نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

2 استاد تمام گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه مفید، قم. ایران.«نویسنده مسئول»

چکیده

توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می‌نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت‌های تجاری مادر بر شرکت‌های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم‌ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت‌های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده ‌است ولی در گستره بین‌المللی و فرامرزی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه‌ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی‌های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی امکان‌پذیر نمی‌باشد بنابراین ویژگی‌های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده ‌شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت‌های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم‌ترین ویژگی‌های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of The Main Corporations Bankruptcy on Their Subsidiary and How to Bankruptcy Treatment in Multinational Corporations (Comparative Study with UNCITRAL )

نویسندگان [English]

 • Shirin Malekmohammadi 1
 • Rabia Eskini 2

1 Ph.D. Candidate in Private Law, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

2 Full Professor of Private Law Department, Mofid University, Qom. Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

Developing transboundary business relations doubles the significance of changing the attitude towards the problem of transboundary bankruptcy, questions such as the impact of parent business companies' bankruptcy on companies under their coverage or possession, and vice versa are among the most important questions regarding the issue of transboundary bankruptcy of the multinational companies. The answers to the above-mentioned questions in the national arena have been formulated in the positive laws of each country, but they are still ambiguous regarding the international and transnational contexts. This research has tried to answer the above mentioned questions by descriptive and analytical review of the existing rules and regulations and procedures of the courts regarding the case of transboundary bankruptcy. At last, it was found that it is not possible to examine the effects of the bankruptcy of any company on another company without probing features of transboundary bankruptcy and business characteristics of the multinational corporation's activities. Therefore, features of transboundary bankruptcy have been designed and examined in three legal, economic and political areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bankruptcy
 • Multinational Corporations
 • Subsidiary
 • Bankruptcy Treatment
 • کتاب‌نامه

  کتب و مقالات

   

  • آتشی گلستان، مرجان. شرکت­های خارجی در حقوق ایران. تهران: بهنامی،

  -اخلاقی، بهروز. «سخنی پیرامون آینده سرمایه‌گذاری در ایران، بررسی علل و موانع پیشرفت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 47 (بهار 1379): 6- 48.

  • اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: سمت، 1386.
  • اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکت­های تجاری. ج 1. تهران: سمت، 1387.
  • باقری، محمود، و محمدسجاد توسلی. «بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانک­های چندملیتی»، فصلنامه حقوقی بین­المللی، شماره 49 (1392): 97- 126.
  • بهنام مجتهدی، ایرج. «جایگاه شرکت­های چندملیتی در چشم­انداز اقتصادی آینده جهان»، ماهنامه بازار بین­الملل، شماره 3 (1388): 49- 51.
  • جنیدی، لعیا، و همکاران. «اثر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آن‌ها»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2، دوره 47 (1396): 231- 249.
  • حیاتی، عباس. اموال و مالکیت. تهران: میزان، 1387.

  - خزایی، حسین.  حقوق تجارت بین‌الملل. تهران: قانون، 1386.

  • رضایی، علی. «مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایران)»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 27 ، (1396): 38- 73.
  • زارع، ملیحه. «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت» رساله دکترا، تهران: دانشگاه تهران، 1392.
  • ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. ج 4. تهران: دادگستر، 1390.
  • سجادی نیا، محسن. استراتژی­های ارزش‌آفرین در شرکت­های هلدینگ. تهران: ترمه، 1392.
  • سماواتی، حشمت‌الله. اصول ورشکستگی؛ مطالعه تحلیلی و نظری ورشکستگی بازرگانان حقوقی و شرکت­های تجاری در حقوق ایران. تهران: مجد، 1395.
  • صقری، محمد. حقوق بازرگانی ورشکستگی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1396.
  • عبده بروجردی، محمد. «اصول قضایی»، در: مجموعه حقوقی، شماره 286 (آبان 1326): 825.
  • قائم‌مقام فراهانی، محمدحسین. ورشکستگی و تصفیه. چ نهم. تهران: میزان، 1395.
  • کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: میزان، 1387.
  • کاویانی، کورش، و سعیده قاسمی مقدم. «مسئولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت‌های فرعی ورشکسته»، فصلنامه پژوهش­های حقوق خصوصی، شماره 5 (1394).
  • گولد، مایکل. استراتژی و شیوه­ها در شرکت مادر. ترجمه حسین رحمان‌سرشت و افشین فتح‌الهی. تهران: دوران، 1389.
  • الماسی، نجادعلی. تعارض قوانین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1387.
  • نصیری، مرتضی. «نظریه اصیل و التراگو»، ترجمه محمدجواد فخرایی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 2 (1394): 228.

   

  Bibliography

  Books & Articles

  - Armou, John, and others. The Impact of the Enterprise Act 2002 on Realisations and Costs in Corporate Rescue Proceedings. Londen: Insolvency Service, 2006.

