonso, and Acebo Muntanola. Party-appointed arbitrators in international commercial arbitration. London: Queen Mary University of London, 2013.
Guriene, Jurgita Petkute. “The competence-competence principle in commercial arbitration: A Comparative Analysis”. Social Transformations in Contemporary Society. Mykolas Romeris University, 2017.
Harris, Bruce, Rowan Planterose, and Jonathan Tecks. The Arbitration Act 1996. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
Katozian, Nasser. General Rules of Contracts. Volume 3, Tehran: Enteshar Publications Company. 2004.
Katozian, Nasser. Issue Preclusion. Tehran: Mizan Publication. 2004.
Kroll, Stefan, Loukas A. Mistelis, Viscasillas P. Perales, and V. Rogers. International Arbitration and International Commercial Law: Synergy Convergence and Evolution. New York: Kluwer Law International, 2011.
Mafi, Homayoun, and Javad Parsafar. “Courts Intervention in the Arbitration Proceedings in Iranian Law”. Judicial of Law Views Quarterly 17, no. 57, (Spring 2012): 105-130.
Mann-Long, Chang. Harmonisation of procedural law in international commercial arbitration. Stirling: University of Stirling Publishing, 2009.
Marchisio, Giacomo. “Jurisdictional Matters in International Arbitration: Why Arbitrators Stand on an Equal Footing with State Courts”. Journal of International Arbitration 4, no. 4 (August 2014): 455–474.
Martinez-Fraga, Pedro J. The American Influences on International Commercial Arbitration. New York: Cambridge University Press, 2009.
Matin, Ahmad. Collection of Legal Judicial Procedure. Tehran: Andisheh Publications, 2008.
Moens, Gabriel A, and Philip Evans. Arbitration and Dispute Resolution in the Resources Sector. London: Springer International Publishing, 2015.
Moghaddam Abrishami, Ali, and Masood Mahboob. “Legal Structure of Arbitration Regimes: Monist or Dualist System?”. Journal of Private Law Research 5, no. 16, (Autumn 2016): 9-29.
Mohajeri, Ali. Extensive in Civil Procedure. Vol.4, Tehran: Fekr Sazan Publication, 2010.
Moses, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Neil, Andrews. Arbitration and Contract Law. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Onyema, Emilia. International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract. New York: Routledge Publishing, 2010.
Shackelford, Elizabeth. “Party Autonomy and Regional Harmonization of Rules in International Commercial Arbitration”. University of Pittsburgh Law Review 67, no. 4 (Spring 2006): 897-912.
Sophia Tang, Zheng. Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law. New York: Routledge Publishing, 2014.
Sorieul, Renaud. “UNCITRAL's Current Work in the Field of International Commercial Arbitration‏”. Journal of International Arbitration 22, no. 6 (November 2005): 543- 568.
Stone Sweet, Alec, and Florian Grisel. The evolution of international arbitration, judicialization, governance, legitimacy. Oxford University Press, 2017.
Susler, Ozlem. “The English Approach to Competence-Competence”. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 13, no. 3(May 2013):  427-452.
United Nations Commission on International Trade Law. 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration. New York: United Nations Publications, 2013.
Zekos, Georgios I. International Commercial and Marine Arbitration. New York: Routledge-Cavendish, 2008.
CAPTCHA Image