   - Convention on Insolvency Proceedings. 23 November 1995.

  - Douglas, G. Smith. “Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries” Brigham: Young University Law Review, (August 2008): 6.

   - Henry, W. Ballantine. “Separate Entity of Parent and Subsidiary Corporations.” California: Law Review,vol. 14, no. 1 (1925).

   - Lou, R. Kling, Nugent Eileen and Van Dyke Brandon. Negotiated Acquisitions of Companies, Subsidiaries and Divisions. Law Journal Press, 2018.

   - Mark, Hirschey et al. Corporate Governance and Firm Performance. Emerald: Group Publishing others, 2009.

   - N. Chorafas, Dimitris. Economic Capital Allocation with Basel II: Cost, Benefit and Implementation Procedures. Butterworth: Heinemann publishers, 2004.

   - P. P. Swire.“Bank Insolvency Law Now That It Matters Again”. Duke Law Journal, vol. 42, no. 3 (1992).

   - Richard, A. Posnert .“The Rights of Creditors of Affiliated Corporations.” The University of Chicago Law Review, vol. 43, Issu 3 (1976).

   - Ronald, J. Mann, and others. Comprehensive Commercial Law: Statutory supplement. Hague: Aspen Publishers, 2008.

   - UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. 30 may 1997.

  - United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL.

  برگردان منابع فارسی به انگلیسی

   

  - Atashi Golestan, Marjan. Foreign companies in Iranian law. Tehran: Behnami Publication, 2009.[In Persian]

  - Akhlaghi, Behrouz. “A lecture about future of investment in Iran, Investigating reasons and obstacles.” Tehran: Journal of faculty of law and political science of Tehran university, Issue 47 (Spring 2000). [In Persian]

  - Eskini, Rabia. Bankruptcy business law and bankruptcy liquidation. Tehran: Samt Publication, 10th edition, 2007. [In Persian]

  - Eskini, Rabia. Business law of commercial companies. 1st volume. Tehran: Samt Publication, 2008. [In Persian]

  - Almasi, Nejad Ali. Confilict of laws. Tehran: Markaz Nashr Daneshgahi Publication, 2008. [In Persian]

  - Bagheri, Mahmoud, and Mohammad Sajad Tavasoli. “Investigating the legal issues of bankruptcy of multinational banks.” Tehran: Faslname Hoghoghi Beynolmelali, Issue 49 (Fall and winter 2013). [In Persian]

  - Behnam Mojtahedi, Iraj. “The position of multinational companies in prospect of world's economic future.” Tehran: Mahname Bazar Beynolmelal, Issue 1 (2009). [In Persian]

  - Joneydi, Layia et al. “The impact of bankruptcy of parent and subsidiary companies on each other by examining their relationships and mutual liability.” Private Law Studies Quarterly, 47th edition, Issue 2 (Summer 2017). [In Persian]

  - Hayati, Abbas. property and ownership. Tehran: Mizan Publication, 2008. [In Persian]

  - Khazayi, Hossein. International business law. Tehran: Ghanoon Publication, 2007. [In Persian]

  - Rezaei, Ali. “Basic responsibility of parent company towards subsidiary (comparative study in legal system of Britain and Iran).” Tehran: Comparative Law Researches Quarterly, Issue 27 (Fall 2017). [In Persian]

  - Sotoodeh Tehrani, Hassan. Business law. vol 4. Tehran: Dadgostar Publication, 2011.

  - Sajadinia, Mohsen. Value making strategies for holdings. Tehran: Termeh Publication, 2013. [In Persian]

  - Samavati, Heshmatollah. Basics of bankruptcy: Analytical and theoretical study of bankruptcy of legal businessmen and commercial companies in Iran's legal system.Tehran: Amjad Publication, 2016. [In Persian]

  - Saghri, Mohammad. Business law of bankruptcy. Tehran: Sherkat Sahami Enteshar, 2017. [In Persian]

  - Abdoh Borojerdi, Mohammad. “Judicial principles of Tehran.” Majmoe Hoghoghi, Issue 286 (Aban 1947). [In Persian]

  - Ghaem Magham Farahani, Mohammad-hosein. Bankruptcy and liquidation. 9th edition. Tehran: Mizan Publication, 2016. [In Persian]

  - Katoozian, Naser. Property and ownership. Tehran: Mizan Publication, 2008. [In Persian]

  - Kaviani, Korosh,  and Sayideh Ghasemi Moghadam. “Responsibility of parent company towards debts of bankrupt subsidiaries.” Tehran: Faslnameh Hoghogh Khososi, No.5 (2015). [In Persian]

  - Gold, Michele. Strategies and methods in parent company. Translated by: Hosein Rahman Seresht and Afshin Fatholahi. Tehran: Doran Publication, 2010. [In Persian]

   

  سایت‌های اینترنتی

   

  - Enterprise Act from:URL:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents

CAPTCHA Image